گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

کاربران متقاضی دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با جستجو دراینترنت از شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین مراحل دریافت گواهی نامه تاٴیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اطلاع می یابند.

ثبت نام اولیه و تشکیل پرونده مجوز تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از دو طریق کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران یا کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت میباشد.ثبت نام ازطریق کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ویا کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت هیچ فرقی باهم ندارند واگر درهر دو طریق ثبت نام انجام شود ، پرونده ثبت نام شده حذف خواهدشد.

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارای اعتبار 2 سال میباشدنظربه اینکه این قوانین میتواند تغییرکند مرکز سیستم کاران مشاور موثری در زمینه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد.قبل از گرفتن گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باپرداخت هزینه کلاسها ، کارگرانی که در لیست بیمه قراردارند و رئیس هیئت مدیره  دردوره ی کارفرمایی که توسط کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت برگزار میگردد میبایست شرکت کنند . همچنین طبق قوانین (تا تاریخ نگارش مقاله) لازم به ذکراست اگر شرکتی بالای 25 نفر نیرو داشته باشد باید یک کارشناس ایمنی و بهداشت داشته باشدو چنانچه زیر 25 نفر نیرو داشته باشد بایدیکی ازهمین نیروها بعنوان مسئول ایمنی معرفی گرددودر دوره های ارزیابی ریسک شرکت کند.

برای ثبت نام دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ،ابتدا وارد سایت مربوطه میشویم ویکی ازمجراها راانتخاب میکنیم وفرمهای مربوطه راپر میکنیم که مدت زمان این پروسه ممکن هست بیش ازچندماه طول بکشد.

مرکزمشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران فعال دراطلاع رسانی زمینه اخذ و تمدید اعتبار تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد.مامفتخریم شمارادر جهت اخذ و تمدید و ارتقا و گرفتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یاری کنیم.

نحوه اخذ و اعتبار گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی

مجوز تاییدصلاحیت ایمنی

گواهی صلاحیت ایمنی

نحوه گرفتن ایمنی پیمانکاران

اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی

اعتبارتایید صلاحیت ایمنی

گواهی ایمنی پیمانکاران

انجمن صنفی کارفرمایی

انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی وبهداشت

مجوز تایید صلاحیت ایمنی

کاربران به اشتباه موارد زیرراتایپ میکنند:

گواهی نامه تایید صلاحیت HSE

گواهینامه تایید HSE پیمانکاران

مدرک HSE وزارت کار و امور اجتماعی

گواهینامه تایید صلاحیت HSE پیمانکار

گواهینامه تعیید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تاید سلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید سلاحیت ایمنی

مجوز ایمنی

مدرک تعید ایمنی صلاحیت

ما مفتخریم که شمارادر زمینه تایید واعتبار واخذ این گواهی همراهی کنیم .

جهت کسب اطلاعات بروز و قوانین جدید درخصوص اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می توانید ازخدمات مشاوره ایی رایگان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران استفاده فرمایید.