پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

ملزومات ایزو

ملزومات ایزو

ملزومات ایزو

ملزومات ایزو دردنیا مورد توجه شرکتهای متقاضی بودست وبنوعی یک سری قوانین و الزومات رادر برمیگیرد شرکتیکه ادعا میکند دارای ایزو میباشد بایددر فعالیتهای کاری خودقوانین و ملزومات استاندارد مورد نظررا نشان دهد درغیر اینصورت ادعاان شرکت دروغی بیش نیست ملزومات ایزو دردنیا توسط اتحادیه اروپا تعیین و بکشورهای جهان ابلاغ میشود تادر سطح کشورها بدانها عمل شودهر نهادکه میخواهد درزمینه فعالیتهای سازمانیش ایزو دریافت کند بمراحل و شرایط قانونیش رادر نهاد مورد نظرخود بوجود اوردتا سازمانهای صادر کننده بتوانندبا درخواست نهاد مورد نظر موافقت کنند درهمین راستا اولین قدم بابت تمامی مراکز موجود مشخص کردن زمینه فعالیت نهاد مورد نظر بودست وباید زمینه فعالیت و میزان حجم کاری شرکت خودرا باروشهای خاصی شفاف سازی کنندتا ایزو مورد نظربرای انهاتعیین گردد.

ایزو درواقع درسطح دنیا میزان کیفیت و مدیریت ارگانها راتحت تاثیر خودقرار دادست و ازمراکز مربوطه میخواهدکه دراین عرصه بخوبی عمل کنند و نیازهای جامعه بشری رابخوبی شناسایی کرده و درجهت برطرف نمودن نیازها قدم بردارند البته اینمواردبا ایین نامه هایی ازمراکز مراجعه کننده خواسته میشود و تادر فعالیتهای خوداین مواردرا رعایت نکرده باشند نمیتواننددر سطح کشور فعالیتی مبنی برداشتن ایزو انجام دهند. دراین شرایط سازمانهایی بخوبی نتیجه میگیرندکه ازپرسنل و کارکنان باتجربه و اموزش دیده دراین زمینه اگاهی کافی راداشته باشند و بنوعی ازایین نامه های ملزومات ایزو اگاهیهای کافی راداشته باشند و بتوانند جوانب و مقررات رادر سطح شرکت بخوبی پیاده سازی کرده وان هارا بصورت عملی اجرا کنند باتوجه بدینکه درسطح دنیا هزاران نوع ایزو موجودست وهر کدام یک ازاین استاندارد هانیز برروی فعالیتی درگیر میباشند دراینجا بچند مورد ازاین استاندارد هااشاره می کنیم.

خانواده سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو 9000 مجموعه ای ازانواع استانداردها میباشدکه بسازمان هاکمک میکندتا اطمینان حاصل کنندکه مشتریان و سایر نیازهای ذینفعان رادر شرایط قانونی و نظارتی مربوطه یک محصول یاخدمات برآورده میکنند. جهان امروزی برای اینکه بتوانددر فرایندهای کاری خودموفق عمل کندباید تمامی استاندارد های ایزو رادر سطح کشور اجرا کند و بامتخلفان نیزدراین زمینه بشدت برخورد کرده و همه انهارا ازگردونه کشور بدور کندتا کشور بتواند خودرا ازبحران عدم مدیریت وبه کیفیتی خارج کرده و بتوسعه پایدار دست پیدا کند دراینگونه کشورهاکه بتوسعه پایدار دست یافته اند امیدبه زندگی بیشتراز کشورهایی میباشدکه هنوز بدین شاخص دست پیدا نکردند.

ملزومات ایزو درکشورها باعث شدست میزان جرایم و تخلفات نزدیک بصفر شود یعنی تمامی دادگاههای نظامی دراینگونه کشورها جمع شدست و همه مردم دررفاه کامل بسر میبرند درکشورهای توسعه یافته بجهت حیوانات خیابانی نیزحق و حقوقی رادولت مرکز تعیین کردست یعنی انقدر استانداردهای ایزو و ملزوماتش دراین کشورها رخنه کرده و بقوانین مربوطه احترام قائل هستند و زندگی رابه اینصورت بابت مردم کشور آسان و برنامه ریز شده مدیریت میکنند متاسفانه درکشورهای جهان سوم تمامی فعالیتهای بابی برنامگی دولتی همراه بودست و شاخصهای آلودگی رااگربا شاخصهای الودگی کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم نتیجه میگیریم هیچ کدام یک ازصنایع کشور ما دارای استانداردهای ایزو نبوده و باخیال راحت نیزدر کشور فعالیت میکنند و بااین شرایط موجودنیز دولت مردان ادعا میکنندکه درکشور ما هیچ مشکلی مبنی برالودگیهای زیست محیطی وجود ندارد بررسی تصاویر ماهواره برروی خاک کشور ایران طی 50 سال اخیر حاکی ازاین مسئله بودکه دراین مدت برروی این کشور درحدود 10 عدد تالابهای مهم و اساسی زیستگاه بسیاری ازموجودات زنده بوداز بین رفته ست و درعوض خشکی و کم ابی بجهت کشوربه ارمغان امدست واین تنها یک مورد ازاین بی برنامه گیها درداخل کشورست ودر صورت رعایت کردن ملزومات ایزو این اتفاقات هیچ وقت نمیتوانستند درکشور رخ دهند.