پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نوعی اعطای اعتباربه شرکتهای پیمانکاری و تایید اعتبار و صلاحیت آنها درانجام امور پیمانکاریست. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید یارتبه پیمانکاری گواهینامه ای میباشدکه ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه پیمانکاران اعطا میشود یعنی مرجع ثبت و صدور گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یاهمان سازمان برنامه و بودجه سابق است. بابت اعطای هرگواهی نامه ای داشتن یکسری شرایط و مدارک الزامی میباشدکه گرید پیمانکاری هم ازاین امر مستثنی نیست. اماشرایط و مدارک زیاد و استثناهای خاص دردریافت گواهی صلاحیت پیمانکاری طوریستکه نیاز شرکتها رابه داشتن یک مشاور ، روز افزون میکند وجود یک مشاور خبره که بادرنظر گرفتن شرایط و وضعیت شرکت پیمانکار ، مدارک لازمه برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری راتعبیر کند همواره احساس میشود.

راه ورود و ثبت نام برای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری وارد شدن ازطریق سامانه ساجات sajat.mporg.ir.www است اما روند طولانی و تقریبا پیچیده مراحل و شرایط اخذ رتبه پیمانکاری شرکتها رانیازمند وجود یک مشاور مینماید تابدان جاکه بطور کلی کار دریافت گرید رابه صورت صفر تاصدبه مشاورین اخذ گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری میسپارند.

درسامانه ساجات شرکتهای پیمانکاری ازچند لحاظ بررسی و امتیاز داده میشوند کسب امتیاز حداکثری بادرنظر گرفتن شرایط و وضعیت شرکت و همچنین رشته درخواستی همواره دغدغه شرکتهای متقاضی گرید پیمانکاریست. البته سامانه ساجات سامانه ای برای ثبت نام اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یامشاوران یاانفورماتیک است اما بررسیها و کارشناسیها درخود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و قسمت نظام فنی و اجرایی انجام میشود. سامانه ساجات چه برای ثبت نام پیمانکاران چه مشاوران و چه شرکتهای انفورماتیک کاربرد دارد.

ماهیت حقوقی شرکتها و سهامداران اولین موردی میباشدکه دربررسی صلاحیت پیمانکاری مورد بررسی سامانه ساجات است. مورد بعدی بررسی کارکنان و هیات مدیره امتیاز آور و دو مورد دیگر سوابق کاری شرکت و توان مالی شرکت است. هرکدام ازاین موارد ویژگیها و شرایط خاصی را تارسیدن به رشته و پایه مورد درخواست نیازمندندکه درمطالب آینده بدان پرداخته میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کادری مجرب و دلسوز همراه شرکتهای پیمانکاری دراخذ گرید پیمانکاری میباشد.

بامادرارتباط باشید ...