گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA چیست؟

 گواهینامه lca چیست

گواهینامه LCA چیست؟

ارزیابی چرخه زندگی (LCA) شامل تجزیه و تحلیل گهواره به گور ازنوع سیستم های تولید و ارائه ارزیابی جامع ازهمه ورودیهای انرژی بالادست و پایین دست و انتشار گازهای گلخانه ای محیط زیست. LCA ها میتوانند پرهزینه و وقت گیر باشند ، بنابراین استفاده ازآنها بعنوان تکنیکهای آنالیز دربخشهای دولتی و خصوصی محدود میشودبرای پایین آوردن هزینه و زمان درگیر شدن با LCA و تشویق مخاطبان گسترده تربرای شروع استفاده  LCA  ، تکنیکهای ساده بابت انجام LCA مورد نیازست.

LCA ارزیابی چرخه زندگی بعنوان ابزاری ارزشمندبرای پشتیبانی ازتصمیم گیری جهت سیاست گذاران و صنعت درارزیابی اثرات گهواره تا گور یک محصول یا فرآیند پدید آمدست. سه نیرو درحال پیشبرداین تکامل هستند. اول ، مقررات دولت درجهت پاسخگویی به چرخه زندگی حرکت میکننداین تصورکه یک تولید کننده نه تنها درمورد تأثیر مستقیم تولید ، بلکه درمورد اثرات مرتبط ورودی محصول ، استفاده ، حمل و نقل و دفع کالا نیزمسئولست. دوم ، مشاغل درابتکارات داوطلبانه شرکت میکنندکه شامل مؤلفه های LCA و مدیریت امور مربوطه محصول هست. اینموارد شامل ، ایزو 14000 و برنامه مراقبت ازمسئولیت پذیری انجمن تولید کننده مواد شیمیایی هست وهر دو بدنبال تقویت مستمر ازطریق سیستمهای مدیریت بهتر محیط زیست هستند. سوم ، ترجیح زیست محیطی باعنوان معیار بازارهای مصرفی و دستورالعملهای تهیه دولت ظاهر شدست. این تحولات ،LCA  رادر نقش اصلی بعنوان ابزاری بابت شناسایی تأثیرات گهواره تا گور هردو محصول و موادیکه ازآنها ساخته شده ، قرار دادست.

LCA تأثیرات چرخه زندگی ویا گهواره به گور شامل استخراج مواد اولیه هست. پردازش ، تولید محصول ، حمل و نقل ویا توزیع محصول بمصرف کننده، استفاده ازمحصول توسط مصرف کننده، و دفع یااینکه بازیابی محصول پس ازعمر مفیدآن.

چهار مؤلفه مرتبط با LCA وجود دارد: تعریف اهداف و اهداف: مشخص کردن هدف LCA و محصولات مورد انتظار مطالعه ، و تعیین مرزها (آنچه درمطالعه وجود دارد و شامل نمیشود) و مفروضات مبتنی برروی تعریف هدف. موجودی چرخه زندگی: کمیت انرژی و ورودی های مواد اولیه و انتشار های محیطی مرتبط باهر مرحله ازتولید. تجزیه و تحلیل اثرات: ارزیابی تأثیرات برروی سلامتی انسان و محیط زیست مرتبط باانرژی و ورودیهای خام و انتشارات محیطی توسط موجودی تعیین شدست. تجزیه و تحلیل بهبود: ارزیابی فرصتهای کاهش انرژی ، ورودیهای موادیا اثرات زیست محیطی درهر مرحله ازچرخه عمر محصول.

LCA ارزیابی چرخه عمر فرایندی جهت ارزیابی بارهای زیست محیطی مرتبط بایک محصول ، فرآیند یافعالیت بهمراه شناسایی و تعیین کمیت انرژی و مواد مورد استفاده و ضایعات منتشر شده محیط هست. ارزیابی تأثیر انرژی و مواد مورد استفاده و انتشار آنهابه محیط زیست. و شناسایی و ارزیابی فرصتهابرای تأثیرگذاری برروی پیشرفتهای محیطی. ارزیابی شامل کل چرخه عمر محصول ، فرآیند یافعالیت ، شامل ، استخراج و پردازش مواد اولیه هست. ساخت ، حمل و نقل و توزیع؛ استفاده ، استفاده مجدد ، تعمیر و نگهداری ، بازیافت و دفع نهایی.

ارزیابی چرخه زندگی (LCA) بعنوان ابزاری بابت ارزیابی اثرات زیست محیطی یک محصول ، فرآیند یافعالیت درطول چرخه زندگی استفاده میشوداز استخراج مواد اولیه تامرحله فرآوری ، حمل و نقل ، استفاده و دفع استفاده میشود. درروزهای اولیه اش دردرجه اول جهت مقایسه محصولات مورد استفاده قرار میگرفت ، بعنوان مثال برای مقایسه اثرات زیست محیطی محصولات یکبار مصرف و قابل استفاده مجدد. امروزه برنامه هایش شامل سیاستهای دولت ، برنامه ریزی استراتژیک ، بازاریابی ، آموزش مصرف کننده ، بهبود فرایند و طراحی محصول میباشد. همچنین بعنوان اساس برنامه های برچسب های زیست محیطی و آموزش مصرف کننده درسراسر جهان استفاده میشود.

ارزیابی چرخه عمر LCA  رامیتوان بعنوان موجودی سیستماتیک و آنالیز اثر محیطی که توسط یک محصول ویا فرآیندکه از استخراج مواد اولیه ، تولید ، استفاده و غیره شروع میشودتا تصفیه زباله ها تعریف کردبرای هریک از این مراحل موجودی درمورد استفاده ازمواد و انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای محیط زیست ساخته میشود. بااستفاده ازاین موجودی ، مشخصات محیطی ایجاد میشود واین امر باعث میشود نقاط ضعف موجوددر چرخه عمر سیستم مورد بررسی راشناسایی کنیم. این نقاط ضعف نقاط کانونی جهت بهبود سیستم ازدیدگاه محیط زیست هستند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین باتجربه بصورت رایگان خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک دراختیار متقاضیان قرار میدهد. با ما در تماس باشید.