ایزو

گواهینامه ایزو رایگان

 FREE ISO

گواهینامه ایزو رایگان

گواهینامه ایزو رایگان کاربردی ترین مدرک بوده تمام مشاغل میتونن ازاین گواهی استفاده کنند. مسئولان مختلفی صادر کردن گواهی ایزو برعهده دارند. گرفتن مدرک ISO صفرتاصد کار مرجع صادر کننده انجام میدن مشتری فقط هزینه صادر شدن مدرک باید واریز کند. روال کار صدور اخذ آیزو مسئول ایزو یک فرم مشخصات برای مشتری ارسال کرده فرم ارسالی باید تکمیل شده مجدد تحویل مرجع داده شود. مطلب فرم مشخصات حاوی نام مدیرعامل، نماینده، تلفن، آدرس، مرجع انتخاب شده، گواهینامه درخواستی، این فایل بایگانی مرجع نگهداری خواهد شد. مرحله بعد واریز مبلغ سپس صادر کردن گواهی هست. پرینت مدرک زبان لاتین بوده مطلب نوشته شده مثل نام شرکت درخواستی، گواهی مورد نظر، بارکد، کد رجیستری، تاریخ سه ساله درج روی گواهی، بوده گواهینامه همراه مستندات تحویل مشتری داده خواهد شد.

مطلب مستندات مانند روش اجرایی کنترل ابزار، تجهیزات پایش، اندازه گیری کالیبراسیون، روش اجرایی نگهداری، تعمیرات ماشین آلات، روش اجرایی تسهیلات پزشکی کمکهای اولیه، روش اجرایی پایش اندازه گیری عملکرد hse ، راهنمای تدوین طرح بهداشت، ایمنی محیط زیست hseplan، طرح کیفیت، ایمنی جوشکاری برشکاری، روش اجرایی تحیقی بازار، تخلیه حمل مصدوم، این مطالب میتونه برای دریافت کننده ایزو موثر باشه مطالب مفید مستندات راهنمای بسیار مهم جهت بکارگیری درخواست کننده ایزو میباشد. وقتی گواهی همراه مستندات تحویل داده شد نوبت اعزام کارشناس بمحل متقاضی هست.

کارشناس بسیار حرفه ایی میتونه تمام مطالب مستندات ایزو توضیح بده. یک روز کاری هم زمان نیاز هست. صدور گواهینامه ایزو یکساله بوده اما بمدت دوسال تمدید ممیزی مراقبتی انجام میشه. هزینه تمدید ممیزی مراقبتی بمشتریان اعلام شده اگر تمدید ممیزی انجام شود میتونن مناقصه شرکت کرده همچنین کارفرمایان جهت همکاری باشرکت متقاضی اطمینان خواهند داشت. شایستگی لازمافرادی تحت کنترل مجموعه فعالیت کرده برعملکرد اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت تاثیر میگذارد تعیین میکند. اطمینان یابد این افراد براساس تحصیلات آموزش باتجربه مناسب دارای صلاحیت هست.

درصورت کاربرد برای کسب صلاحیت لازم ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده اقدام نماید. اطلاعات گردآوری شده مناسبی بعنوان شواهد صلاحیت حفظ نماید. اقدامات کاربردی میتواند بعنوان مثال شامل اطلاعات آموزش، مربیگری، یاانتخاب مجدد کارکنان فعلی، استخدام یابستن قرارداد باافراد دارای صلاحیت باشد. آگاهی درخواست کننده اطمینان داشته باشد افرادی تحت کنترل درخواست کننده ایزو فعالیت میکنه موارد بیان شده آگاهی داشته باشد، مثل خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت مربوطه، سهم آنان ازاثربخشی سیستم مدیریت کیفیت مانند مزایای عملکرد بهبود یافته، پیامدهای هماهنگ نبودن قوانین سیستم مدیریت کیفیت، ارتباطات داخلی، خارجی مرتبط سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید مانند مواردی ارتباط بگیرن، کسانیکه ارتباط برقرار کند،

سیستم مدیریت کیفیت دریافت کننده ایزو باید شامل موارد بیان شده باشه، اطلاعات گردآوری شده توسط این استاندارد بین المللی، اطلاعات گردآوری شده تعیین شده توسط درخواست کننده، اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت لازم شمرده شود. گستره اطلاعات گردآوری شده سیستم مدیریت کیفیت درهر شرکتی میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، اندازه شرکت نوع فعالیتها، کارهای کنار هم بصورت سیستماتیک، محصولات خدمات آن، پیچیدگی کارهای کنارهم بطور سیستماتیک محصولات خدمات آن پیچیدگی کارهای کنار هم وتاثیرات متقابل آنها، صلاحیت افراد، هنگام ایجاد بروز رسانی اطلاعات گردآوری شده، شرکت باید تناسب موارد گفته شده اطمینان حاصل کند، شناسایی وشرح مثل عنوان، تاریخ نویسنده، قالب مانند زبان، نسخه نرم افزاری، بازنگری تصویب تناسب کفایت آنها، اطلاعات گردآوری شده سیستم کیفیت این استاندارد بین المللی اجبار شده باید تحت کنترل باشه تاموارد بیان شده اطمینان حاصل بشه، درمکان وزمان مورد نیاز دسترس مناسب میتونه مورد استفاده باشد.

اندازه کافی محافظت شده مثل استفاده نادرست یاازدست دادن سازگار بودن، درصورت کاربرد جهت کنترل اطلاعات گردآوری شده سازمان باید فعالیتهای مشخص شده رسیدگی کند، مانند، توزیع دسترسی، بازیابی استفاده، ذخیره سازی محافظت جمله حفظ خوانایی، کنترل تغییرات مانند کنترل نسخ، مدت نگهداری وتعیین تکلیف، اطلاعات گردآوری بامنشا برون سازمانی توسط سازمان جهت طرحریزی عملیات سیستم مدیریت کیفیت لازم دانسته شده باید بشکل مناسبی شناسایی کنترل شود. اطلاعات گردآوری شده بعنوان شواهد برابری حفظ شده باید تغییرات ناخواسته محافظت شود.

دسترسی میتونه برتصمیم گیری درخصوص اجازه فقط مشاهده اطلاعات گردآوری شده بااجازه اختیار بدلیل مشاهده وتغییر اطلاعات گردآوری شده دلالت کند. سازمان باید کارهای کنار هم بصورت سیستماتیک مورد نیاز برآورده سازی قوانین ارائه محصولات، خدمات، اجرای اقدامات تعیین شده طریق موارد بیان شده طرحریزی، اجرا، کنترل کند. تعیین قوانین محصولات خدمات، ایجاد معیارهایی همچون، کارهای کنارهم بصورت سیستماتیک، پذیرش محصولات خدمات، تعیین منابع مورد نیاز دستیابی برابری قوانین محصول خدمت، اجرای کنترل کارهای کنار هم بصورت سیستماتیک درتطابق بامعیارها، تعیین نگهداری حفاظت اطلاعات گردآوری شده بمیزان لازم، جهت اعتماد باینکه بصورت طرح ریزی شده ای انجام میپذیرد.

جهت نشان دادن برابری باقوانین محصولات، خدمات خروجی این طرحریزی شده راکنترل عواقب تغییرات ناخواسته بازنگری نموده درصورت لزوم کاهش هرگونه تاثیرات نامطلوب اقدام نماید. سازمان باید اطمینان یابد کارهای کنار هم بصورت سیستماتیک برون سپاری شده تحت کنترل میباشد. الزامات برای محصولات خدمات ارتباط مشتری باید شامل دادن اطلاعات مربوط محصولات خدمات، رسیدگی استعلام ها، قراردادها یاسفارشات شامل تغییرات، اخذ بازخور مشتری مرتبط بامحصولات خدمات شامل شکایات مشتری، رسیدگی یاکنترل اموال مشتری، ایجاد قوانین خاص اقدامات برحسب احتیاج زمانی مرتبط باشد.

 

گواهینامه ایزو رایگان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.