پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

گواهینامه استاندارد IPS

گواهینامه HSE ارزان

 

گواهینامه HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان مسائل فراگیر شده تمایل شرکتها جهت دریافت گواهینامه HSE ارزان چنان باب شده بعضی متقاضیان هنوز معنی ومفهوم گواهینامه HSE درک نکرده اند. اگر فواید این گواهینامه بدانند درک این موضوع بسیار آسان خواهد بود. گواهینامه HSE ارزان بدلیل هزینه کم همچنین سرعت صادر شدن بسیار متقاضی داشته اکثر شرکتها جهت خرید گواهینامه HSE ارزان اقدام میکنند. همراه گواهینامه HSE مستندات هم تحویل شرکتها داده خواهد. این مستندات حاوی مطالب مهم بوده متقاضیان میتوانند این مطالب بکار بگیرند. مطالب مستندات HSE عبارتنداز:

بازنگری، نظام مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست، اهداف کلان، خط مشی بهداشت، مدیریت بهداشت، روش اجرایی، حفظ ونگهداری، معیار کارایی، ریسک، جمله مطالب مستندات میباشد.

مطالب HSE بیانگر حفظ جان کارگران بوده ایمن بودن جان کارگران هنگام کار مطالب ارزنده بیان شده همچنین محیط زیست پیرامون مابدلیل اهمیت داشتن منابع طبیعی باید مسائل HSE رعایت شود‌. شرکتها ملزم هستند کپسول آتش نشانی محل کار خود قرار دهند. پیمانکاران باید گواهینامه HSE دریافت کنند. البته شرکتهای نفتی، گاز هم باید گواهینامه HSE داشته باشند. ملزم کردن نکات ایمنی، بهداشت، محیط زیست یک امر ملزم بوده تمام شرکتها باید موارد HSE رعایت کنند. خسارتهای جبران ناپذیر بارعایت نکردن HSE بیشترین ضربه جهت محیط زیست ما همچنین حوادث غیر مترقبه خواهد داشت. اگر هرفرد تنها بارعایت اصول HSE انجام دهد اتفاقات ناگواری که مباحث HSE  بیان کرده پیش نخواهد آمد. گواهینامه HSE ارزان یک مسئله کامل، جامع جهت مسائل ایمنی بیان کرده توجه موارد HSE برای همگان لازم میباشد.

 

مقادیر استانداردهایی طریق آنها میتوان اهمیت خطرات شناسایی شده تاثیرات آنها پی برد. این مقادیر باید براساس اطلاعات فنی، نظریات علمی ارائه شده میتواند توسط شرکت، موسسات صنعتی توسعه یافته یاتوسط مراجع قانون گذار تهیه شود.
مراحل انجام عملیات معین یک موقعیت مشخص بصورت مکتوب تهیه شده.
معیار کارایی عملکرد مجموعه استانداردهای قابل سنجش اطلاق میشود، مدیریت شرکت آن رابرای اجرای یک فعالیت عنصری ازسیستم توصیف کرده. بعضی شرکتها اهداف شرکت بعنوان معیار کارایی عملکرد مدنظر گرفته اند.
کلیه فعالیتهای بازرسی، اندازه گیری، آزمایش و کنترل مرتبط بامدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست اطلاق میشود.
حفظ ونگهداری بمعنای حفظ، نگهداری کلیه روشهای اجرایی ایجاد همچنین روش اجرایی تاکنون وجود نداشته هنوز تهیه نشده.
مقادیر استانداردهایی میباشد میتوان اهمیت خطرات شناسایی شده تاثیرات آنها پی برد. این مقادیر باید براساس اطلاعات فنی، نظریات علمی ارائه شده میتواند توسط شرکت، موسسات صنعتی توسعه یافته یاتوسط مراجع قانون گذار تهیه شوند.
احتمال وقوع یک واقعه نامطلوب درشدت آن میباشد.
عین مراحل انجام یک عملیات معین یک موقعیت مشخص بصورت مکتوب تهیه شده.
معیار کارایی عملکرد مجموعه استانداردهای قابل سنجش، مدیریت شرکت جهت اجرای یک فعالیت یاعنصری ازسیستم توصیف شده، بعضی شرکتها اهداف شرکت بعنوان معیار کارایی عملکرد درنظر گرفته میشود.
کلیه فعالیتهای بازرسی، اندازه گیری، آزمایش، کنترل مرتبط بامدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست اطلاق میشود.
حفظ نگهداری راهنما بمعنای حفظ نگهداری کلیه روشهای اجرایی ایجاد شده.
یک واقعه، زنجیره وقایع، سبب بروز آسیب، بیماری، خسارت به سرما، محیط زیست یا شخص ومحیط زیست میشود.
بکارگیری اصول مدیریت عمومی نظیر برنامه جهت توسعه استقرار، حفظ خط مشی HSE میگویند.
بیان عمومی اهداف اصول عملکرد شرکت بادرنظرگرفتن جنبه های بهداشتی، ایمنی، محیط زیست شرکت بنحوی، منجر جهت اجرای اهداف استراتژی شرکت میشود.
اهداف کلان برگرفته خط مشی HSE شرکت خود بسمت آنها سوق میدهد این اهداف حاد ممکن باید کمی شوند.
ساختار مسئولیتها روشها، دستورالعمل ها، فرآیندها ومنابع شرکت جهت پیاده سازی مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست میباشد.
یک بررسی رسمی بوسیله مدیریت ارشد وضعیت کفایت نظام مدیریت HSE ، استقرار آن براساس موضوعات بهداشت، ایمنی، محیط زیست خط مشی اهداف جدید حاصل تغییر شرایط فعالیتها میباشد.
توصیف مستند فراگیر مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست همچنین ایجاد ارائه یک مرجع ازروشهای اجرایی جهت کاربردی ساختن طرح استقرار مدیریت ایمنی، محیط زیست میباشد.
فراهم کردن یک فرآیند مستقل هدفمند مستند شده باارزیابی مدون بصورت نظام مند جهت تعیین موارد زیر قابل تایید میباشد:
آیا نظام مدیریت HSE نتایج منطبق بامعیارهای ممیزی میباشد؟
آیا نظام بطور موثر اجرا میشود؟
آیا نظام برای رسیدن جهت اهداف خط مشی HSE متناسب میباشد؟
فعالیتهای حیاتی شامل:
طرحی فعالیت ها، کارکنان سنجش هایی جهت اطمینان حفظ یکپاررچکی سرمایه، پیشگیری وقایع یاکاهش اثرات نامطلوب HSE حیاتی هستند. این فعالیتها باید شناسایی بعنوان فعالیتهای حیاتی شرکت معرفی شوند.
عواملی میتوانند سبب بیماری، آسیب، خسارت اموال تاسیسات، تولیدات یامحصول محیط زیست کاهش تولید یاافزایش عیوب پرداخت خسارتها شود.
تاثیرات مفید یامضر مستقیم، غیر مستقیم ناشی ازفعالیتها، محصولات، خدمات شرکت برروی محیط زیست اطلاق میشود.
محیط محصور یاشرایط یک شرکت مشغوا فعالیت میتواند تحت تاثیر آن قرار گیرد اطلاق میشود. شامل مجودات زنده انسان وموارد دیگر موجد درآن.
شرکتهای اصلی، فرعی، زیر مجموعه پیمانکاران اصلی وفرعی درنفت، گاز، پالایش همچنین پخش پتروشیمی بصورت مستقیم یاغیر مستقیم فعالیت میکنند یک محل کاری تنها نیز میتوان بعنوان یک شرکت تلقی کرد.

همچنین کاهش دادن ریسک کمترین حد قابل قبول قابل اجرا میباشد. این امر مستلزم برقراری تعادل کاهش ریسک باتوجه جنبه های مختلف نظیر زمان مشکلات، زحمات، امکانات، هزینه های دسترسی آن میباشد. بیان دیگر بکارگیری زمان، امکانات، توان موجود سازمان برای کاهش ریسکها براساس اولویت بندی انجام شده.