عوامل امتیاز آور جهت گرفتن گرید انفورماتیک

عوامل امتیاز آور جهت گرفتن گرید انفورماتیک

GREYD IT

عوامل امتیاز آور جهت گرفتن گرید انفورماتیک

عوامل امتیاز آور جهت گرفتن گرید انفورماتیک - ابتدا بایستی بدانیم رتبه یاهمان گرید انفورماتیک مورد نیازچه شرکتهایی میباشد وچه استفاده هایی دارد و اصولا بدرد چه شرکتهایی میخورد؟ رتبه انفورماتیک مورد نیاز شرکتهایی میباشدکه درحوزه IT و ITC فعالیت دارند و میخواهند وارد بازارهای کاری جدید بشوند بهمین دلیل نیاز دارند گرید انفورماتیک رادریافت کنند. گرید انفورماتیک را سازمان برنامه و بودجه یاهمان ساجات صادر میکند البته قبلا گرید یاهمان رتبه انفورماتیک زیرنظر شورای عالی انفورماتیک صادر میشد ولی حالا شورای عالی انفورماتیک وظیفه صدور رابر عهده ندارد بلکه وظیفه صدور برعهده سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) میباشد و متقاضیان رتبه یاهمان گرید انفورماتیک بایستی توجه کنندکه جهت دریافت رتبه مراجعه کنندبه ساجات. همچنین بایستی شرکتهای متقاضی گرید تنها فعال درزمینه IT و ITC باشند.

عوامل امتیاز آور جهت گرفتن گرید یاهمان رتبه انفورماتیک یکی ازاین موارد تحصیلات مدیرعامل میباشدکه ترجیحا لیسانس مرتبط میباشد اما درصورت نداشتن تحصیلات لیسانس حداکثر دیپلم و 12سال کار مفید درحوزه IT میباشدکه جهت سازمان متقاضی امتیازآور میباشد و باعث گرفتن امتیاز بیشتر و بهتری میشود. همچنین اگر اعضای هیات مدیره دارای لیسانس باشند و بخصوص لیسانس مرتبط بارشته های IT امتیاز بالاتر و بهتری جهت گرفتن گرید انفورماتیک برایشان دربردارد. همچنین چنانچه تعداد پرسنل شاغل دارای تحصیلات مرتبطه IT بیشتر باشد شرکت متقاضی امتیاز بیشتری جهت گرید انفورماتیک خواهد داشت و همچنین اگر سوابق بیمه کارکنان امتیازآور بیشتر باشد نیز درامتیاز بیشتر و بهتر تاثیرگذار خواهد بود. داشتن قراردادهای کاری مرتبط بامبالغ هنگفت نیزاز امتیازات دیگر جهت گرفتن رتبه میباشد. همچنین هرچه سابقه شرکت متقاضی بیشتر باشد و اظهارنامه مالیاتی دارای درآمد و سود بالاتری باشد نیز امتیازآور میباشد.

متقاضیان گواهینامه ی رتبه یاهمان گرید انفورماتیک معمولا درفضاهای مجازی مثل گوگل باعناوین زیر بدنبال اطلاعات درباره شرایط دریافت رتبه انفورماتیک هستند:

شرایط دریافت رتبه انفورماتیک ، رتبه بندی شرکت و اخذ گرید ، رتبه بندی و اخذ گرید ، رتبه بندی شرکت سریع و فوری ، شرایط و مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری ، اخذ رتبه مشاور، اخذ رتبه پیمانکاری ، نحوه دریافت گرید جهت شرکتها ، شرایط رتبه در پیمانکاری ، لیستی ازمدارک لازم جهت رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، استعلام رتبه شرکتهای پیمانکاری ، مدارک لازم جهت اخذ رتبه 4 پیمانکاری ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رتبه بندی شرکت ، آئین نامه رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رتبه بندی پیمانکاران ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شرایط اخذ رتبه از سازمان برنامه و بودجه ، شرایط افراد امتیازآور شرکتهای پیمانکاری ، سامانه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، عوامل امتیازآور گرید انفورماتیک ، رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک ، مراحل و شرایط اخذ و دریافت رتبه ، شورای عالی انفورماتیک ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، اخذ مجوز شورای عالی انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات و... .

مرکز مشاوره سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره به متقاضیان محترم درزمینه گرید پیمانکاری میباشد.