پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001

 iso 45001 certification

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و حرفه ای پیشتر و درسالهای قبل تحت عنوان OHSAS18001 مطرح بود و نقایصی داشت و بهمین جهت کشورهای عضو سازمان ایزو جمع شدند و استانداردی راتهیه و تدوین کردندکه ضعفهای اهساس راپوشش داد. گواهینامه ایزو 45001 الزامات ایمنی و بهداشت کار رابیان میکند و مورد نیاز تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت میباشد بدلیل اینکه تمامی شرکتها و سازمانها و نهادها دارای هرحوزه کاری باشند نیازمند داشتن محیط کاری ایمن هستندتا ایمنی کارکنان و پرسنل تامین شود و پرسنل باخیال آسوده کار خودرا انجام دهند واین طبعا باعث بالا رفتن راندمان کاری میشود وبه بهره وری شرکت میانجامد. ایزو 45001 اقداماتی رابیان میکند و بررسی میکندکه باعث میشودتا سازمان ضمن کار و فعالیت خطراتش بحداقل برسد و ریسکها تاحد امکان کاهش یابد و خطرات جانی احتمالی و خسارات مالی کاهش یافته و اتفاقات جبران ناچذیری مانند نقص عضو شدید ویا مرگ و میر بوقوع نپیوندد. همچنین باگذاشتن دوره های آموزشی راههای مقابله باخطراتی همچون آتش سوزی و زلزله رابه پرسنل آموزش میدهدتا هنگام مقابله باآن خطرات احتمالی ضمن حفظ جان خود بتوانند ازجان دیگران نیزحفاظت کنند و بدانند بجای اینکه دست و پای خودرا گم کنندچه اقدامی کنندکه ازجان خود و حتی دیگران حفاظت کنند. مثلا درون مستندات ارائه شده ایزو 45001 جهت پیاده سازی تعریف شده مانورهای زلزله و آتش سوزی برگزار شود تادر هنگام مقابله باآنها کارکنان بدانند بایدچه کاری انجام دهند. وهمچنین توصیه میشود کارکنان جهت ارزیابی سلامتی شش ماه یکبار چکاپ شوند. بهرحال سازمان بااین پیاده سازی و طراحی ایزو 45001 نشان میدهد سلامتی و امنیت کارکنان و پرسنلش برایش بسیار مهم هست و کارمندان و کارگران و کارکنان و پرسنل فعال درشرکت مربوطه بافراغ بال ازاینکه جانشان درامنیت هست راندمان کاری بالایی خواهند داشت.

گواهی نامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، اغلب درکنار یکدیگر توصیه میشوند و اصلا مکمل یکدیگرند و همدیگر راپوشش میدهند و مثل دویار و دو برادر دو قلو درکنار یکدیگر متولد شده و بدون یکدیگر قطعا بازدهی دوتا کنارهم راندارند بهمین جهت سازمانهای آگاه دو گواهی نامه رابا یکدیگر تقاضا میکنند و مراجع صادر کننده ایزو نیزهمین توصیه رادارندکه بایکدیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ گردند ولازم بذکرست ازتهیه و تدوین دوتا استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی تعریف میگردد و الزامات تعریف شده HSE ویا HSE – MS درونش تعریف و تبیین گردیده است.

گواهی ایزو 45001 همچنین الزامات کیفیتی مورد نیازی داردکه درون استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت تعریف شده وبهمین جهت توصیه میشود قبل ویا همزمان طراحی و پیاده سازی ایزو 45001 ، ایزو 9001 نیز طراحی شود و همچنین ایزو 14001 نیزدر کناراین دو استاندارد طراحی و پیاده سازی میشودکه ازاین طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه سه استاندارد 9001 ، 14001 و 45001 سیستم مدیریت یکپارچه یاهمان IMS بدست میاید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و عضو کمیته ملی استاندارد ایران با حضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو ,HSE ,IMS , CE, گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.