پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مدت زمان اخذ رتبه انفورماتیک

 

مدت زمان اخذ رتبه انفورماتیک

مدت زمان اخذ رتبه انفورماتیک درسطح کشور بستگی بعوامل متعددی داردکه مراجعه کنندگان برای اینمنظور بایستی اینشرایط و مراحل راطی کنندکه درصورت موفق بودن دراین زمینه براحتی میتوانند درکمترین زمان ممکن رتبه مورد نظر خودرا بدست اورده و فعالیت خودرا دراین راستا شروع کنند. رتبه انفورماتیک بابت فعالیتهای انفورماتیک بودست و متقاضیان بابت اینکه بتواننداین رتبه رادریافت کنند بایدیکی ازفعالیتهایی رامد نظر خودداشته باشندکه درراستای فعالیتهای انفورماتیک بوده باشد دراین صورت سازمان مربوطه بادرخواست مرکز موافقت خواهد کرد درغیر اینصورت هیچ موافقتی درکار نخواهد بود توصیه میشودکه نهادهای نوپا دراین زمینه ابتدابه سازمانهای مشاوره مراجعه کرده و مشاورههای لازم درخصوص فعالیتهای انفورماتیک راازاین مشاوران دریافت کرده و سپس بجمع اوری مدارک و اطلاعات بپردازند رتبه بندی یاد شده درواقع میزان کیفیت کاری نهادهای موجوددر داخل کشوررا نشان میدهد و بکمک همین درجه بندی میتوان براحتی سطح کیفی یک شرکت راارزیابی نمود. و باان ارگان درمنعقد کردن قرار دادهای پروژه ای همکاری نمود.

مدت زمان اخذ رتبه انفورماتیک و مراحل لازم بجهت بدست آوردن رتبه انفورماتیک و تمامی شرکتهای متقاضی رتبه بندی مورد نظربرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدهها شرکت کنند بدنبال این فرایند میایند و بادریافت کردن مجوز مورد نظر اقدام برداشتن پروژه و طرح ازسوی سازمانهای دولتی و خصوصی میکنند سازمانهای دولتی و خصوص بااندسته ازارگانهایی قرار داد منعقد میکنندکه دارای صلاحیت بوده واز رتبه خوبی نیزدر سطح کشور برخوردار بوده باشد دراینصورت همکاری نمودن بااین نهادهای بلامانع میباشد.
مدت زمان اخذ رتبه انفورماتیک ودراین قرارداد هرچه هزینه انجام پروژه بالاتر بوده باشد بنفع نهاد دریافت کننده خواهد بودچون باعث ارتقا یافتن رتبه مرکز خواهد شد ارگانهای متقاضی رتبه بندی انفورماتیک درداخل کشور بایستی دراولین قدم نوع فعالیت و زمینه کارکرد شرکت خودرا مشخص کنند واین کارکرد رانیز بدرستی درون اساسنامه مورد نظر بدرستی ثبت کنند نهادهای مورد نظر دقت داشته باشندکه فعالیت ثبت شده درمورد یکی ازفعالیتهای فناوری اطلاعات ویا ارتباطات بوده باشد چون درغیر اینصورت صلاحیت مورد نظربه مراجعه کننده اعطا نمیشود.

مدت زمان اخذ رتبه انفورماتیک و مرحله بعدی بابت بدست اوردن رتبه بندی انفورماتیک استفاده کردن ازافرادی میباشدکه دارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مورد نظر بوده و ازتجربه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشندکه باتوجه اطلاعاتیکه دراین زمینه درون منابع موجودست بایستی دو سوم پرسنل موجوددر سازمان دارای مدرک کارشناسی بوده باشندتا رتبه مورد نظررابه مراجعه کننده ارائه دهند. مدیرانیکه دراین راستا پذیرش میشوند بایددارای مدرک کارشناسی بوده واز سابقه کاری 12 ساله نیزدراین زمینه برخوردار بوده باشند دراین صورت این فرد بعنوان مدیر درنهاد پذیرش شده و فعالیت خودرا تحت عنوان مدیر شروع میکند مهندسین بکار گرفته شده نیزبایستی دارای مدرک کارشناسی بوده و ازسابقه کاری 4 ساله دراین زمینه برخوردار بوده باشند تمامی گفته برروی اطلاعات ثابت میشودکه بایدبه سازمان برنامه و بودجه ارائه گردد مدیرمربوطه بایدبصورت تمام وقت درشرکت حضور داشته و فعالیت کند و دربیرون ازمرکز نیزنمیتواند فعالیتی داشته باشداین ازقوانین و ملزومات مدیران درسطح جهانست مدیربرای اینکه بتواند شرکت خودرا بخوبی مدیریت و سازمان دهی کند بهترست دراول کار یک چارت سازمانی طراحی کرده و وظایف تمامی کارکنان رابخوبی بهمه گوشزد کندچون دراین صورت همه پرسنل بخوبی وظایف خودرا انجام میدهنداین چارت کمک میکندکه تعداد افراد مشغول درنهاد بخوبی خودرا نشان دهد و حجم کاری شرکت نیزقابل رویت میباشد

مدت زمان اخذ رتبه انفورماتیک و مجوزیکه بابت نهادهای انفورماتیک درکشور صادر میشود دارای یک سال اعتبار میباشند یعنی بعد ازگذشت یک سال کاری بایستی نهادبرای تمدید مجوز خوداقدام کند و مدارک و اطلاعات لازم رابسازمان صادر کننده ارائه دهد تابا فعالیت دوباره مراجعه کننده موافقت بعمل اید.