پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

سیستم مدیریت یکپارچه Integrated Management System ( IMS )

سیستم مدیریت یکپارچه Integrated Management System ( IMS )

سیستم مدیریت یکپارچه Integrated Management System (IMS )

سیستم مدیریت یکپارچه IMS بمعنای یکپارچه کردن استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، زیست محیطی ISO14001 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 درون یک سیستم منحصربه فردست تابتوان کنترل و اداره عملیات و فعالیتهای سازمان رادرون یک سیستم یکپارچه بانجام رساند. بواسطه توسعه و تکمیل سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکتها میتوانندکاغذبازی راکاهش داده، هزینه‌ها رابه حداقل برسانند و دوباره کاری راحذف نموده و درنهایت اثربخشی و کارایی رابهبود بخشند.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS دامنه متفاوتی ازسیستمهای مدیریت راپوشش میدهند اگرچه اغلب درمورد سه سیستم مدیریت کیفیت QMS ، مدیریت زیست محیطی EMS ، و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS بیان شده است. میتوان گفت نیاز سازمانها بیشتر درسیستمهای مدیریت کیفیت ISO9001 ، محیط زیست ISO14001 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 یافت میشود چراکه این سه سیستم جامعیت و شمول بیشتری درابعاد درون و برون سازمانی دارند. درواقع سیستم مدیریت یکپارچه IMS کنترل بیشتری برمشتریان ، سهامداران ، جامعه ، دولت و محیط کار و زندگی و کارکنان دارد.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS لزوما همه وظایف این سیستمها راپوشش نمیدهد. هرشرکت بسته نوع سازمان و عملکرد خود ترکیبی از وظایف و سیستمها رااستفاده می‌کند.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS باهدف ترکیب سه استاندارد مدیریتکیفیت ISO9001 ، زیست محیطی ISO14001 و ایمنی و سلامت حرفه‌ای OHSAS18001 برای‌رسیدن به‌یک سیستم جامعست و ظرف زمان کوتاهی توانست نتایج مثبتی حاصل کند.

عامل اصلیایجادسیستم مدیریت یکپارچه IMS وجوه مشترک استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، محیط زیست ISO14001 و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS18001 بوده و عامل تقویت کننده IMS مزیتهای بسیار استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS است. ازمقایسه چرخه دمینگ بااستانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، زیست محیطی ISO14001 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 بتطابق آنها پی میبریم.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS همچنین سبب بهبود مستمر درهریک ازاستانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، زیست محیطی ISO14001 و ایمنی و سلامت حرفه ایی OHSAS18001 و فرصت بیشتر سازمان درانطباق بااستانداردهای مطرح جهانیست.

مزایای یکپارچه سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، محیط زیست ISO14001 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 درقالب IMS

صرفه‌جویی درزمان و هزینه

یکپارچه سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، زیست محیطی ISO14001 و ایمنی و سلامت شغلی OHSAS18001 درقالب IMS سبب کاهش هزینه های عملیاتی و زمانی میشود. هزینه‌های زمانی ازمواردزیر کاهش می‌یابد:

پرهیز ازدوباره کاری : درصورت پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیازی نیست موارد مشترک بین سیستمهای مدیریت کیفیت ISO9001 ، محیط زیست ISO14001 و ایمنی و سلامت حرفه‌ای OHSAS18001 هربارجداگانه انجام شود.

استفاده بهینه ازمنابع : بااستقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS میتوان منابع رابخوبی مدیریت کرد.

دسترسی آسان باطلاعات : ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیاز خروج ازیک سیستم و ورودبه‌ سیستم دیگر رامرتفع میکند.

ترکیب ممیزیهای مختلف : سیستم مدیریت یکپارچه IMS زمان و هزینه لازم انجام ممیزیهای داخلی و خارجی ازطرف شرکتهای گواهیدهنده کاهش مییابد.

افزایش بهره وری : نگرش واحدبه‌ سیستمهای مدیریت کیفیت ISO9001 ، زیست محیطی ISO14001 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 درمقایسه‌با استقرار جداگانه آنها اثربخشی وکارایی و درکل بهره وری سازمان راازطرق زیرافزایش میدهد.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS تضاد میان سیستمهای مدیریت کیفیت ISO9001 ، محیط زیست ISO14001 و ایمنی و سلامت شغلی OHSAS18001 رابحداقل میرساند.

کاهش فعالیتهای اداری و اجرایی

حرکت درجهت رسیدن بمدیریت کیفیت فراگیر

بهبود سازمانی : سیستم مدیریت یکپارچه IMS باعث رشد وارتقا سازمان میشود.

افزایش رضایت مشتری

مشارکت فراگیر پرسنل درتمامی زمینه‌های سیستمهای مدیریت کیفیت ISO9001 ، زیست محیطی ISO14001 و ایمنی و سلامت حرفه‌ای OHSAS18001

کاهش حجم مستندات

برای‌کسب اطلاعات بیشتر از‌سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 کلیک کنید.

برای‌کسب اطلاعات بیشتر از‌سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 کلیک کنید.

برای‌کسب اطلاعات بیشتر از‌سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی OHSAS18001 کلیک کنید.

تهیه کننده: سرکار خانم مهندس قائد رحمت

مرکز سیستم کاران یکی ازبهترین مراکز درزمینه مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری وبهبود سیستم های مدیریتی آمادگی است به‌افراد متقاضی گواهینامه ISO9001خدمات ارائه نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر دراین خصوص باما تماس حاصل فرمایید.

بامادرارتباط باشید...گواهینامه IMS