پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

دوره های HSE اداره کار

دوره های HSE اداره کار

دوره های HSE اداره کار

 

دوره های HSE اداره کار زیرنظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی برگزار میشود و تمامی گواهینامه های صادره باآرم و لوگو مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی بوده و زیرنظر اداره کار صادر میشود. دوره های آموزشی HSE اداره کاربیشتربه دلیل موضوعیت پیدا کردن گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی مطرح شده و زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی برگزار میشود . دوره های مورد نیاز برای پروژه دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی بشرح ذیل است:

دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران یاهمان دوره آموزش کارگری

دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری یاهمان دوره آموزش کارفرمایی

دوره آموزش عمومی ایمنی عمومی 40ساعته ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها )

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها )

دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران یادوره آموزش کارگری دوره 8 ساعته بوده و درطی یک روز برگزار میشود. برگزاری دوره های آموزش کارگری دردو صورت امکان پذیر است یادر محل شرکت متقاضی یادر محل آموزشگاه یا کانون برگزار کننده دوره های آموزش کارگری مرتبط باگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.

تاریخ برگزاری کلاس آموزش کارگری درمحل آموزشگاه براساس تاریخ اعلامی ازسوی آموزشگاه و همچنین تکمیل ظرفیت بوده ودر محل شرکت متقاضی ، تاریخ پیشنهادی شرکت و همچنین تایید اداره کار و تایید تاریخ حضوراز سوی مدرس دوره ملاک تعیین تاریخ برگزاری کلاس آموزش کارگری خواهد بود.

دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری یاآموزش کارفرمایی دوره 20 ساعته بوده و درسه روز متوالی برگزار میشود. دوره آموزشی ایمنی کارفرمایی دراکثر مواقع درمحل آموزشگاه برگزار کننده دوره های آموزش ایمنی برگزار میشود. اگر شرکت خواهان برگزاری دوره آموزش کارفرمایی درمحل شرکت متقاضی باشد بایست هزینه نفرات برای 30 نفر پرداخت شود.

دوره آموزش ایمنی عمومی 40 ساعته و دوره شناسایی و مخاطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها میباشد. درمراحل انجام پروژه دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی درصورتیکه مجموع لیستهای بیمه پروژه های جاری از 2 نفربه بالا باشد نیازبه معرفی یک نفر بعنوان مسئول ایمنی وجود دارد وبه ازای هر 25 نفر بایست یک مسئول ایمنی معرفی شود اگر مسئول ایمنی معرفی شده مدرک تحصیلی اش دررشته های مهندسی صنایع ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای یا HSE باشد نیازبه گذراندن دوره شناسایی مخاطرات و ارزیابی 16 ساعته دارد اما اگر مدرک تحصیلی مسئول ایمنی مرتبط باایمنی نباشد نیازبه گذراندن دوره ایمنی عمومی 40 ساعته نیز وجود دارد. دوره آموزش ایمنی عمومی 40 ساعته در روز متوالی یاسه هفته متوالی درروزهای پنج شنبه و جمعه برگزار میشود.

بامادرارتباط باشید ..