شرایط اخذ گواهینامه ایزو

givve up iso 

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

شرایط اخذ ایزو ISO بعنوان یکی ازسوالات مهم شرکتها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو ISO بگیرند و بدنبالش باعناوین مختلفی جستجو میکنند وازاین عناوین شرایط اخذ گواهینامه ایزو بسیار مورد پرسش قرار میگیرد و درحقیقت جهت اخذ گواهی ایزو ISO متقاضیان غالبا برایشان چنین سوالی پیش میاید و بایستی گفت شرایط خاصی جهت اخذ و دریافت ایزو وجود ندارد و شرکتها دراولین گام بایستی بایکی از مراکز و مراجع مشاوره تماس بگیرند و بتوانند اطلاعات لازم رابگیرند و بدانندکه:

جهت اخذ ISO ازکجا شروع کنند؟

گواهینامه ایزو ازکجا بگیرند؟

مراجع معتبر صادر کننده گواهی ایزو

شرایط و مدارک و مراحل اخذ ایزو

گواهینامه ایزو باتوجه فرآیند و محصولشان

چگونه ایزو بگیرم؟

مراکز ثبت و صدور گواهی ایزو ؟

شرایط اخذ گواهینامه ایزو درابتدا مستلزم دانستن هدف میباشد واینکه شرکت متقاضی باچه هدف میخواهد گواهینامه ایزو بگیرد بدان معناکه میخواهدبرای مناقصات اقدام کندبه دریافت استاندارد ایزو ویا بابت صادرات گواهی ایزو رامیخواهد بگیرد؟ بجهت تبلیغات و رقابت میخواهد گواهینامه ایزو ISO بگیرد ویا باهر نیت و قصد دیگرکه میخواهد ایزو بگیرد بایستی مشخص باشد تاوارد پروسه انتخاب مرجع شودپس ابتدا بایدکه بداند میخواهد باآن گواهی ایزو صادرات انجام بدهد ویااینکه میخواهد درون مناقصه شرکت کرده و حائز امتیاز شود و امتیاز لازمه راجهت مناقصه بدست بیاورد ویافقط هدفش تبلیغات هست و سپس باتوجه وسعت و گستردگی و هدف سازمان جهت اخذ گواهینامه ایزو اقدام کند ازطریق مرجعی بنسبت توانایی مالی و وسعت و گستردگی سازمانش و شرایط سیاسی و اقتصادر مجموعه و جامعه و باتوجه بدین موارد مراجع صادر کننده ایزو دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویا ازنوع غیر IAF . قطعا اینجا سوال پیش آمده اینست IAF چیه و غیر IAF چیه؟ دراینجا و دراین مقال ایندو مورد رابه اختصار و بطور خلاصه تشریح و توضیح میدهیم. مراکز و مراجع و موسسات و شرکتهای صادر کننده ایزو رادر اصطلتاح و اختصار CB مینامندکه زیر نظر AB فعالیت کرده و مدیریت میشوند ودر نهایت یک مرجع بالا دست بعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان باعنوان IAF بدانها نظارت میکند و اعتبار میبخشد و جهت صادرات تنهاباید ازطریق همین مراجع اقدام کردکه دارای سطح اعتبار جهانی هستند وبابت صادرات بکشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اتحادیه اروپا بایدکه شرکتها بابت اخذ ایزو IAF اقدام نمایند و یکسری مراجع دیگرنیز هستندکه ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و درون ایران صادر میشوند و AB  و CB داخلی هیتند و درکشور ایران بسیار مورد درخواست و استفاده هستند و بابت تمامی مقاصد بجز صادرات درون ایران کاربرد دارند و مورد استفاده قرار میگیرند. تمامی موارد و مقاصد و نیتها.

شرایط اخذ ایزو درخصوص IAF سختگیرانه ترهستند و مراجع IAF پیاده سازی و ممیزی رالازم دانسته و بدان اهمیت بسیاری میدهند واما درباره گواهی غیر IAF بدینگونه نیست و بشرایط خاصی نیاز ندارد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز مشاوره انواع گواهی ایزو ISO و HSE و نمایندگی ثبت و صدور انواع گواهینامه باوجود مشاورین باتجربه بصورت 24 ساعته و رایگان درخدمت شماست.