پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مراجع صادر کننده گواهی ایزو

مراجع صادر کننده گواهی ایزو

 مراجع صادر کننده ایزو

مراجع صادر کننده گواهی ایزو

مراجع صادر کننده ایزو را CB مینامندکه مخفف کلمات CERTIFICATION BODY بمعنی موسسه صدور گواهینامه ست، CBها خود زیرنظر موسسه بنام ACCREDITY BODY که بمعنی موسسه اعتباردهیست وبهطور اختصار AB گفته میشود.

مراجع صدور ایزو تعداد بسیار زیادی هستند، که همگی به دودسته تقسیم میشوند، اول مراجعی که تحت نظرو زیرمجموعه مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانندکه انرا NACI مینامند و دوم مراجعی خصوصی هستندکه بطور خصوصی فعالیت میکنند، دراینجابه بررسی ایندو مرجع میپردازیم:

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تنوع بسیار زیادی ازنظر تعداد دارند، همگی انهانیز خودرا معتبر میدانند وسعی دارندتا بتوانند ازرقبای خودپیشی بگیرند، اما حقیقت امراین میباشدکه همگی ازنظر اعتبار دریک سطح هستند واین اختلافهای نمایشی تنهایک بازی تبلیغاتیست، ودر عین گستردگی فقط و فقط دو دسته طبقه بندی دارند: دسته اول مراجع زیرنظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( NACI ) فعالیت میکنند و دسته دوم بصورت خصوصی فعالیت میکنند، دسته اول مستقیما زیرنظر IAF هستند. خب شایداین سوال در ذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست: انجمن بین المللی IAF بانام کامل (INTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی) استکه این انجمن مستقیم برروی AB هاو بطور غیر مستقیم بروی CB هانظارت میکنداین انجمن درهر کشور AB هایی راتعیین کردست ودر ایران اینگونه AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI نام داردکه بروی 15 عدد CB زیر مجموعه خودنظارت میکند، ازذکر AB تعریف شده کشور هاچند نمونه میتوان  DAKKS( موسسه اعتباردهی المان ) ،SAS  ( موسسه اعتباردهی سوییس ) ، UKAS ( موسسه اعتباردهی انگلیس ) ،ACCREDIA  ( موسسه اعتبار دهی ایتالیا ) ،TORKAK  ( موسسه اعتبار دهی ترکیه ) و غیرکه میتوان بامراجعه بسایت WWW.IAF.NU لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی (AB) رامشاهده کرد، یکسری CB هاکه تحت نظراین انجمن فعالیت نمیکنند و میتوان گفت تحت نظر انجمن IAF فعالیت نمیکنند امابا تدوین و اجرای استانداردها و تدابیر همراستا و موازی استانداردهای انجمن IAF اقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو و البته با پروتکل راحتتر،سهولت بیشتر،هزینه ی بسیار کمتر و زمان کوتاهتری هم درمقایسهCB  های زیر نظر و تحت نظارت NACI درایران هستند اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازموسسات خصوصی بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی بیشتر مقرون بصرفه و قابل توجیه ست و فعالیت بین المللی نداشته باشند، البته موسسات خصوصی برای خودیک انجمن ومرجع تدارک دیده اندکه انرا IAFCB مینامند انجمنی خصوصیست وهم راستایIAF  فعالیت میکند و قوانین و پروتکلهای انجمن IAFCB من باب نظارت وبررسی CB های خودتاحد زیادی باانجمن IAF همراستاست وبرای صدور گواهی ایزو ، قوانین واستانداردهایی یکسان رادنبال میکنند.

مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو البته درصورت داشتن مجوزهای لازمه ومعتبر میتوانندبا نمایندگیهای  ABهاو CB های  عضو IAF درکشورهای مختلف کار کنند، اماباید بدین نکته توجه داشت مراجع صدور زیر نظر IAF بهیچ عنوان نمیتوانند گواهی IAFCB صادر کننداما موسسات و مراجعی مخصوصی فعالیت میکنند میتوانند گواهیهای IAFCB راصادر کنند ودرعین حال میتوانند گواهی IAF رانیز صادر کنند.
مراجع صادر کننده گواهی ایزو بایداز مشاورین خوبی بهره مند باشندتا اعتبار خودرا نزد متقاضیان بالا ببرند یکی ازکارهای مهم نیزتسلط کامل مشاور بروی ایزوهای پرکاربرد وتقسیم بندی هرنوع ایزو برمبنای نوع شرکت و فعالیتش طبقه بندی صورت میگیرد. گواهینامه ISO ازسری استانداردهای مورد نیاز جهت محصولات و خدمات وهمچنین صادرات میباشد. گواهی ایزو ازالزامات موردنیاز جهت مناقصات بوده وجهت سازمانها باهرگونه فعالیت کاربردی میباشد. استاندارد ISO و آرم ایزو برروی محصولات نشانگر کیفیت و مرغوبیت کالا و محصولات تولیدی و کیفیت کالا و خدمات میباشد. گواهی نامه ISO دردو نوع تخصصی و عمومی بوده وباتوجه بدینکه شرکت متقاضی درچه زمینه ای فعالیت دارد. گواهی نامه ایزو مورد نیازش متغیر بوده و تعیین میگردد. استاندارد ایزو عمومی مورداستفاده تمام سازمانها باهرگونه فعالیتی میباشد. عمومی ترین استاندارد موردنیاز ومورد استفاده تمامی سازمانهاکه الزامات موردنیاز و مورداستفاده تمامی استانداردها درونش تعریف و تشریح شده باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 میباشد اصلیترین و مهمترین ایزو میباشد، اختصاری CB ثبت وصدور میگرددکه مراجع CB زیرنظر مرجعی باعنوان AB مدیریت میشوند وفعالیت میکنند ودرنهایت بالاترین وراس کار جهت ثبت وصدور گواهینامه ایزو ،

 مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی و مشاورین با تجربه وحرفه ای اماده ارائه مشاوره درباره ایزو،گواهی CE، گواهی HSE وغیره  بصورت کاملا رایگان است وبا محوریت اطمینان واعتماد مخاطب اماده همکاری باتمامی شرکتها ومجموعه های بزرگ میباشد، همچنین ارائه مدرکهای اموزشی ایزو و HSE ومدرک آموزش ایمنی وزارت کار توسط این شرکت صورت میگیرد.