پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مراجع صادر کننده گواهی ایزو

خانه ایزو

خانه ایزو

خانه ایزو

خانه ایزو ازچند بخش مختلف تشکیل شده است، شناخت ایزو، معرفی ایزو، انواع ایزو، مراجع صدور ایزو، ابتدا معرفی ایزو، ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد  بانام مخفف ایزو(ISO) که نام لاتینINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان بین المللیست و مانند تمام سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی مسئولیتهایی رابعهده دارداین سازمان بادر نظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم ازمسئله مدیریت ، محیط زیست وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا انرا پیاده سازی نیز میگویند و تایید کارشاناسان مربوط اقدام میکندبه صدور گواهینامه ایزو .داشتن این گواهی نشان دهنده اینست شرکت یاسازمان مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد ایزو رابه طور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان این سازمان واین مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کردست.

مدرک ایزو یک مدرک بین المللیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی قویست وبرای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری بمجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران بخاطر شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز صادر کننده ایزو درداخل کشور نتوانند نظارت وبررسی دقیق بجموعه های متقاضی این گواهی انجام دهنداما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران بااستقرار و پیاده سازی استانداردهای ایزو تاحد زیادی باعث شده اندکه درایران نیزاین قوانین وجود داشته باشد ودر حال حاضر شرکتها و صنایع مختلف درکشور بواسطه پیاده سازی توسط اینمراکز و کارشناسان مربوطه بجهت حفظ توان رقابتی خودو اختلاف کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذ و مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خودشده اندو ازمهمترین تاثیرات مثبت دریافت ایزو میتوان حتی بالا رفتن فروش کالا بواسطه بالا رفتن کیفیت مربوط به تولیدات رانام برد، شرکتها جهت دریافت و اجرای موفقیت امیز توام اخذ گواهینامه ایزو وبرای مشاهده تاثیر دریافت گواهی ایزو نیازمند این هستندتا مراحل استقرار واجرای ایزو درون سازمان هارا نیز بنحو احسنت انجام دهند.

خانه ایزو بعداز معرفی کلیات سازمان ایزو وظایف این سازمان وهمچنین دلیل تقاضای گواهی ایزو درجاهای مختلف، حالا بایدمراکز صدور رادقیقتر بشناسیم،. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند بانام لاتین:CERTIFICATTION BODY و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور ایزو یکی ازاعضای مهم CBهاهستند، CBهادر جهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند،  ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل لاتین: ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، وهرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، واین انجمن بجهت هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کردست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه  ABهمان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB  تعریف شده انجمن IAF میباشدکه 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنندبرای مثالهای بیشتر AB کشور انگلستان UKAS نام دارد، ABکشور سوییس SAS و غیره.

ایزوها انواع مختلفی دارند، سازمان ایزو چندین استاندارد راجهت اجرا تدوین کرده و بااعداد انرا نامگذاری کردست و بعداز تایید متقاضی تاییدیه رادر قالب یک گواهی ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیش نیاز تمام استانداردها سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 هست، دراین سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. وبه نوعی ISO9001 پیش نیاز تمام ایزوهای این سازمان است.
خانه ایزو وازانواع ایزوهای پرکاربرد دیگر میتوان به ایزو 45001 اشاره کرد، سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای، ایزو 45001، برای سازمان هایی ویا شرکتهاییکه درمورد بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات درمحل کار وایجاد شرایط بهتر و ایمنتر کاربرای خودو کارکنان خودهستند ودر این تصمیم جدی هستند، پیاده سازی ISO45001 درکارخانهها وشرکتها تاکنون جان میلیونها کارگر وکارمند رادر سراسر جهان نجات دادست.

خانه ایزو و ایزو 14001 نیزاز موارد بسیار پرکاربرد و عمومیستISO14001 . سیستم مدیریت زیست محیطی رادر یک مجموعه بررسی میکندو معیارهای مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی راتعیین میکند و درصورت رعایت معیارها توسط مجموعه صلاحیت داشتن گواهی ایزو توسط مجموعه راتایید میکند، وبسیاری ازانواع ایزوهای دیگرکه درون مشاغل وشاخههای جداگانه تدوین شده اند،

مجموعه سیستم کاران باتیمی حرفه ای وکارامد اماده ارائه مشاوره رایگان همه روزه درزمینه های انواع گواهینامه ایزو و مجوزهای مربوط اداره کارست.