پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

خط مشی ها احکامی هستند که برای هدایت و جهت دادن به فکر کارمند در هنگام تصمیم گیری، تدوین می شوند. خط مشی ها در حقیقت برنامه هایی هستند که شامل تصمیمات کلی می شوند و به عنوان راهنما یا چارچوب تفکر در تصمیم گیری به کار می روند و چگونگی انجام فعالیت ها را مشخص می‌کند.

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

 

 

 

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، صدور استاندارد ISO14001 وچگونگی دریافت 14001ISO سوالاتی ست‌که ذهن متقاضیان نظیر کارفرمایان و کارشناسان HSE رابه خود مشغول کرده است. سیستم مدیریت زیست محیطی 14001 ISO استاندارد بین‌المللی دررابطه بامدیریت زیست محیطی میباشد. سیستم مدیریت زیست محیطی بخشی ازسیستم مدیریت یکپارچه IMS است. درواقع مجموعه ای ازفعالیت‌هاشامل خط مشی زیست محیطی سازمان رامشخص ودرراستای بهبود بخشی آن عمل میکند.

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 درسال 2004 برای‌اولین بار مطرح شد. آخرین ویرایش استاندارد ایزو 14001 مربوط به‌سال 2015 میباشد. سیستم مدیریت زیست محیطی تلاش میکندکه‌پیوندی بین مسایل اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی ایجادکرده واز این طریق بستری رافراهم میکند که‌مابه‌تعاملات اقتصادی واجتماعی خود بپردازیم ودرکنارآن بمسایل زیست محیطی نیزتوجه کنیم. مجموعه ای که‌ادعاکند سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 راپیاده سازی کردست. یعنی تمامی فعالیت‌ها وعملکردهای خود رابا اصول وضوابط زیست محیطی تطبیق داده ست. والزامات زیست محیطی رااجرایی کرده ودرراستای بهبود عملکرد زیست محیطی وکاهش آلودگی گام برمیدارد.

هدف استقرار استاندارد ISO14001 ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی برای‌توجه وحفاظت محیط زیست میباشد. بااستقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 میخواهیم بدانیم سازمان تاچه حدی درفعالیتهای خود محیط زیست وبهبود مسایل زیست محیطی رامد نظر قرار میدهد.

استاندارد ایزو 14001 عملکردش چرخه بهبود مستمر یاهمان چرخه دمینگ PDCA ( طرح ریزی ، اجرا ، بررسی ، اقدام ) میباشد. بدین صورتکه طرح ریزی اهداف وخط مشیهای زیست محیطی رابه نسبت نوع ونیاز سازمان مشخص میکنیم وبا توجه به‌تهدید وفرصت موجود خط مشی‌های زیست محیطی راتدوین کرده. درادامه این اهداف رااجرا میکنیم. درمرحله بعد مرحله بررسی وپایش صورت میگیرد، پایش دریک سیستم، یک فرآیند یایک فعالیت صورت میگیرد. طی آن‌بیان میشود که‌اهداف اجرایی شده چقدربا خط مشی مامنطبق است ودرنهایت اگرعدم انطباق دیده شود اقدام اصلاحی مربوطه راانجام میدهیم.
متن استاندار ایزو 14001 شامل الزامات بین المللی بوده ، لذا دامنه فعالیتش کلیه صنایع، بانکها ،آژانسهای هواپیمایی وحتی شهرهاست ، صنایع وشرکتها میتوانند درجهت اجرایی کردن این استاندار اقدام کنند. ایزو14001 برای‌تمامی سازمانها بدون درنظرگرفتن کوچکی وبزرگی ، تولیدی یاخدماتی بودن آنها مورد استفاده قرارمیگیرد. الزامات مطرح شده درمتن ISO14001 بمدیران کمک میکند تاخط مشی‌های زیست محیطی خودرا بگونه ای تدوین کنندکه‌درراستای ارتقای عملکرد زیست محیطی دست یافتن به‌اهداف زیست محیطی تعریف شده میباشد.

پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

برای‌پیاده سازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001اولین اقدام وگام نخست خاص مدیریت است یعنی درابتدا مدیریت باید بدین باور برسدکه‌سیستم مدیریت زیست محیطی رااجرایی کند. سپس باید خط مشی‌های زیست محیطی راتدوین کرده، پس ازتدوین خط مشی‌های زیست محیطی بایدبازنگری کنیم، ما درکجا هستیم ومیخواهیم بکجا برسیم؟ سپس اصول محیط زیستی راطرح ریزی وبعداز طرح ریزی اجرایی میکنیم. پس ازاجرا آنها راکنترل وبازنگری کرده. چنانچه عدم انطباقی بودآنرا رفع میکنیم ودرنهایت ممیزی نهایی وگواهینامه رااخذ میکنیم .

چرا سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

نیاز مجموعه برای‌اخذ ایزو 14001 وتوجه به‌حفاظت محیط زیست درسطوح ملی، منطقه ای وجهانی. باید بدین باور برسیم محیط زیست امانتی نزد مابرای نسلهای آینده ست.
اجرایی کردن الزامات زیست محیطی و کاهش ریسک‌های زیست محیطی درمجموعه
انتخاب بهترین روش برای‌انجام کارها وحذف دوباره کاریها
حضور موفق دربازارهای جهانی وبین المللی
افزایش سطح دانش و آگاهی مدیریت و کارکنان مجموعه و توجه آنها به‌این موضوع که‌محیط زیست امانتی نزد ماست.
جلوگیری ازهدر رفت منابع و هزینه‌های اضافی
کاهش مصرف انرژی
کاهش ضایعات و پسماندها ترویج بازیافت
آمادگی برخورد باشرایط اضطراری
کاهش شکایات و نارضایتی‌ها
کاهش جریمه‌ها و مجازاتها ازطریق پایندی به‌اصول زیست محیطی
بهروری وری و سود دهی سیستم افزایش میباید
ارتقاء بهره وری بدلیل استفاده ازمنابع انسانی، طبیعی، اقتصادی وبازدهی کالا وخدمات
مراجع صدور گواهینامه یا CB های مختلفی برای صدور گواهینامه ISO 14001 وجود دارد . هرکدام از این CB ها از نظر درجه اعتبار متفاوتند. لازمه داشتن انتخابی درست مشاوره و راهنمایی با کارشناسان مجرب و با تجربه است.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با داشتن مشاورانی مجرب شما را در دریافت انواع گواهینامه های ایزو نظیر ISO 14001 ، ISO 9001 ، OHSAS 18001 و... راهنمایی مینمایند.

باما درتماس باشید...