مراحل دریافت گواهینامه HDC,

 

مراحل دریافت گواهینامه HDC,

مراحل دریافت گواهینامه HDC, گواهینامه ایزو ISO گواهی نامه ایزو ISO کواهی ایزو ISO استاندارد ایزو ISO و عناوین دیگرکه ایزو ISO HDC, آیزو IZO باآنها خوانده میشود باتوجه مراجع مختلف و سطوح اعتباری متفاوت مراحل دریافت و اخذ و گرفتن استاندارد گواهینامه ایزو متغیر هست و قطعا باتوجه بدینکه گواهی اخذ شده درکدام سطح اعتباری قرار دارد مراحل دریافت ایزو متفاوتست بدین معناکه گواهینامه های صادره مراجع IAF و غیر IAF بایکدیگر متفاوتند.

مراحل اخذ و دریافت گواهی نامه HDC, درخصوص گواهی ایزو نوع IAF سختگیرانه ترانجام میشود و مراحل اخذ و دریافتش هزینه و زمان زیادی میبرد. بدلیل اینکه ایندست گواهی بین المللی هستند و درسطح جهانی صادر میشوند و برطبق قوانین و مقررات جهانی ثبت و صدور میگردند. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکنند و درنهایت و درراس اینها یک نهاد بین المللی تحت عنوان IAF قرار داردکه CB هارا مدیریت کرده و بهشان اعتبار میدهد. جهت صادرات گواهی نامه ایزو دارای اعتبار IAF کاربردی و موثرست زیراکه برمبنای استانداردهای جهانی تهیه و تدوین گردیده است. گواهینامه HDC, ایزو ISO نوع دوم غیر IAF میباشد. AB و CB داخلی هستند و تحت نظارت داخلی مدیریت میشوند و هیچ مرجع IAF برآنها نظارت نمیکند. بهمین جهت سریع و فوری و ارزان بدست میایند و مراجع بسیاری هستندکه درایران اقدام کرده اندبه صدور گواهی ایزو باقیمتهای مختلف و برندهای متفاوت و همگی دارای یک سطح اعتبارند و تفاوت قیمتها بدلیل نوع برندهای مختلف و دندانگردی برخی مراجع میباشدکه گاهی نجومی بالا میرود اماچیزیکه واضح و مبرهنست گواهی نامه های غیر IAF ارزانتر ازنوع IAF هستند و سریعا صادر میشوند و گاهی کمتراز یک روز حتی صادر شده و بدست میاید. دراین بین بایستی اشاره کردبه مراجع صادر کننده ایزو تقلبی و پرینتی واین مراجع متاسفانه زیادند و مرکزی نیست برکار آنها نظارت کند و شرکتها و سازمانها و نهادها غافل ازاینکه آنها قلابی هستند و گواهینامه ایزو صادر شدشان تقلبی هست اقدام میکنندبه اخذ گواهینامه ایزو ازآنها و قطعا متضرر میشوند. راه حل چیست؟ چکار کنیم ازمیزان اعتبار گواهی ایزو صادره اطلاع پیدا کنیم؟ اعتبار گواهینامه ایزو ISO خودرا ازکجا متوجه شویم؟ مراجع معتبر گواهی دهنده ایزو کدامند؟ ازکجا بفهمیم مرجعی که میخواهیم ازآن گواهی ایزو بگیریم معتبر هست؟ اعتبار سنجی گواهینامه ایزو ؟ نحوه استعلام گواهینامه ایزو ؟ و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان دراینجا باآن روبرو خواهند شد و نگران میشوندکه نکند گواهی ایزو و مرجع انتخابی فاقد اعتبار باشد. نحوه رجیستری و استعلام انواع گواهینامه ایزو رادر خصوص نوع غیر IAF میتوان ازطریق سایت مرجع صادر کننده ایزو مشخص کرد و ازطریق سایت مرجع صادر کننده قابلیت رجیستری دارد پس قبل هرچیز سازمانها بایدکه ازچگونگی و نحوه استعلام گواهی ایزو یک مرجع اطمینان پیدا کنند. گواهینامه ایزو IAF نیزاز طریق سایت IAF قابلیت استعلام دارد و رجیستری میشود.

مراحل دریافت گواهی HDC, درمرحله دوم پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو میباشدکه دردو نوع IAF و غیر IAF متغیرست. درنوع IAF پیاده سازی و ممیزی سختگیرانه عمل میشود و بهمین جهت نیززمان و هزینه بالایی میطلبد. پیاده سازی طی چندین مرحله صورت میگیرد و زمانبر میباشد و همچنین هزینه بالایی دارد و ممیزی نیزطی چندین مرحله رفع عدم انطباقها صورت گرفته و شخص ممیز دستور صدور و اجاز ثبت گواهی ایزو رامیدهد. درخصوص مراجع غیر IAF پیاده سازی بنابر درخواست سازمان و ممیزی دریکی دو مرحله و صوری انجام میگیرد و درنهایت گواهی ایزو صادر میشود.

مراحل اخذ کواهینامه HDC, درمرحله آخر و بعداز طی تمامی مراحل ذکر شده صدور گواهی ایزو میباشد و بعداینکه ممیز اجازه صدور داد گواهی ایزو صادر میشود.
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین خبره و باتجربه آماده هرگونه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی و ثبت و صدور درخصوص انواع گواهی ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک بمتقاضیان محترم میباشد.