پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

 

چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات

چگونگی دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات رایج ترین و بیشترین دلیل اقدام بجهت اخذ گواهی نامه HSE درایران است، ازاینرو بسیاری از مدیران شرکتهای پیمانکاری که قصد شرکت درمناقصات رادارند قطعا جهت جهت اخذ گوهی نامه HSE باید اقدام کنند، معمولا اولین اقدام مدیران جهت اخذ ایزو جستجو درگوگل منباب دریافت اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه HSE و مرجع یاموسسه صدور آن است. بدین منظور دراینجا به معرفی گواهی HSE و موسسات ومراجع صدور گواهینامه HSE و طریقه اخذآن میپردازیم.

چگونگی دریافت گواهی HSE جهت شرکت در مناقصات ابتدا نیازبه شناختی نسبی و حداقلی گواهی نامه HSE و مفاهیم مرتبط باآن دارد، همانطورکه گفته شد گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بیشتر ازآن نام برده میشود و معنی لغوی کلمه های کامل  HSEمخفف کلمه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست Health , Safety and Environment  (HSE) است ازانواع گواهینامه مورد نیاز جهت مناقصات میباشد. البته لازم بذکرست گواهی نامه های دیگری نیزجهت جهت شرکت توی مناقصات وجود داردکه کارفرما ممکن است درخواست کنداز انواع گواهی نامه های مورد نیاز جهت مناقصات گواهینامه ایزو  (اغلب ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 و دربرخی موارد ایزوهای دیگر بسته بفعالیت شرکت و مدیر شرکت کارفرما داردکه البته انواع دیگرش نیز بنابر نوع فعالیت سازمان و ایزو مربوطه تعیین میگردد)، گواهینامه HSE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه CE ، رتبه و گرید پیمانکاری ، گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و انواع گواهی نامه ملی و بین المللی.  مجوزهاییست که بنابر صلاح و تشخیص کارفرمای مناقصه گزار امکان دارد ازشرکتها درکنار گواهی HSE درخواست گردد. البته HSE بطور کلی بایستی درشرکتها اجرا شود، HSE بحدی استانداردی مهم درشرکتها و سازمانهاست و سازمانها یاشرکتهای بزرگ بخشی رادر مجموعه خودجهت استقرار عوامل استاندارد HSE تدارک دیده اند.

HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دریک مجموعه یادپارتمان دریک شرکت یاسازمان مربوط هست و وظیفه نظارت بررعایت قوانین و حمایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای رابه همراه حفاظت محیط زیست برعهده داردکه همواره بایدمدیران مجموعه ها ویا شرکتها براجرای این قوانین نظارت داشته باشند، بخش HSE درشرکتها وسازمانها بطور کلی 2 وظیفه ی مهم دارند و آنهارا بعنوان هدف دنبال میکنند، اول پیشگیری وقوع حوادث و حوادث ناشی ازشرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی ممکنست ناشی ازشرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخوردبا آتش ، انفجار و مواد مضر توی محیط کار نمونه ای ازاولین هدفست و دوم کاهش ردپای کربن یک شرکت و آنرا وارد محیط زیست میکند و  تأثیرآن برروی محیط زیست نمونه ای ازهدف دومست و اهدافی اینچنین دیگرکه قوانین و مقررات منباب اخذ HSE تعیین کرده است. گواهینامه HSE کاملا و مستقیمابه گواهی نامه ایزو ISO نیزارتباط دارد، زیراشرایط اخذ گواهینامه HSE دقیقا متشکل ازالزامات دو سیستم مدیریتی سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد وبه همین جهت بهترست سازمانها خودشان راملزم کنند درابتدا دو سیستم مدیریتی فوق ( ایزو 14001 ISO 14001 و ایزو 45001 ISO45001 ) راطراحی و پیاده سازی کنند وسپس بابت HSE اقدام کننداما لازم نیست حتما اینکار رابکنند و میتوانند HSE رابه تنهایی نیز دریافت کننداما بهترست و توصیه میشود قبل ویا همزمان بااین استاندارد دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 رادریافت کرده وسپس بابت اخذ HSE اقدام کنند. همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت نیزتوصیه میشود حتما درکناراین سه استاندارد طراحی و پیاده سازی شود.

چگونگی دریافت گواهی نامه HSE جهت شرکت در مناقصات سوال بسیاری ازمدیرعاملان مجموعه هاست که قصد شرکت دریک مناقصه بزرگ رادارند، مراحل اخذ گواهینامه HSE دقیقا بامراحل اخذ ایزو برابرست، دراینجا مختصری توضیح منباب مراحلش میگذاریم و آنرا بصورت ساده توضیح داده، شرکت متقاضی ابتداباید باتماس بایک موسسه مشاوره و مشورت باکارشناسان مربوط بهترین راه کارراانتخاب کرده سپس مدارک و فرمهای مربوط راکه توسط موسسه برای شما ارسال میشودرا تکمیل کرده وانرابه موسسه مجدد میفرستید، سپس بقیه کارهای لازم راموسسه انجام میدهد، اگراز مجمع بین المللی قصد اخذ ایزو را دارید، هزینه و زمان اخذ گواهی نامه ایزو نیز بسنگی مرجع صادرکننده دارد. اخذ گواهی نامه HSE ازطریق مرجع غیر IAF  هزینه کمتر و زمان کمتری نیاز دارد ولی ازطریق مراجع عضو IAF اخذ ایزو هزینه بیشتر و زمان بیشتری نیاز دارند
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان درباره ایزو و مجوزهای مرتبط است.