پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مدیریت ارتباط ‌با مشتریان CRM چیست؟

مدیریت ارتباط ‌با مشتریان CRM چیست؟

 CRM Customer Relationship Management

مدیریت ارتباط ‌با مشتریان CRM چیست؟

CRM( Customer Relationships Management ) بمعنی مدیریت ارتباط‌با مشتریان است.

CRM درراستای جمعآوری اطلاعات مشتریان ، سرعت بخشیدن درامر پاسخگویی ، رفع ابهام مشتریان و درنهایت جلب رضایت آنها عمل میکند. سی آر ام استراتژی‌ست که‌خواسته‌ها و نیازهای مشتریان رابرای ما مشخص ، کارهای تکراری را انجام و سرعت درپاسخگویی راتاحد چشمگیری افزایش میدهد.

CRM یا مدیریت ارتباط‌ با مشتریان سبب ارتقای سطح پاسخگویی‌ سازمان شده و منافع بسیاری رانصیب سازمان میسازد و هزینه هارا کاهش میدهد.

ایجاد سیستم مدیریت ارتباط و پاسخگویی به‌مشتریان سبب میشوداز آنهادر سیستمی یکپارچه درمراحل بازاریابی ، فروش و پشتیبانی حمایت شود و درنتیجه جلب رضایت آنان رابدنبال خواهد داشت. وبه سازمان کمک میکند ، باسرعت بیشتری به‌اهداف خود دست یابند.

سیستم مدیریت ارتباط بامشتری CRM تلاش میکند ازتکنولوژی‌های روزبرای پاسخگویی به مشتریان بابهترین شکل ممکن استفاده کند. بدین ترتیب سطح ارتقای سطح پاسخگویی‌به مشتریان و بهبود بخشی در‌ارتباطات تجاری خود دربازارهای بین المللی شوند.

مشتریان ازطرق مختلف نظیر فضاهای مجازی ، روزنامه‌ها ، آگهی تبلیغاتی .. میتوانند بامجموعه آشنا شوند و ازهمین راهها میتوانند به‌آنها اطلاعات تکمیلی راارایه داد.

اساس CRM مشتری مداری ست و درراستای بالا بردن فروش و جلب رضایت مشتریان عمل میکند.CRM سبب میشود درفضاهای رقابت کاری بتوان بهترین نتیجه رادر کوتاهترین زمان گرفت.
باآموزش کارمندان و آشنایی آنهابا استراتژی CRM میتوان نیازهای مشتریان را بروشنی درک کرد و این‌چنین روابط مشتریان و کارکنان راتحکیم بخشید و درنتیجه به‌‌اهداف سازمان دست یافت .
نرم افزار CRMکمک میکند تمامی ارتباطات و تماس­هاکه مدیران و کارمندان بامشتریان گرفته اند بصورت مرتب و دقیق مستند شوند. موضوع تماس ، تاریخ و جزئیاتش مطرح میشود. مانع از فراموشی و سبب انجام کارهای عقب افتاده میشود. CRM ارتباطات بامشتریان در زمان حال و آینده راکنترل میکند. ایجاد رابطه درست بامشتریان از مهمترین رموز موفقیت یک سازمان ست. از طریق CRM و مدیریت کردن روابط و ارتباط‌با مشتری‌ها میتوان آنرا عملی کرد .

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 درآخرین ویرایشش ISO9001:2015 توجه ویژه‌ای به‌مشتری مداری شده و استانداردهای مدیریت کیفیت سری 10000 از این دسته اند که‌عبارتنداز :

ISO10002 سیستم مدیریت کیفیت - رسیدگی به شکایات مشتریان

ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت - سنجش رضایت مشتریان

ISO10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایت مندی مشتریان – منشور سازمان

ISO10003 سیستم مدیریت کیفیت – مدیریت حل اختلاف با مشتری

مزایای پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری Customer Relationships Management( CRM )

سی آر ام وصرفه جویی درزمان : اولین مزیتش صرفه جویی درزمانست.باکمک پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری CRM میتواند درکمترین زمان ممکن بالاترین بازدهی راداشت باتوجه‌به بالا بودن حجم کاری زمان بسیار حایز اهمیت است.CRM کمک میکند نیازهای مشتریان به‌بهترین شکل ممکن پاسخ داده شود. توجه کنیداگر ارتباط مناسبی بامشتریان برقرار شود طبیعتا نتیجه مورد انتظار بهتر خواهد بود. ارتباط بهتر بمعنای فروش و ارائه خدمت بیشتر و سود بالاتراست.

CRM وسازماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات : پیاده سازی CRM کمک میکند کار بانظم بالاتر و بصورت سازماندهی شده پیش رود. CRM بدسته بندی وظایف واولویت بندی خدمات ارایه شده‌به مشتریان میپردازد. تاراحتترو آسانتر انجام گیرد. اگربه مشتری گفته شده که‌در ساعت و روز مشخصی بااو تماس گرفته خواهد شد. CRM کمک میکند که فراموش نشود. تماس رایادآوری ، اطلاعات مشتری رادر اختیار شما قرارمیدهد و ازسردرگمی جلوگیری میکند.

سیستم ارتباط با مشتری وایجاد امکان ارتباطات : حتی اگر جز تیم فروش نباشیدCRM امکان ایجاد ارتباط‌با واحد فروش در‌داخل مجموعه رابرای شما ایجاد میکند. و اطلاعات را‌در اختیار کاربران قرار میدهد. مدیریت ارتباط ‌بامشتریان CRM کمک میکند تاتیم فروش براحتی به‌اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشند.

CRM دربرقراری نظم : مهمترین مزایای سیستم مدیریت ارتباط بامشتریان CRM ایجاد و برقراری نظم در‌طبقه بندی اطلاعات مربوط به‌مشتریان ست. قوی‌ترین حافظه‌ها نیزنمیتوانند مانند CRM عمل کنند.

سی آر ام درمدیریت فعالیتهای بخش فروش : CRM به‌مدیریت و تیم فروش به‌بهترین شکل ممکن کمک میکند تا‌چیزی از‌قلم نیفتد. امکان مقایسه عملکردشان درماههای مختلف را‌فراهم میکند. امکان بررسی فعالیتهای روزانه و ماهیانه را‌نیز ممکن میسازد.

سی آر ام و مدیریت کردن خدمات : سیستم مدیریت ارتباط با‌مشتریان CRM تمامی موارد از‌قبیل اعلام قیمت ، اطلاعات مشتریان ، سفارشات آنها‌را ثبت میکند و بصورت دقیق حفظ میکند. بهترین فرد و شیوه برای‌برخوردبا مشتریان رامشخص میکند.

CRM دربرنامه ریزی امور فروش : سیستم مدیریت ارتباط بامشتریان CRM این‌امکان رافراهم میکندکه‌میزان فروش ، درآمدها و هزینه هارا برآورد و آنالیز کند. داده‌های مربوطه را‌آنالیز و بهترین شیوه و روش رامشخص میکند.

سیستم ارتباط با مشتری CRM درتشخیص نیازهای مشتریان : نیازهای مشتریان را شناسایی و بهترین شکل در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ میدهد.

نویسنده : سرکار خانم مهندس عاطفه قائدرحمت

جهت مشاوره و اطلاع از طراحی و پیاده سازی انواع سیستم های مدیریتی با کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید.

باما درارتباط باشید...