پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

گواهینامه استاندارد IPS

گواهینامه استاندارد IPS

گواهینامه استاندارد IPS

گواهینامه استاندارد IPS استانداردهای صنعت نفت بادرنظرداشتن آخرین مدارك علمی و فنی و تجربیات موجود درصنعت نفت و بابهره‌گیری از امكانات ملی و بین‌المللی اختصاصی بابت مصارف ویژه وزارت نفت ایران، نفت و گاز و پتروشیمی و شركتها و مؤسسات وابسته، تهیه و تدوین شده. استانداردهای وزارت نفت دركمیته‌های تخصصی متشكل ازصاحبنظران نفت و گاز و پتروشیمی مورد بررسی كامل قرار گرفته و سرانجام درشورای عالی استانداردهای وزارت نفت به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذاشته میشود. بدیهیست استانداردهای وزارت نفت برحسب نیازهای آتی و تغییرات تكنولوژیكی مورد تجدید نظر قرار خواهدگرفت لذا همواره میبایست متن تجدید نظر شده استاندارد مورد استفاده قرارگیرد

گواهی نامه استاندارد IPS استاندارد نفت ایران ازاهداف تدوین استاندارد درصنعت نفت میتوان منطبق و یکسان سازی نمود حداقل الزامات مورد نیاز، جلوگیری ازاضافه انجام کارها، صرفه جویی درزمان و هزینه های مستقیم غیرمستقیم ،دقت، صحت و سرعت ،تدوین استاندارد و انطباق آنها باشرایط بومی سازی وحاکم برکشور بااستفاده از منابع و مراجع بین المللی انجام میشود. میتوان گفت شرکتهاییکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع نفتی فعالیت دارند میتوانندبابت خوب جلوه دادن خود و پیشی گرفتن رقبای حاضر دراین صنعت ضمن دریافت استاندارد نفت ایران IPS استانداردهای تخصصی به صنایع نفتی و گازی اعم از ایزو 20815 سیستم مدیریت قابلیت اطمینان درصنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی رادریافت کنند البته لازم بذکرست اخذ استانداردهای فوق ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان استاندارد عمومی بوده که البته الزامی منباب دریافت ایزو 9001 نبوده ولی کمک شایانی بمدیرت درصنایع نفتی صنایع مرتبط میکند. لازم بذکرستکه گواهینامه استاندارد IPS راهم میتوان ازمراکز ثبت وصدور بین المللی دریافت کرد.

 

 

گواهینامه استاندارد IPS

اخذ گواهینامه IPS استاندارد نفت ایران ازطریق مراجع معتبر بین المللی

 

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو وگواهینامه استاندار IPS بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه استاندار IPS راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس بامرکزگرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.