پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

رتبه و گرید

 رتبه و گرید

رتبه و گرید

رتبه ویاهمان گرید شامل دوحوزه پیمانکاری وهمچنین انفورماتیک میباشدکه باعنوان رتبه پیمانکاری ، گرید پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک مطرح میباشدکه درذیل اختصارا هرکدام راتوضیح خواهیم داد.

رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری: رتبه ویاهمان گرید پیمانکاری درواقع همان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری میباشدکه مورد درخواست ومورد نیاز شرکتهای پیمانکاری فعال درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. شرکتهای پیمانکاری فعال درحوزه های یاد شده جهت مناقصات نیاز دارندکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید پیمانکاری ودر واقع رتبه پیمانکاری رادریافت کنند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعنوان پیش نیاز گرید ویا رتبه پیمانکاری یعنی همان گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد، بدین معناکه سازمان متقاضی گرید ویا رتبه پیمانکاری بایستی درابتدا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رادریافت کنند وسپس بابت گرید ویا رتبه پیمانکاری اقدام نمایند. رتبه پیمانکاری متغیر میباشد واز رتبه 5 به رتبه 1 متغیر میباشد. اولین درخواست شرکتهای پیمانکاری بایستی درباره رتبه 5 باشد. شرط ابتدایی واصلی جهت دریافت رتبه پیمانکاری دارا بودن شرکت ثبت شده میباشد. چنانچه شرکت ثبت شده نداشته باشندبایستی درحوزه کاری خودش شرکت ثبت کند. یک سوم اعضای هیات مدیره حداقل بایستی دارای مدرک کارشناسی باشند. بایستی یکنفر مهندس دارای 7سال سابقه بیمه رااستخدام نمایدکه 7سال سابقه بیمه بایستی ازشرکتهای دارای رتبه باشد واین فرد درقسمت هیات مدیره بکارگرفته میشود. استخدام دونفر مهندس دارای سابقه وهمچنین دارای سه سال سابقه کار مرتبط وچنانچه دومهندس فوق ازاعضای هیات مدیره بودند شرکت متقاضی میتواند دردو رشته درخواست رتبه کند. همانطورکه گفته شد دراولین درخواست بایستی درخواست رتبه 5 داده شودوحتی میتواند دردو رتبه 5 حائز صلاحیت دریافت رتبه گردد همچنین شرکتهای پیمانکاری تنها میتوانند سه رتبه 5 همرمان را دررشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی دریافت کنند. رتبه 4 الی رتبه 1 وشرایط اخذ رتبه 4 الی رتبه 1 جهت شرکتهای پیمانکاری نیزاز مباحث دیگر میباشد.

متقاضیان دریافت رتبه ویا گرید پیمانکاری غالبادر گوگل باعناوین فوق بدنبال مطلب مورد نظ خود درون گوگل جستجو میکنند: رتبه پیمانکاری ، گرید پیمانکاری ، رتبه و گرید پیمانکاری ، شرایط اخذ رتبه پیمانکاری ،  شرایط اخذ گرید پیمانکاری ، رتبه 5 گرید پیمانکاری ، گرید 5 رتبه پیمانکاری ،  شرایط دریافت رتبه پیمانکاری ، شرایط دریافت گرید پیمانکاری وغیره.

رتبه انفورماتیک ویاهمان گرید انفورماتیک مورد نیاز رشته های فعال درحوزه IT و ITC وهمچنین کامپیوتر میباشد. شرکتهای فعال درحوزه IT ونیز ITC دیگر نمیتوانند جهت اخذ گرید ویا رتبه پیمانکاری اقدام نمایند وهمچنین شرکتهای فعال درحوزه پیمانکاری یعنی شرکتهای پیمانکاری فعال درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی نیز نمیتوانند جهت درخواست رتبه ویا گرید انفورماتیک اقدام کنند. شرکتهای فعال درحوزه کامپیوتر وهمچنین IT ویا ITC  تنها بایستی درخواست گرید انفورماتیک نمایندکه قبلا توسط شورایعالی رتبه انفورماتیک مدیریت وصادر میگردید اما امروزه سازمان برنامه وبودجه مسئول مدیریت وثبت وصدور گرید انفورماتیک میباشد. سازمانهای فعال درزمینه کامپیوتر و IT بایستی ازطریق سازمان برنامه وبودجه جهت دریافت رتبه ویا گرید انفورماتیک اقدام نمایند. رتبه ویا گرید انفورماتیک جهت اخذ شرایطی داردکه جزو شرایط امتیازآور جهت دریافت رتبه انفورماتیک نیز محسوب میشود. تحصیلات مدیرعامل ترجیحا بایستی لیسانس باشد وآنهم لیسانس مرتبط ، چنانچه تحصیلات مدیرعامل کارشناسی نبود ، مدرک دیپلم بشرط 12 سال سابقه کارمفید درحوزه IT نیز مورد پذیرش بوده وجهت اخذ رتبه انفورماتیک امتیازآور میباشد. همچنین سابقه بیمه افراد امتیازآور هرچه بیشتر باشد جهت اخذ رتبه میتواند سازمان راحائز رتبه بالتری کند. تعداد پرسنل شاغل باتحصیلات مرتبط هرچه بیشتر باشدنیز جهت اخذ رتبه انفورماتیک بابت سازمان متقاضی ازامتیازدهی بالاتری برخوردار خواهد شد. همچنین شرکت متقاضی رتبه انفورماتیک چنانچه دارای سابقه چندین ساله یاشد وهمچنین دارای اظهارنامه مالیاتی سود ودرآمد هنگفت باشد نیز جهت شرکت متقاضی گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک امتیازآور میباشد.

گرید انفورماتیک ویا رتبه انفورماتیک 2 الی 4 ماه زمان میبردتا صادر شود وطی سه مرحله کارشناسی تمامی مدارک ونیز اسناد مورد بررسی قرار میگیرد.

متقاضیان دریافت رتبه ویا گرید انفورماتیک غالبادر گوگل باعناوین فوق بدنبال مطلب مورد نظ خود درون گوگل جستجو میکنند: رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، رتبه و گرید انفورماتیک ، شرایط اخذ رتبه انفورماتیک ،  شرایط اخذ گرید انفورماتیک ،  شرایط دریافت رتبه انفورماتیک ، شرایط دریافت گرید انفورماتیک ، شورایعالی رتبه انفورماتیک وغیره.