پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

اخذ HSE ارزان

 اخذ hse ارزان

اخذ HSE ارزان

 دو گواهینامه ایزو 14001، ایزو 45001 مرتبط گواهینامه HSE ارزان تشکیل میدهند. مراجع زیادی اخذ HSE صادر میکننداین مراجع بدلیل ارزان بودن اخذ HSE ارزان متقاضیان زیادی تمایل جهت گرفتن HSE دارند. سالهای قبل بدلیل گران بودن هزینه HSE چندان شناخته شده نبود همچنین متقاضیان اطلاع کامل نداشتن که اخذ HSE نتواند جهت جلوگیری حوادث بسیار موثر باشد. حوادثی همچون آتش سوزی، حوادث برای کارگران، محیط زیست، بارعایت نکردن موارد HSE رخ خواهد داد. این  مراجع اخذ HSE ارزان وارد بازار کار شدند متقاضیان بااخذHSE ارزان کاملا آشنا شدندو جهت دریافت اخذ HSE ارزان ازطریق این مراجع اقدام کنند، هزینه پایین اخذ HSE ارزان باعث شد متقاضیان تمایل جهت گرفتن HSE داشته باشند. این اخذ HSE یک روزه صادر خواهد شد جهت شرکت کردن مناقصات میتواند کاربرد داشته باشد اخذ HSE ارزان نیاز جهت پیاده سازی واقعی نداشته متقاضیان باپایین ترین هزینه اخذ HSE ارزان میتوانند دریافت کنند.

اخذ HSE ارزان همچنین همراه صادر کردن مستندات هم تحویل متقاضیان داده خواهد شد این مستندات حاوی مطالب شایستگی وصلاحیت، اقدامات کاهش ریسک، فعالیتها، وظایف، پایش، منابع، ارتباطات، اهداف معیارهای عملکرد، اقدامات کاهش ریسک، ممیزی، بازنگری، اخذ HSE ارزان نیاز جهت ممیزی واقعی نداشته بدون انجام ممیزی کار مشتری انجام خواهد شد. بدلیل مباحث گواهینامه HSE مربوط حفظ جان کارگران، محیط زیست میباشد. سلامت حفظ سلامت جان کارگران مسئله مهمی بوده اگر مراجع تحت اعتبار IAF نباشد میتوان براحتی اخذ HSE ارزان ازاین مراجع دریافت کرد. استفاده اخذ HSE ارزان میتواند جهت محصولات و مسائل ایمنی کمک کننده باشد.

 

اخذ HSE ارزان جهت به حداقل رساندن ضایعات، خطاها و بهره وری جهت پیشرفت سازمان میتواند کمک کننده باشد. اخذ HSE ارزان جهت حفظ محصولات وخدمات ایمنی بسیار موثر میباشد. اگر متقاضیان تمایل داشته باشند پیاده سازی واقعی انجام دهند توسط افسر ایمنی، مسئول حفظ ایمنی میباشد انجام خواهد گرفت این افسر ایمنی مسائل HSE کاملا آموزش دیده، بهداشت، ایمنی، محیط زیست آشنایی داشته، برای کاهش خطرات دریک محل کار اختصاصی آموزش دیده تمام مباحث HSE کاملا حرفه ایی بوده میتواند عدم انطباقها سازمان مشخص نماید. همچنین افسر HSE مدرک تحصیلی لیسانس باید داشته باشد کاملا درحرفه HSE تبحر داشته باشد. سازمانها باید توجه داشته باشد جهت حفظ محیط زیست، ایمنی، بهداشت، باید اخذ HSE ارزان دریافت کنند. مسائل HSE بسیار مهم بوده تمام سازمانها باید توجه داشته باشند اگر مسائل HSE رعایت نشود طبعات بسیار زیان باری هم ازنظر هزینه همچنین محیط زیست متحمل خواهد شد. استقرار مدیریت HSE بابررسی منابع موجود دراین خصوص، انتخاب مدل وتهیه راهنمای استقرار نظام مدیریت، بهداشت، ایمنی ومحیط زیست دستور کار شورای ایمنی وآتش نشانی قرار گیرد. نتایج بررسی های بعمل آمده انتخاب مدل انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت، گاز، OGP تصویب شورای مذکور انجامیدهمچنین برای اجرا درتمامی سطوح صنعت نفت ازسوی وزیر نفت ابلاغ گردید. اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست وزارت نفت بعنوان متولی این نظام درصنعت نفت همواره به پایش نحوه استقرار وتوسعه این نظام مدیریتی، سطح صنعت اهتمام داشته این راستا بازنگری، ترجمه مجدد راهنمای استقرار توسعه نهایتا تدوین، چاپ آنرا ازنیازهای صنعت تشخیص داده، این ویرایش جدید باهدف شفافیت بیان الزامات نظام مدیریت HSE فراهم شده.

دسترس همه قرار گرفته، زمینه جهت توسعه نظام مدیریت HSE برمبنای شناسایی کامل الزامات رعایت آن همچنین تصمیم گیری وبرنامه ریزی همین راستا فراهم آورد. فعالیتهای تولید استخراج، فرآورش، توزیع نفت، گاز تابع قوانین نظم، مقررات گسترده ای جهت ارتباط بامسائل بهداشت حرفه ایی، ایمنی، محیط زیست میباشند. اکثر واحدهای عملیاتی بمنظور تحقق الزامات قانونی، عملیاتی دارای استراتژهایی درخصوص ایمنی، بهداشت شغلی هستند. این میان سیستم های مدیریتی SMS بخشی اساسی چنین استراتژی هایی میباشند. برخی موارد اعمال برنامه های حفاظتی زمینه های بهداشت، ایمنی ومحیط زیست یک هماهنگی برخوردار نیست. ملاحظه توام مسائل بهداشت، ایمنی، محیط زیست چارچوبی ارائه میدهد. براساس آن مدیریت قادربه تصمیم گیری موثر و برقراری تعادل فنی، اقتصادی خواهد بود. استانداردهای مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست درجهت اصول سیستم یکپارچه یکدیگر میباشند.

 

شرکتهای نفتی سه بخش بهداشت، ایمنی، محیط زیست دنبال میکنند.
هدف تدوین راهنمای نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، دقت نظر مسائل مرتبط بامباحث بهداشت ایمنی ، محیط زیست میباشد.
برقراری ارتباط میان فعالیتهای اکتشاف، تولید، فرآورش، توزیع نفت، گاز، سراسر جهان میسر میشود.
جامعیت کافی جهت ایجاد تطابق میان شرکتهای مختلف فرهنگ حاکم برآنها ایجاد شده.
قابلیت شناسایی استفاده پیمانکاران صلی، فرعی تسهیل ارزیابی عملیات براساس استاندارد بین المللی مناسب.
اخذ HSE ارزان عناصر اساسی، ضروری جهت توسعه، اجرا، نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست، تشریح میکند. الزامات عملکرد خاصی تعیین نمیکند بلکه توصیه میکند شرکتها خط مشی اهداف خود تدوین نموده تادرقالب آنها اطلاعاتی درباره خطرات ناگهانی، اثرات زیست محیطی ناشی، عملیات بدست آورند. پیمانکاران حتما باید اخذ HSE ارزان دریافت نمایند بدلیل خطرات ناشی  کار این گروه حتما نیاز اخذ HSE خواهند داشت ایمنی کار پیمانکاران بسیار مهم بوده رعایت نکردن ایمنی موجب اتفاقات ناگوار جبران ناپذیر خواهد شد.شرکتهای پیمانکاری یاعملیات اطمینان برای شرکت سایرین قانون گذاران، همسایگان، شرکا، مشتریان،بیمه گذاران حاصل میشود، سازمان خط مشی اهداف بهداشت، ایمنی، محیط زیست، تبعیت مینماید.