پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو بایدتوسط کارشناسان مربوط انجام شود، تابهترین راه را بتوان بعنوان پیشنهاد دریافت وبررسی کرد. مشاوره ایزو یعنی بتوان ایزو رابه طور واضح و گیرابرای مخاطب معرفی وسپس دلایل مخاطب رابابت اخذ گواهی ایزو بررسی کرد وبا توجه بدلایل یک راه منطقی پیشنهاد کردبه مخاطب بخاطر گرفتن گواهی ایزو پیشنهاد کرداین پیشنهاد بایدبه گونه ای باشدکه اخذ گواهی ایزو ازهمه لحاظ من باب مخاطب توجیه داشته باشد، ازنظر زمان و ازنظر قیمت و همینطور اعتبار مرجع صدور گواهی ایزو نیزمورد توجه قرار گیرد.

مشاوره ایزو و درنظر گرفتن تمام جوانب بابت اخذ گواهی ایزو نیازمند علم و دانش بحث ایزو هست وباید بتوان با درنظر گرفتن همه جوانب بهترین پیشنهاد رابرای اخذ ایزوبه مخاطب ارائه کرد،این پیشنهاد میتواند شروع یک همکاری خوب و کارامدبرای مجموعه رارقم بزند، همچنین مجموعه صادر کننده ایزو نیزباید شرکت دریافت کننده ایزو مشاوره میتواند حسن نیت دفتر مرجع صدور رابه مخاطب نشان دهد وبااین مشاوره استارت یک همکاری رابرای طرفین زد وبالعکس میتواند اگردرست نباشد مخاطب رانسبت بمجموعه ویا حتی ایزو بدبین کند چون مشاور درهنگام توضیح گواهی ایزو خودرا عالم براین بحث معرفی میکند ومخاطب بنوعی مشاور رانماینده مرجع صدور گواهی ایزو میداند،از اینرو بایددقت کرد درهنگام صحبت با متقاضی ایزو صادقانه بهترین راهنمایی ومشاوره رابه او داد، بهترین مشاوره صادقانه صحبت کردنست.

مشاوره ایزو درابتدا باید بتواندبه مخاطب بابهترین شکل ممکن ایزو راتوضیح دهد و دلایل اخذ ایزو رااز مخاطب جستجو کندتا بهترین مرجع رابرای اخذ ایزو بمخاطب پیشنهاد داده واورا درانتخاب یاری کند، اینکار علم بالایی رادر زمینه صدور گواهی ایزو طلب میکندکه ازاینرو یک مشاورایزو بایدهمواره اطلاعات خوددر زمینه اخذ گواهی ایزو وگواهیهای مربوطه دربهترین حالت ممکن نگهدارد وبه روز باشد تابتواند بهترین مشاوره راجهت اخذ ایزو ارائه کندبه مخاطب و باعلم بالا ابتدا اطلاعات مخاطب رادرباره اینموضوع افزایش داده سپس باپیشنهاد یک راه خوب ومعقول حق انتخاب رابه متقاضی بدهد.

صدور گواهی ایزو چند مرحله دارد، ابتدا یک مشاور خوب گواهی ایزو رابه طورکامل و دقیق معرفی میکند، دراینجا معرفی گواهی ایزو بطور خلاصه انجام میدهیم وبه گواهی ایزو میپردازیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل لاتین: international standard organize مخفف iso   صادر میگردد، مشاور ایزو علاوه برمعرفی سازمان ایزو بایدوظایف سازمان ایزو رانیز کاملا توضیح دهد وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکلهایی بجهت بهترشدن یک مجموعه ست، مشاور ایزو بابهترین مشاوره میتواند مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار دهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام کامل لاتین:CERTIFICATTION BODY  وبه معنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مشاور ایزو یکی ازاعضای مهم CBها هستند، CBها درجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند،  ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین: ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، وهرکشور AB مجزا و مخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAF بجهت هرکشور AB مختص خودرا دارد و AB بخصوص ومتفاوتی راتهیه و تدوین و ثبت و تعریف کردست، بامراجعه بسایت WWW.IAF.NU میتوان لیست کامل کشورها بهمراه  AB کشورش رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAF میباشدکه 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، AB کشورUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره.
مشاور ایزو بایدبا توجه زمان وهزینه مورد نظر مخاطب اورا درجهت درست راهنمایی کند،به طورمثال:
دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یکماه زمان میخواهدکه اینزمان درون موسسات خصوصی تا3 روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکند ومشاور ایزو بایدزمان لازم تالحظه اخذ گواهی راسنجیده وبه مخاطب یاداوری کندتا انتخاب درستی انجام دهد.

مشاور ایزو بایستی ایزوهای مورد نیاز مخاطب رانیزبه او کامل معرفی کندو دراین زمینه بهش مشاوره بدهد، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین کرده و بااعداد انرا نامگذاری کرده است و بعداز تایید متقاضی تاییدیه رادر قالب یک گواهی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیش نیاز تمام استانداردها سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 هست، دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو میایداین استاندارد هارا مورد بررسی قرار میدهد ودر صورت نیاز ویرایش میکند، دراینصورت سال ویرایش استاندارد موردنظر رادر ادامه نام ایزو قید میکند.