پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

نحوه تهیه و تدوین چارت سازمانی

نحوه تهیه و تدوین چارت سازمانی

نحوه تهیه و تدوین چارت سازمانی

درراستای پیشبرد الزامات استاندردهای مدیریتی ازجمله استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، بایستی سطح اول چارت سازمانی درصورت وجود بازنگری واصلاحات لازم انجام گیرد ودرصورت عدم وجود چارت سازمانی، ازنو تهیه وتدوین گردد.

دربازنگری ویاتهیه وتدوین اولیه چارت بایستی کاملا بصورت فرآیندی عمل کرد وسطوح فرآیندهای مدیریتی درسطح کلان شناسایی وطبقه بندی گردند. جهت سهولت درشناسایی فرآیندهای پایین دستی ونحوه جایگزاری این فرآیندها درسطح یک چارت سازمانی توصیه میگردد باتحقیق وجستجو درشرکتهای مشابه داخلی و خارجی والگوگرفتن ازسازمانهای موفق وبالحاظ کردن فرآیندهای الزامی مورد نیاز استاندارد درچارت اقدام به تهیه پیش نویس کرد.

درهمین سایت دربخش نمونه مستندات، نمونه هایی از چارت سازمانی جهت الگوبرداری ارائه شده است.

درتهیه وتدوین ویابازنگری سطح اول چارت سازمانی توصیه میگردد افراد صاحب نظر درشرکت، اعضاء هیئت مدیره وحتی مدیران کلیه ی وارشد نیز مشارکت نمایند. پس ازتهیه و تدوین و یابازنگری سطح اول چارت سازمانی الزاما بایستی برای هرباکس بافرایندی که تعریف شده، یک شرح وظایف اختصاصی نیز تهیه وتدوین گردد. تهیه وتدوین شرح وظایف درگام بعدی بطور مشروح توضیح داده خواهد شد.

درترسیم چارت سازمانی توصیه میگردد ازنرم افزارVISIO استفاده گردد تا بتوان هم سریعتر طراحی کرد و هم در آینده جهت اعمال تغییرات راحتتر بتوان عمل کرد.

چارت سازمانی سطح یک حتما حتما بایستی مورد تایید مدیرعامل وهیئت مدیره قرار بگیرد وتازمانیکه این تاییدیه صورت نپذیرد عملا ادامه کاربی فایده است. معمولا تهیه چارت سازمانی سطح یک یکی از تنش زا ترین اقدامات درطراحی سیستم مدیریت کیفیت میباشد. لذا مدیریت عامل بایستی به دور از جناح بندی ویاهرگونه پذیرش نظرات شخصی افراد مطابق باالگوهای موجود اقدام کرده وازجانب داریهای غیرمنطقی اکیدا خودداری نماید. حضور مشاورین کارآمد دراین برهه ازطراحی بسیار حیاتی بوده بایستی ازتجارب آنها درسازمانهای دیگر کمال استفاده رانمود.

نکته دیگر اینکه چارت سازمانی بایستی دارای کدشناسایی و همچنین شماره ویرایش باشدتا پس از تکمیل وابلاغ، همگان بتوانند آخرین نسخه آنرا شناسایی و استفاده نمایند. چارت سازمانی معمولا از پیوستهای نظامنامه خواهد بود و بتوان یک سابقه مهم نزد مدیر عامل و واحد مدیریت کیفیت نگهداری می گردد.