پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

اخذ HSE فوری

اخذ HSE فوری

اخذ HSE فوری

اخذ HSE فوری بسیار آسان بوده زمان کم، هزینه کم میتوان HSE  فوری دریافت کرد. اینکه اخذ HSE فوری چرا باب شده بستگی داردجهت مناقصات شرکتها چون مناقصات شرکتها بسیار مهم میباشد برای شرکتهای مناقصه دار بدلیل امر برنده شدن در مناقصات اخذ HSE فوری دریافت میکنند.

اخذ HSE فوری مراجع خصوصی مسئول صادرکردن میباشند این مراجع صادرکننده بدون تاییدیه اعتبار IAF میتوانند اخذ HSE فوری صادرکنند. مراجع صادرکننده گواهینامه HSE متفاوت بوده تحت اعتبار بین المللی، همچنین خصوصی بدون اعتبار بین المللی IAF هستند.

اخذHSE فوری بجهت مناقصات شرکتها اهمیت داشته هزینه کم، وقت کم، سرعت سریع دریافت HSE اهمیت دارد.

گواهینامه HSE تحت اعتبار بین المللی جهت شرکتهای نفت، پتروشیمی، پیمانکاری صادرمیشود. سیستم مدیریت گواهینامه HSE تحت اعتبار بین المللی بمنظور تنظیم بهداشت ایمنی استقرار اجرای خط مشی اهداف شرکت درمورد بهداشت، ایمنی، حفاظت محیط زیست پرداخته عناصر کلیدی نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست مانند، رهبری، خط مشی، اهداف استراتژیک سازماندهی تمام موارد گفته شده جهت  اجرایی گواهینامه HSE مهم میباشد. ساختار سازمان مسئولیتهای مشخص شده جهت موفقیت کارایی مثبت سازمان اهمیت بسیاری دارد. سازمان دارای گواهینامه HSE روشهای اجرایی جهت اطمینان صلاحیت کارکنان درگیر وظایف فعالیتهای بحرانی بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد نمایند. صلاحیت کارکنان HSE موارد زیر مشخص میکند.

تواناییهای فردی

مهارت بدست آمده با تجربه

دانش اکتسابی

سازمان روشهایی  اتخاذ کند کارکنان پیمانکاران آگاهی کامل HSE داشته باشند. اهمیت پیروی اهداف خط مشی بهداشت ایمنی، محیط زیست نقش مسئولیتهای افراد دردستیابی این امر میباشد.

مستند سازی کنترل شده موارد ثبت خط مشی اهداف طرحهای بهداشت ایمنی، محیط زیست، ثبت ابلاغ نقش ها، مسئولیتهای کلیدی برعهده نظام مدیریتHSE میباشد. فعالیتهای تولید، استخراج، توزیع نفت، گاز، تابع قوانین نظم ومقررات گسترده ای ارتباط مسائل بهداشت حرفه ایی، ایمنی، محیط زیست میباشد. اکثر واحدهای عملیاتی بمنظور تحقق الزامات قانونی عملیاتی دارای استراتژیک ایمنی بهداشت شغلی هستند سیستم های مدیریت SMS بخش اسایس چنین استراتزیکی میباشند. برخی موارد اعمال برنامه های حفاظتی بهداشت ایمنی، محیط زیست هماهنگ نمیباشند مثلا وسایل مورد نیاز کارکنان هنگام شرایط اضطراری میتواند تاثیرات زیست محیطی زیان آوری داشته محیط زیست نتایج معکوس جای گذارد. وجود ملاحظه توام مسائل بهداشت ایمنی، محیط زیست چارچوبی ارائه میدهد. مدیریت قادرخواهد بود تصمیم گیری موثر برقراری تعادل فنی اقتصادی داشته باشد. استنداردهای مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست درحال همگرایی حرکت جهت اصول سیستم مدیریت کیفیت میباشند. شرکتهای معتبر نفتی بویژه اروپا گلیه فعالیتهای مربوط بهداشت، ایمنی محیط زیست مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست دنبال کنند.

همچنین مستندات بخشهای سازمانی، عملیات فعالیتهای خاص مثل حفاری، طراحی، تاسیسات، استخراج، پیمانکاران پوشش میدهد. سازمان روشهای کنترل مستندات نظام مدیریت بهداشت  ایمنی محیط زیست ایجاد نموده برقرار نگهدارد اطمینان مستندات فواصل زمانی معین تعریف شده بازنگری درصورت لزوم تجدید نظر میشوند. زنجیره وقایع سبب شده  بیماری، خسارت محیط یاشخص ثالث محیط زیست شود.  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باافراد زبده پاسخگوی سوالات تمام مششتریان گرامی جهت اخذ HSE فوری میباشد باتماس مرکز مهندسی مشاور سیستم کاران جواب سوالات خود دریافت کنید.

   لینکهای مرتبط

www.systemkaran.ir

الزامات رعایتHSE

فعالیتHSE

ISO9001

کارایی عملکردHSE

مدیریت ارشدHSE

عملیات پسماندHSE

وقوع خطرات HSE

معیارغربالگری HSE

استانداردHSE

استاندارداچ اس ایی

عملیات HSE

استانداردقابل اجرای HSE

 نگهداری روشهای HSE

بازرسی HSE

آزمایش HSE

کنترل مدیریت بهداشت HSE

حفظ ایمنی HSE

ایجاد روش HSE

مرورمدیریت بهداشت HSE

نظامندی HSE

استقرار HSE

برندسازی HSE

ریسکهای HSE

تخریب HSE

پیاده سازی ارزیابی ریسک

ISO45001

OHASA18001

اوهساس 18001  

مدل HSE

طراحی HSE

HSE فوری

محیط زیست

الزامات HSE

عدم انطباق HSE

تولیدکننده نفت

تولید کننده گاز

روش اجرایی

سازماندهی منابع

خدمات HSE

عملکرد بهداشت حرفه ایی

تعیین صلاحیت ایمنی

تایید صلاحیت پیمانکاری

مهارت HSE

دریافت گواهینامه فوری HSE

مستندسازی نظام مدیریت HSE

شناسایی خطرات HSE

ارزیابی خطرات

پسماند HSE

الزامات آموزشی HSE

الزامات تغییر پایش HSE

مدل HSE-MS

خط مش استراتژیک

پیمانکاری

سازمانی HSE

کنترل مستندات

شناسایی خطرات

ثبت خطرات HSE

یکپارچکی HSE

ممیزی

عدم انطباق

مدیریت ریسک

کاهش ریسک

سیستم مدیریت ISO14001

سیستم مدیریت 18001

ممیزی بازنگری

بهبود عملکرد HSE

سازمان پیمانکاری

دریافت HSE

اخذ HSE

اخذ گواهینامه HSE  فوری

خطرات، روشهای HSE

شرایط بهداشت حرفه ایی

شرایط بهبود مستمر

شرایط بهبود مدیریت حرفه ایی

پایش اندازه گیری HSE

فعالتهای HSE

استراتژیک HSE

مدیریت روش اجرایی HSE

اثرات زیست محیطی

ارزیابی محیط زیست

طرح مدیریت بهداشت

پیاده سازی کامل HSE

اهداف کیفیت سیستم HSE

بهداشت کلان HSE

اقدامات کاهش ریسک HSE

عدم انطباق HSE

شایستگی صلاحیت کارکنان  HSE

عناصر کلیدی HSE