پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

 لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

لیست شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو معتبر درسطح کشور متعددست. شرکتی میتواند ادعا کندکه گواهی من معتبر میباشدکه مورد تایید شرکت IAF بوده باشد. امروزه درسطح کشور اخذ گواهی ایزو مشکلات بسیاری ازانواع شرکتهای تولیدی و سرویس دهی درسطح شهرها و استانها میباشداین شرکتهابرای اینکه بتوانند درسطح جهان فعالیت کنند ابتدا قبل ازوارد شدن بازار بایدشرایط و قوانین سازمان بین المللی IAF راقبول کرده ودر چارچوب قوانین این سازمان حرکت کنند.

لیست شرکتهای صادر کننده ایزو IAF و تحت اعتبار موسسه IAF بعنوان شرکت تایید کننده اعتبار ارگانهای درخواست کننده ایزو هست. وبه گواهی سازمانها اعتبار میبخشد. معمولادر سطح کشور شرکتهای متقاضی ایزو ازخود حساسیت بالایی رانشان میدهندتا گواهی که میگیرند برایشان درسطح جهانی باشد و صرفابرای کشور نبوده باشدالبته ناگفته نماندکه درکارهای خودباید کمی جدی و حساسیت ازخود نشان دهیم تابه اهداف خودبرسیم درمورداین موضوع نیزاین شرایط صادق میباشد. متاسفانه درسطح کشور باتوجه اینکه مشهودست تعداد شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو معتبر درحد انگشتان یک دست نیز نمیباشند واین یک واقعیت درکشور میباشد. البته دراین مورد منظور شرکتهایی میباشدکه ab آنها زیر نظر سازمان IAF باشدبه اینصورتست. آندسته ارگانهاکه درسطح کشور صادر کننده ایزو هستند اسامی آنها بدین صورتست: شرکت توف ایران درداخل کشور تنها دارای 4 نماینده بوده و کمپانی IMQ ایتالیا درگستره کشور یک نماینده بیشتر ندارد. کمپانی SGS نیزدر سطح منطقه یک نماینده دارد. همانطورکه مشاهده کردید تعداد کمپانیهای مورد تایید موسسه جهانی ایزو بوده باشد.

شرکتهای اروپایی صادر کننده ایزو درایران گواهی ایزو رابه متقاضیان عرضه میدهندتا بتوانند درون ارگانهای تولید کننده درسطح جهان بسهولت و آسانی فعالیت کنند. باوجوداین شرایط سخت گیرانه باز برخی ازنهادها و مراکز صادر کننده گواهینامه ISO درداخل کشور درتلاش هستنداین گواهینامه رادریافت کنند درکشور شرکتی وجود نداردکه بتواند مدرک اورجینال ISO رابه علاقمندان عرضه دهد و تنها شرکتهای خارجی اروپایی باجدیت تمام گواهینامه ایزو معتبر اورجینال جهانی رابه ثبت رسانده و صادر میکنند. دفتر مرکزی اصلی این مجوز بطور رسمی درکشور های آمریکا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان و سوییس واقع بوده و ازاین مناطق کل دنیا راحمایت میکنند. تمامی کمپانیهای عرضه دهنده مجوز ایزو زیر نظر موسسه AB میباشدکه این ارگان نیززیر نظر IAF بوده و اسامی این شعبه درون سایت سازمان نام برده وجود دارد. آندسته گواهینامه هاکه توسط کمپانی AB صادر میشود تمامی ایزو هارا دربر نمیگیرد احتمال دارد AB بابت یک تولید کننده ایزو 9001 راداده باشداین تولیدی دیگرنمیتوانداز اعتبارهای دیگر نیزدر زمینه تولیدات خوداستفاده کند.

مراحل صدور گواهینامه ایزو : درفرآیند گرفتن ایزو بایدبا سه واحد ارتباط برقرار نمودکه بصورت زیرست: مراکز مشاوره دهنده و اجرا ، مراجع صادر کننده مجوز (CB) ، مراجع اعتبار سنجی و اعتبار دهی (AB) .
بنابراین بجهت اخذاین مدرک ارگان درخواست دهنده بایدبه صورت ترتیبی شروع بفعالیت کندتا بتواند جواز مورد نظررا ازاین موسسات بدست آورد. برخی ازشرکتهای فعال درزمینه واردات و صادرات درگستره منطقه بایدبرای وارد کردن و صادر کردن محصولات تولیدی خودمخصوصا کشورهای اروپایی مجوز مورد نظر رابه دست آورددر غیراین صورت اینگونه تولید کنندگان ازفعالیت دائمی منع میگردند و دیگر نمیتواننددر سطح کشورهای مختلف دنیابه تجارت خودادامه دهند. همان طورکه گفته شدبرای گرفتن اعتبار بصورت مستقیم نمیتوان بسراغ واحدهای AB رفت وبرای اینکار بایدمشاوره ها و راهنمایی ها لازم رادر این زمینه از مشاوران دریافت کرد. و قوانین و مستندات مورد نیازرا اتخاذ نمود و سپس برای رفتن بمرحله بعدی اقدام کرد البته تمامی اینکارها راخود مجری مشاوره دهنده بابت شرکت درخواست کننده انجام داده و کارها راآماده مراحل بعدی میکند. تاواحد مورد نظر براحتی این اعتبار رادریافت کند. موسسات CB کار صدور راانجام داده و AB بدان اعتبار میبخشد.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.