پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

 

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو یکی ازمهمترین وظایف کارشناسان موسسات ویا شرکتهای مشاوره ای درکشور ایرانست، مشاوره گواهینامه ایزو ازچند بخش تشکیل شدست، بخش ابتدایی معرفی کامل استاندارد ایزو بابت متقاضی ایزو  و توضیح فواید ایزو هست، سپس انواع ایزو راتوضیح داده و متناسب بازمینه فعالیت شرکت ویا مجموعه متقاضی استانداردهای ایزو کاربردی راپیشنهاد میکنیم.

مشاوره اخذ گواهی نامه ایزو ISO امری تخصصیست و میتوان گفت درمراکز مشاوره ای ایزو مهمترین بخش مجموعه راشامل میشوند، دراینجا مراحل مشاوره ایزو رابا جزیئات مورد بررسی قرار میدهیم، بخش اول معرفی ایزو و مراجع صدور گواهینمه ایزو هستش، گواهینامه ایزو ISO توسط سازمانی جهانی صادر میگردد، سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO و نام کامل INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان جهانیست و مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابر عهده دارداین سازمان باتدوین و تنظیم یکسری استانداردهای خاص و بااجرا کردن و پیاده سازی استانداردها و یکسان سازی استانداردها مربوط بدین سازمان درسطح جهان ازتولیدکننده و مصرف کننده حمایت میکند، سازمان ایزو باتایید کارشاناسان مربوط گواهینامه ای راتحت عنوان گواهینامه ایزو صادر میکندالبته مستقیما مدرک ایزو توسط سازمان استاندارد جهانی صادر نمیشود مراکز زیربط صادرکننده گواهی ایزو رادر اختصار CB مینامند، مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه ، البته باتوجه بتعداد بالای موسسات درسطح جهان و نظارت برروی فعالیت CB هابرای نظارت بهتر انهارا موظف کرده  تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تاییداین سازمان که AB نام دارد فعالیت کنند،AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهیست، و توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند. میتوان گفت  ABهابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول AB هاییکه بطور رسمی فعالیت تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF یاهمان INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی دارند و AB هایی خصوصی بامراحل اسانتر ولی همان پروتکل ABهای اصلی فعالیت کرده و اقدام صدور مدرک میکنند. انجمن IAF درهر کشور AB هایی راتعیین کردکه در ایران این AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام دارد وتنها AB مورد تایید انجمن IAF درون ایرانست، از AB های معتبر میتوان DAKKS (موسسه اعتباردهی المان)، SAS (موسسه اعتباردهی سوییس) و غیره اشاره کرد.

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو همانطورکه گفته شد چند بخش داردکه ابتدا معرفی ایزو و مراجع صدور ایزو بود اکنون به انواع استاندارد ایزو میپردازیم، تمامی استاندارد هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 مورد ميباشد توسط 3368 كميته و بالغ 40000 كارشناس تدوين شدکه حاصل کار سازمان جهانی استاندارد ازابتدا تاکنون بودست، نمیتوان 19500 استاندارد رابطورکامل توضیح داد ولی میتوان پس ازشنیدن زمینه فعالیت یک مجموعه استانداردهای ایزو مرتبط باکار آن مجموعه راپیشنهاد کرد و درزمینه انتخاب نوع مدرک ایزو مشاوره کاربردی رابه یک مجموعه ارائه کرد، البته استانداردهای ایزو همگی تخصصی و مخصوص بزمینه فعالیت خاصی نیستند، چند استانداردهای ایزو عمومی بوده وبه نوعی میتوان آنهارا مهمترین استانداردهای سازمان جهانی استاندارد ISO دانست، حتی میتوان گفت پیش نیاز بسیاری ازانواع استانداردهای دیگرنیز هستند، دراینجابه معرفی استانداردهای عمومی و مهم ایزو پیش نیاز بسیاری انواع استانداردهای تخصصی ایزو هستند میپردازیم، اولین ایزو و پرکاربردترین ایزو صادرشده درسطح جهان بابت تمام مشاغل و سازمانها باهر زمینه فعالیتی مشترک بوده و قابل دریافت هست.

ایزو 9001 است ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایزو پرکاربرد بعدکه دربیشتر مشاغل نیزمشترک بوده ایزو45001 است، ISO45001  سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای هست و بیشتر برروی ایمنی و بهداشت محیط کار تاکید دارد ایزو 45001 ازدسته استانداردهای مهم و کاربردی کارخانه هاو شرکتها محسوب میشود، استاندارد بعدی ایزو 14001 استISO14001  نیزاز استانداردی پرکاربرد و مشترک دربین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ الودگیهای زیست محیطی ایجاد میکنند داشتن ایزو 14001 بابت مجموعه توسط مدیر  یک وظیفه کاریست بابت خدمت نسلهای اینده، همانطورکه گفته شد 3 استاندارد ایزو مهم و پیش نیاز بقیه استانداردهای تخصصی مشاغل بایدگرفته شودتا استانداردهای تخصصی معنا پیدا مپکنند، اگریک سازمان یامجموعه سه استاندارد ایزو 45001 و ایزو 14001 و ایزو9001 را یکجا باهم دریافت کند یک گواهی بشرکت داده میشودکه IMS نام دارد و سیستم مدیریت یکپارچه رادر شرکت نشان میدهد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ثبت باتیمی قوی و باتجربه اماده ارائه هرگونه مشاوره درزمینه ایزو و HSE و IMS و گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک و مجوزهای بین المللی کالا و مجوزهای اداره کار وغیره بصورت کاملا رایگان میباشد. باما درتماس باشید