پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

ISO , تعریف سیستم

 تعریف سیستم ایزو

ISO , تعریف سیستم

ISO باعنوان سیستم مدیریت اولین بحث دراین مقوله تعریف سیستم میباشدپس درابتدا بایستی بدانیم سیستم چیست؟ سیستم هرمجموعه هدفمند میباشدکه ازاجزای مشخصی تشکیل شده واین اجزا بایک نظم خاص درکنارهم قرار گرفته وبا همدیگر درارتباط متقابل باشند، میتوان سیستم گفت. بعنوان مثال اتومبیل یک سیستم میباشد. ازویژگیهای سیستم میتوان بموارد زیر اشاره کرد: سیستم اراجزای متعدد تشکیل میشود (بعبارت دیگر یک قطعه رابه تنهایی بعنوان یک سیستم درنظر نمیگیریم. وقتی دویا چند المان درکنار یکدیگر قرار میگیرندو مجموعه آنها، ازدید ما، هویت پیدا میکند میتوانیم بگوییم یک سیستم بوجود آمده است.) ، اجزای سیستم بایکدیگر درارتباط وتعامل هستند ( یکی ازمهمترین ویژگیهای یک سیستم اینست؛ اجزای سیستم باهم تعامل دارند وبر روی یکدیگر تاثیر میگذارند. تاوقتی تعامل وجود ندارد صرفا یک مجموعه داریم ونه یک سیستم. بسیاری ازشرکتها وسازمانها، مجموعه ای ازدپارتمانها هستندبه یک سیستم سازمانی.) ، جهت سیستمها میتوان رفتار تعریف کرد (وقتی اجزای سیستم باهم تعامل دارند وبرروی یکدیگر تاثیر میگذارند، بتدریج چیزی بانام رفتار سیستم بوجود میاید وپدیدار میشود.این رفتار چیزی فراتر ازویژگیها یاتغییرات یک بخش خاص میباشدو ازترکیب تعامل همه اجزا تشکیل میشود.) ، باحذف هریک ازاجزای سیستم ، رفتار کلی سیستم تغییر میکند، معمولا جهت سیستم یک مرز تعریف میشود ( تقریبا هرنوع سیستم ، مرز دارد؛ مگر اینکه بخواهید تمام عالم هستی رابه عنوان یک سیستم بگیرید. مرز سیستم یک واقعیت بیرونی نیست. بلکه ما انسانها مرزها راتعریف میکنیم. خانواده دیگری راهم ممکنست بیابیدکه مرزهای سیستم خانواده خودرا مرز استان خودبداند ویا مرزهای سیاسی کشور خودیا کره زمین.) ، جهت بسیاری ازانواع سیستم میتوان هدف تعیین کرد (چنانچه میگوییم سازمان رامیتوان یک سیستم درنظر گرفت بایدبرای بررسی موفقیت سازمان آنهارا بایک یاچند هدف بسنجیم)، سیستم رامیتوان تقسیم کردبه دو دسته بازو بسته (بعضی ازانواع سیستم بادنیای اطراف خوددر ارتباط هستند ویک سیستم باز راشکل میدهند. درحالیکه ممکنست سیستمهایی راببینیم بسته هستند وهیچ رابطه ای بادنیای اطراف خودندارند. ازنظر تئوری، تنها سیستم بسته واقعی کل جهان میباشدکه دیگر چیزی دربیرونش نیست باآن تعامل داشته باشد وسایر انواع سیستم همگی بنوعی سیستم باز محسوب میشوند. سیستم بسته: منظور سیستمی میباشدکه تعاملش بامحیط اندک میباشد.).

سیستم درزبان انگلیسی ( System ) تعریف میگردداما درزبان فارسی برایش یک معادل مشخص وجود ندارد. درگذشته استفاده ازواژه عربی جهاز نیز میان فارسی زبانان رواج داشت. اصطلاح جهاز هاضمه. اصطلاح عربی نظام نیز درزبان فارسی برابربا System درنظر گرفته میشود. تعبیرهای نظام بانکی ونظام اقتصادی وهمچنین نظام اجتماعی دقیقا معادل سیستم بانکی، سیستم اقتصادی وهمچنین سیستم اجتماعی هستند. فرهنگستان زبان وادب فارسی واژه فارسی سامانه رانیز برابربا سیستم پیشنهاد کردکه اتفاقا دربسیاری ازنوشته ها وگفته ها خصوصا متنهای رسمی دولتی رواج یافته است.

کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر درباره مطلب موردنظر حودجستجو نمایند:

Iso , ISO , سیستم مدیریت , گواهینامه ISO , گواهی نامه ISO , گواهی ISO , استاندارد ISO , گواهینامه ایزو , گواهی نامه ایزو , گواهی ایزو , استاندارد ایزو , سیستم , سیستم مدیریت کیفیت , ISO9001 , تعریف سیستم , انواع سیستم وغیره