درمورد تمدید ایزو چه میدانید؟

درمورد تمدید ایزو چه میدانید؟

  

درمورد تمدید ایزو چه میدانید؟

استاندارد مدیریت کیفیت یک استاندارد جهانی میباشد. تمام مشاغل کاری می تواند استفاده بهینه جهت رشد شرکت یاسازمان خود داشته باشند. استاندارد مدیریت کیفیت صادرشده سه ساله صادرخواهد شد. اما بعداز یک سال نامه کتبی جهت تمدید ممیزی مراقبتی بشرکت دارنده گواهینامه ایزو ارسال میشود. مدیران مربوطه باید درمورد تمدید کردن ایزو تصمیم گیری کنند. تمدید ایزو مباحث راحتی داشته باتایید کردن شرکتها جهت تمدید کار درروال اجرایی انجام خواهد شد. تمدیدهای ایزو بسته بمرجع صادرکننده قیمتهای مختلفی داشته هرمرجع طبق قوانین کاری خود قیمتهای مشخص شده تمدید به مشتریان ارائه میدهد. مشتریان بایدتفکر درخصوص اینکه تمایل دارند تمدید ایزو انجام دهند یا خیر تصمیم گیری کنند. مراجع تمدید ایزو باتوجه هزینه های برآورده شده قیمتهای تمدید مشخص کرده جهت ارائه مشتری اعلام میکنند. این هزینه های مرجع صادرکننده نرخ ارزهای مختلف مشخص میشود. بدلیل اینکه مراجع صادرکننده باکشورهای تحت اعتبار اروپا همکاری دارنند، نرخ هزینه ها متفاوت خواهد بود. یابصورت صدور چک مدت دار تحویل مرجع خواهد شد.

مراجع تمدید ایزو که نرخ ارز غیر ایران کار میکنند صدور چک امکان پذیر نمیباشد. وجه نقد باارز کشور متقاضی دریافت میکنند، بعنوان نمونه مرجع صادرکننده تحت اعتبار آمریکا باارز دلار دریافتی خواهند داشت چک مدت دار نمی پذیرند. مرحله تمدید ایزو صفر تا صد برعهده مرجع صادرکننده بوده مشتری فقط هزینه ارسالی مرجع واریز کرده روال کار تمدید آغاز خواهد شد. رجیستری گواهینامه ها اعلام شده مشتری میتواند گواهینامه خود درسایت مرجع صادرکننده مشاهده کند، سپس کارشناس ایزو بدرخواست مشتری یک روز کاری دراختیار مشتری دارای گواهینامه ISO  قرار داده خواهد شد تاسوالات متعدد مدیران درخصوص ایزو مطرح کرده کارشناس تمام مباحث ایزو توضیح داده مدیران بدانند دلیل دریافت گواهینامه ایزو همچنین تمدید کردن ایزو چه میباشد. اطلاعات کارشناس مربوطه بصورت کامل باید گسترده، جامع باشد. بتواند مسائل ایزو بصورت حرفه ایی پاسخ داده رضایت مدیران برای پاسخ موثر ایزو دریافت کند. بادانش گسترده کارشناس مدیران متوجه خواهند شد مرجع صادرکننده اطلاعات حرفه ایی، کامل ایزو دارند میتوانند مجدد تمدید ایزو انجام داده همکاری مداوم داشته باشند. مرجع صادرکننده باید اطلاعات خود درخصوص ایزو، تمدید ایزو بروز کرده دانش کافی داشته باشد.

درتمدید ایزو بحث مستندات، توضیحات کارشناس مدنظر متقاضیان خواهد بود چون گواهی صادرشده فقط درتمدید ایزو توضیحات مستندات مدنظر میباشد. بکارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک برای سازمان کمک کننده میتواند باشد. سازمان عملکرد کلی خود بهبود داده یک مبنای منطقی جهت فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردبین المللی برای یک سازمان شامل موارد زیر میباشد.

توانایی ارائه مستمر محصولات، خدماتی که الزامات مشتری قانونی مقرراتی برآورده میسازد.
تسهیل فرصت ها جهت افزایش رضایت مشتری
پرداختن ریسکها، فرصت های مرتبط بااهداف، بافت سازمان
توانایی اثبات انطباق الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت
استاندارد بین المللی میتواند توسط طرف های درون، برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.
نیاز موارد مورد نظر استاندارد بین المللی نمی باشد.
یکسانی ساختار سیستم های مختلف مدیریت کیفیت.
همراستایی مستندات ساختار بندبه بند این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات، خدمات میباشد.
رویکرد فرآیندی سازمان این امکان میدهد فرآیندهای خود، تعاملات آنها طرح ریزی کند.
تمدید استاندارد بین المللی مبنای اصول مدیریت کیفیت ISO توصیف شده اهمیت هریک بمنظور بهبود عملکرد سازمان هنگام بکارگیری این اصول می باشد.
اصول مدیریت کیفیت شامل موارد زیر میباشد.
تمرکز برمشتری
رهبری
مشارکت افراد
رویکرد فرآیندی
بهبود
تصمیم گیری مبتنی برشواهد
مدیریت ارتباطات