پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

همه چیز در مورد hse

همه چیز در مورد hse

گواهینامه HSE اساس استانداردهای جهانی درسطح کشورها میباشدکه دریافت استاندارد HSE ازدغدغه های بسیاری ازشرکتهای خواهان استاندارد بودست و بدست آوردن استاندارد HSE مراحل و شرایط قانونی خاص خودرا داردکه شرکتهای متقاضی بایدزمینه فعالیت خودرا مشخص کرده و سپس جهت دریافت استاندارد HSE اقدام کند.

گواهی HSE جهت دریافت دراولین قدم دراین مرحله تاسیس شرکت میباشد و ابلاغ کردن آدرس صحیح شرکت مربوطه بکارفرمایان خودمحله خودرا اعلام میکنند. شرکتهای متقاضی دراین راستا بایدشاخصهای مهم گواهینامه مورد نظر رادر فرآیندهای کاری خودرعایت کنند شاخصهای مهم HSE شامل ایمنی محیط زیست و بهداشت میباشد. سازمانهای متقاضی گواهینامه مورد نظرباید وب سایت شرکت خودرا نیزطراحی کنند تااز طریق سایت بتوانند مدارک و اطلاعات سایت خودرابه سایت کارفرمایان خودبارگذاری کرده و ا این طریق بتواند میزان توسعه و پیشرفت شرکت رابررسی و آنالیز کنند. نهادها و موسسات بهمبن دلیل بدنبال دریافت گواهینامه استاندارد میتوانند درون مناقصات و مزایدههای دولتی و خصوصی شرکت کرده و طرحهایی رابرای فعالیت خودبه دست بیاورند رویشان تنها کار کنندتا میزان سابقه و قابلیت‌های خودرابه همه درسطح کشور نشان دهند. مدیران جهت مدیریت و سازماندهی شرکتها بکار گرفته میشوند بایددارای شرایط و ضوابط خاصی باشد افرادیکه بجهت کار کردن دراین سازما‌نها قرار خواهند گرفت بایدحداقل دارای مدرک کارشناسی باحداقل ۱۲ سال سابقه داشته باشندتا بتوانند بدون مشکل درشرکت کارکنند.

گواهی نامه HSE و سازمانهای متقاضی گواهینامه HSE بایست درابتدا چارت سازمانی رانیزبرای خودطراحی کننداین سال بمیزان فعالیت و حجم فعالیت شرکت رابه خوبی بابت تمامی کارکنان خود مشخص و تعیین میکندکه هرفردی کدام فعالیت راباید بخوبی انجام داده و بابازدهی مناسب بشرکت تحویل دهد تمامی فرآیندهای کاری شرکت بخوبی انجام گیرد. همانطورکه گفته شدبه دست آوردن گواهینامه HSE شرایط و قوانین خاص خودرا بدنبال دارد شرکت براساس زمینه کاری و نحوه فعالیت خودش گواهی نامه رابدست میآوردبه دست آوردن گواهینامه HSE زمانبر و هزینه‌بر بوده است و مراکز معتبرکه بصادر کردن استاندارد مشغول هستند هزینه بالایی بابت صادر کردن مدرک مورد نظر برخوردار میباشند. مدیران ارشدکه بابت فعالیت دراین شرکتها بکار گرفته میشوند بایدبه طور تمام وقت دراین سازمان فعالیت داشته باشند و نبایددر سازمانهای دیگرنیز مشغول بهکار باشد بدین صورتست این افرادبا حضور داشتن خودمیتوانند براحتی تمامی نواقص و مشکلات شرکت رابه بهترین شکل ممکن برطرف کرده وهمه اینموارد رابه فرصتی بجهت شرکت تبدیل خواهند کرداگر مدیران بتوانندبه اینصورت درشرکت کارکنان نشان‌دهنده میزان بالای قابلیت و انعطاف پذیری مدیران ارشد یک شرکت میباشد.

شرکتهای صادر کننده گواهینامه استاندارد جهانی HSE براساس برخی ازمعیارهااین گواهینامه راصادر میکننداین سازمانها براساس تواناییها و پتانسیلهایی درشرکت های متقاضی میبینند شرکتها و سازمانهای متقاضی ‌میخواهند میزان حقوق دریافتی رابررسی میکنندالبته اینمورد رامیتوان ازاظهارنامه مالیاتی نیزتعیین و مشخص کرد. شرکتهای صادر کننده حجم فعالیت کاری سازمانهای خواهان و نیزبه خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهندتا ببینند و مشکلات موضوع برطرف شدست یانه و در صورت حل شدن امتیاز مربوط بدین شرکتها صادر میکنند. گواهینامه HSE نشان دهنده توسعه پایدارست کشوریکه شرکتهایش بیشترازاین برنامه استفاده میکنند نشان توسعه یافتگی کشورش هست. شرکتهای مشاوره نیزبه شرکتهای متقاضی میتوانند دراین رابطه مشاورههای لازم راارائه دهندالبته همین راهنماییها بصورت رایگان صورت میگیرد. بااستفاده از گواهینامه مورد نظر میتوان کیفیت و خدمات رسانیهای موجوددر کشوررا افزایش دادتا تمامی مشتریان بمراجعه کنندگان ازسرویس ‌دهیهای مربوطه رضایت کامل راداشته باشند. سابقه کاری شرکتهای متقاضی نیزدرطی چند سال گذشته باتمامی جزئیات آن مورد بررسی قرار میگیرد شرکتهای صادر کننده درسطح کشور بخوبی بدین مورد نیزرسیدگی میکنند.