پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

نحوه اخذ استاندارد ایزو

نحوه اخذ استاندارد ایزو

 نحوه اخذ استاندارد ایزو

درپی سرعت عمل مباش بلکه بدنبال خوب انجام دادن آن باش زیرا مردم سوال نمیکنندکه درچه مدت کار انجام داده و بلکه ازخوبی و کیفیت کار سوال میکنند. (امام علی ع )

نحوه اخذ استاندارد ایزو:  تشکیل سازمان استاندارد ایزو ازآنجا تشکیل شد و استاندارد ایزو ازآنجا پایه گذاری وشروع بکار کردکه 25 کشور درابتدا جمع شدندتا استانداردها رایکپارچه سازی کنند بهمین دلیل انجمنی بعداز جنگ جهانی دوم درژنو تشکیل شدکه کسانیکه درباره ایزو حرف و نظری داشتند درآن شرکت کردند و ازآنجا سازمان استاندارد ایزو تشکیل و شروع بکار کرد.

نحوه اخذ استاندارد ایزو چه مراحلی دارد؟ درابتدا بایستی بدانیم ایزو چیست؟ تدوین استانداردهارا ایزو مینامند. پس ازتدوین و طرح و پیاده سازی ایزوها گواهینامه ازطرف مراجع صادرکننده ایزو ثبت وصادر میشود. مراجع صادرکننده ایزو CB نام دارد ودرحال حاضر درایران 15 سی بی مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادارند و میتوانند گواهینامه صادر کنند اما ایرانیها بنابه مشکلاتی همچون تحریم و نرخ ارز و .... خودشان CB های مجازی ایجاد میکنند و جهت CBهای مجازیشان AB نیز میسازند. هر CB تحت اعتبار یک AB میباشدکه هر AB تحت مدیریت IAF مدیریت و اعتباردهی میشوند. IAF سازمان جهانی میباشد وبه کشورها مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رامیدهد. درواقع IAF وظیفه مدیریت تدوین استانداردها رابعهده دارد. درهر کشور مراجعی هستندکه عضویت IAF دارند و معروفترین آنها مثلا درایران NACI و درآمریکا IAS و درانگلیس  UKAS و درآلمان DAKKS وغیره درهر کشور مراجعی هستندکه گواهینامه های IAF صادر میکنندکه دوستان جهت اطلاع میتوانندبه سایت مختص IAF مراجعه و مرجع IAF هرکشوررا مشاهده کنند.

نحوه اخذ استاندارد ایزو دراولین مرحله اش چکار باید کرد؟ سوالی میباشدکه اغلب شرکتهای متقاضی باآن برخورد میکنند. جهت اخذ گواهینامه ایزو بایستی مشخص شودکه ازکدام مرجع میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنندچه سیستم بخواهد پیاده سازی شودچه نخواهد پیاده سازی شود مراجع ثبت گواهینامه گواهینامه صادر میکنند ودرسختگیریها تخفیف میدهند ودر نهایت گواهینامه ایزو رابه سازمان متقاضی براحتی خواهند داد.

نحوه اخذ استاندارد ایزو مراحلی داردکه درفاز اول گرفتن گواهی نامه ایزو و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه بطوراختصار بیان کردیم. فاز دوم پیاده سازی میباشدکه جهت پیاده سازی روی سه استاندارد پرکاربرد و اساسی جهت هرسازمان اشاره میشود. ISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) و ISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و OHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) .منظور ازکیفیت ارائه هرکاری میباشدبه یکنفر چه درزمینه خدمات و چه درزمینه کالای ارائه شده.

نحوه اخذ استاندارد ایزو 9001 چگونه میباشد درابتدا بایستی بدانیم ریشه ISO 9001 ازانگلیس هست. درابتدا سیستم کنترل کیفیت بود واین ایراد راداشت کنترل نیازبه تضمین دارد و کنترل بایستی تضمین شود و کیفیت نیاز دارد تضمین شود نه کنترل . درسال 2000 دیدند تنها نباید کیفیت خودرا درنظر بگیرند بلکه کیفیت و نیاز مشتری هم بایستی درنظر گرفته شود. درسال 2008 ویرایش خورد بانام سیستم مدیریت کیفیت. درآن سالها شرکتها پیاده سازی میکردندکه ایران پیشرو بوده است. بنابه دلایلی شرکتهای متقاضی پیاده سازی رادر دستور کارخود قرار نمیدهند مثلا میگویند: ( نیرو استخدام میکنم و آموزش میدهد و بعداز خبره شدن بعداز مدتی ممکنست برود. درسال 2015 طبق آخرین ویرایش ، قبل ازفکر کردن جهت کیفیت گفته شد اگر بخواهند اقدامی کنند اول بایستی تمام عوامل داخلی و خارجی دخیل رابشناسند. عواملی داخلی دخیل شامل سرمایه انسانی ، نقاط ضعف و نقاط قوت میباشد. مثلا ازنقاط قوت میتوان نیروی جوان و مدیریت باتجربه و ... رانام برد واز نقاط ضعف ایمن نبودن ساختمان، فرسودگی ساختمان، حقوق کم وغیره میباشد. عوامل خارجی ، عوامل دخیل خارج ازسازمان مثل تهدید و فرصت. تهدید مانند شهرداری ، نرخ ارز، مالیات، بیمه وغیره. میتوان تمامی تهدیدات رابا مدیریت درست تبدیل کردبه فرصت البته شناسایی و تفکیک تهدید و فرصت سخت میباشد اما مهم اینست تهدیدها رابه فرصت تبدیل کنیم همچنین نقاط ضعف رابه نقاط مثبت و فرصت تبدیل کنیم.

نحوه اخذ استاندارد ایزو بعداز طراحی مرحله پیاده سازی میباشد. پیاده سازی نیز مانند طراحی مراحلی دارد قدم اول درپیاده سازی ایزوها و ایزو 9001 قبل ازهرچیز انجام مدیریت استراتژیک میباشدکه مدلی بانام مدل SWAT ( مدیریت استراتژیک ) میباشدکه مدیران کلیدی مجموعه و نمایندگانی ازمراجع تهدیدات و عوامل داخلی و کمیته ای تشکیل دهند و یک نفررا آموزش دهندتا برنامه استراتژیک راانجام دهد. درواقع پایش کنیم. پس درقدم اول مدیران کلیدی مجموعه بایستی آموزش ببینند.

نحوه اخذ استاندارد ایزو درمرحله پیاده سازی درقدم دوم: تمام ریسکها و فرصتها رادر تمام کارها بررسی و شناسایی کنیم. دسته بندی ریسکها مانند ریسک روی سرمایه و منابع ما ، ریسکهای عملیاتی، ریسکهای تاثیرگذار روی انبار و فرآیندها و خدمات. بعنوان مثال ریسک روی منابع انسانی مثل مریضی و سفر و استعفا و... . اقدام مهم دررفع ریسکهای احتمالی اقدام کنترلی روی ریسکها و آموزش افراد زیر دست توسط مدیران بالادست میباشد . دراینجا مبحث مدیریت ریسک بمیان میاید و مجموعه ای ازکنترل ریسکها مدیریت ریسک راتشکیل میدهد. دربحث پیاده سازی ایزو مدیران کلیدی درزمینه مدیریت ریسک آموزش مبیبینند و آن رابه زیردستان آموزش بدهند. درمجموع ایزو نظم دهنده میباشدبه سازمان و مدیریت ریسک رابه شما آموزش میدهد و همه چیزرا کمّی درنظر میگیرد وبایستی دربحث ایزو 9001 فرآیند پایش داشته باشیم. اگر ما ISO 9001 رااجرا کنیم موفق خواهیم بود.

نحوه اخذ استاندارد ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیط ) بدین نحو میباشدکه سازمان متقاضی استاندارد 14001 باپیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیط نشان میدهد بارعایت کوچکترین موارد ازآلودگی محیط زیست جلوگیری میکنند. دراین سیستم بایستی سیستم اتوماسیون راه اندازی کنیم و مصرف کاغذرا کم کنیم. بایستی بررسی شود باچه روشهایی محیط زیست راآلوده میکنیم ودر ازبین بردنشان راهکارهایی بیاندیشیم.

نحوه اخذ استاندارد ایزو 18001 یاهمان OHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) چگونه میباشد؟ سوالی میباشدکه اغلب شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو و HSE و IMS باآن روبرو میشوند. OHSAS 18001 راانگلیسیها باب کردندکه هدفش تامین ایمنی نیروهای مجموعه و بهداشت افراد میباشد. مثلا تمام افراد سازمان بایستی شش ماه یاسالی یکبار چکاپ شوند. سالی دوبار مانور حریق و زلزله انجام دهیم و افراد رابرای مواقع خطرات احتمالی آتش سوزی یازلزله آموزش دهیم. در اهساس 18001هم مبحث مدیریت ریسک مطرح میباشد و اهمیت ویژه ای دارد.

متقاضیان گرفتن استاندارد ایزو ممکنست بدرست یا نادرست درگوگل اینگونه سرچ کنند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها، مراحل اخذ ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO ،هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، هزینه های دخیل درگواهینامه ISO ،هزینه گرفتن استاندارد ایزو ،قیمت ایزو 9001 ،قیمت ایزو 14001 ،قیمت ایزو 45001 ،قیمت ایزو 22000 ،قیمت اخذ گواهینامه IMS ،قیمت اخذ گواهینامه HSE-MS ،هزینه دریافت ایزو 9001 ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، قیمت گواهی نامه ایزو ، هزینه ثبت گواهینامه ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،هزینه ثبت گواهی نامه ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO ،هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، هزینه ثبت گواهی نامه ISO ، هزینه صدور گواهی نامه ISO ،هزینه مستندات ایزو ،هزینه مستندات گواهی نامه ایزو ،هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو ،هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO ، پیاده سازی ایزوها ، پیاده سازی ISO ها ،هزینه ثبت گواهی iso ،هزینه گرفتن iso ، شرایط اخذ ISO برای شرکتها ،شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها، OHSAS 18001 ، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک، CB ، AB ، IAF ، مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو