مجوز اداره کار

مجوز اداره کار

مجوز اداره کار

مجوز اداره کار

مجوز اداره کار و اخذ مجوز اداره کار ویا گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار نیزدر سطح کشور یکی ازدغدغه‌های شرکتهای متقاضی مجوز اداره کار بودست و بسیاری ازآنها میخواهنداین مجوز راجهت سازمانشان دریافت کرده و ازآن درجهت انجام فعالیتهای متنوع خودکشور استفاده کنند.

استاندارد تایید صلاحیت اداره کار همان مجوز اداره کار نامیده می‌شودبا جواب نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری تفاوت دارد گواهینامه تایید صلاحیت ویا همان مجوز اداره کار ازطریق استان مقر شرکت یعنی آنجاکه شرکت دران ازنظر موقعیت جغرافیایی قرار دارد  صادر میشود درصورتیکه شرکتهاکه میخواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری رابدست بیاورند ابتداباید گواهینامه‌های تایید صلاحیت اداره کار ویا مجوز اداره کار مورد نظررا دریافت کرده و سپس بمنظور اخذ مدرک اداره کار یعنی مجوز اداره کار اقدام کنند گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار بابت شرکتهای خدماتی صادر میگردد نهادهای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار بایستی مدیرعامل شرکت حتما مدرک دیپلم مورد نظر خودرا داشته باشد واین یکی ازمعیارها و شاخصهای اساسی دراین فرایند بودست نهاد نیز حتماً باید دفتر مرکزی داشته باشد باین صورت که آن شرکت باید ب تاسیس سازمان خود اقدام کند و انرا بسازما‌نهای کارفرمایی خوداقدام کنند.

مجوز اداره کار و مدت زمان اخذ گواهی نامه استاندارد تایید صلاحیت اداره کار بجهت مراجعه کننده درداخل کشور ۳ تا ۴ ماه شمسی زمانبر بودست واین استان داردبه شرط تمدید صادقانه سال نیزقابل اعتبارست و خطاب بکارگیری مجوز اداره کار میتوانند درداخل منطقه مورد نظر خودازآن استفاده لازم راببرند.

مجوز اداره کار و همچنین بجهت اخذ استاندارد تایید صلاحیت اداره کار وهمان مجوز اداره کار یک دوره آموزشی سازمان نیزباید ازسوی کارفرمایان برگزار گرددتا سازمانهای مراجعه‌کننده پیش‌ زمینه‌های لازم دراین موردرا نیزتا حدودی جهت کسب اطلاعات بیشتردر زمینه گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار و نحوه اخذ دریافت استاندارد تایید صلاحیت اداره کار ابتدااز شرایط اخذ گواهینامه نهادهای مراجعه کننده میتواندبا مراکز مشاوره و اطلاع رسانی رایگان ازاین مشاورههای مراکز استفاده  لازم رانیز درجهت توسعه شرکت خوداستفاده نمایند همانطورکه گفته شد ارگانهای خواهان درصورت مایل بودن میتواننداز سازمانهای مشاوره دهنده نیزدراین زمینه کمک گرفته و سوالات و راهنماییهای لازم خودرا درکمترین زمان ممکن پرسیده و نتایج مورد نظررا بدست اورنداین نهادهانیز مانند دیگر ارگانهای بایددراین زمینه ازافرادی استفاده کنندکه دارای مدرک مورد نظربرای سازمان باشندچون دراین صورت برگزاری کلاسهای توجیهی نبوده و فرد باآگاهی مناسب وارد پروسه مربوطه خودمیگردد و نقاط ضعف و قوت خودرا مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهدتا بتواند درکمترین زمان ممکنه هدف مورد نظر سازمان رابه دست بیاورد.
گواهی صلاحیت اداره کار ویا مجوز اداره کار نیزگفته میشود مدرکیست توسط وزارت تعاون کار و امور اجتماعی یادو ماه دیگر عامیانه اداره کار صادر ‌میشودتا شرکتهای مزبور ازآن درجهت فعالیتهای کنترل کشور استفاده کنند بایدبدان توجه کرداین میباشدکه گواهی صلاحیت اداره کار بجهت شرکتهای سازمانهای خدماتی پشتیبانی و مهندسی درداخل کشور صادر میگردد درحقیقت استاندارد صلاحیت اداره کار بدین مفهوم میباشدکه شرکتهای اخیر ذکر ماهیت لازم بجهت انجام دادن کار و پیروزی درون مناقصات وبه تبع ازطریق پروژه رادر کشور دارد. هرچه میزان اموزشها و تجربه پرسنل نهاد بیشتر و بالا بوده باشد بنفع خودنهاد خواهد بود و سازمان براحتی باشرکت کردن دردرون مناقصات و مزایدههای میتوانداز طرحها موجود دراین مراسم هایکی رابر اساس میزان قابلیت و تواناییهای خودانتخاب کرده وبا اخذ قرار داد پروژه مربوطه رابرداشته و بررویش فعالیت کند ناگفته نمانداین ادارهها نیزمانند دیگر استانداردهای جهان بایددر قدم اول زمینه فعالیت خودرا بخوبی مشخص کنندتا فرایند و مراحل اخذ مدرک مشخص گردد دراین راستا حجم کاری نهاد مراجعه کننده نیزموثر بودست وبدین دلیل مورد واسنجی و ارزیابی قرار میگیرد.