پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

مشاور HSE

 

مشاور HSE

مشاور HSE درخصوص طراحي سيستم مديريت وبررسي ساختار مجموعه متقاضي وهمچنين ارزيابي عملكرد هاي سازمان، ازاهميت بالايي برخوردار است. متقاضيان مي بايد براساس نظام موسسه خود وفرايند هاي آن، طرحهاي اجرايي الزامات سيستم مديريت راتدوين نمايند وانجام اين كار چندان راحت نخواهد بود. بهمين دليل بسياري ازشركتهااز مشاور HSE بهره ميبرند. برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان نيز، يكي ديگر ازوظايف مشاوران مي باشد كه به پرسنل مجموعه استاندارد هاي مورد نظر راآموزش مي دهند. مشاورين درخصوص كليه اعمال پياده سازي ونيز انجام مميزي راهنمايي هاي مفيدي راارائه مي دهند كه همه اين موارد مي تواند باعث تسريع درروند دريافت گواهي HSE شود.

سازمان ايزو استاندارد هاي زيادي براي صنايع مختلف تعيين كردست تمامشان درجهت بهبود روابط تجاري شكل گرفته اند. تعدادي ازاين استاندارد ها عمومي بوده ودر زمينه هاي گوناگوني بكار برده ميشود وبرخي ازآنها نيز تخصصي مي باشند. ايزو هاي تخصصي درحوزه هاي خاصي مورد استفاده قرار مي گيرند. ISO 22000 سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي يكي ازاين ايزو هاست كه تنها درفعاليت ها ومناقصاتي كه پيرامون صنايع غذايي مي باشند كاربرد داشته ونمي توان ازآنها درصنايع ديگر مانند راهسازي وپتروشيمي استفاده كرد. گواهينامه هاي عمومي كارايي بيشتري داشته ودر صنعت هاي گوناگوني بهرده برداري مي شوند. ايزو 9001 يا سيستم مديريت كيفيت يكي ازشناخته شده ترين استاندارد ها مي باشد كه مصوبات آن باعث بهبود سطح كيفيت خدمات ومحصولات مي شود. متقاضيان دريافت استاندارد ها مي بايد باتوجه به شرايط ووضعيت مجموعه خود گواهينامه اي راكه مناسب فعاليت هايشان مي باشد تهيه كنند. ازاينرو نياز به مركزي كه دراين زمينه تخصص داشته ومشاور ما باشند بسيار ديده مي شود. اما اين مراكز بغير ازانتخاب نوع گواهينامه متناسب با شرايط سازمان، دركليه مراحل دريافت گواهينامه هاي ايزو، مشاور متقاضيان بوده وكمك شاياني بNآنها خواهند كرد.

يكي ازمواردي كه شركتهاي درخواست كننده ايزو، براي انجام آن به مشاور احتياج خواهند داشت، يافتن مراجعي است كه گواهينامه ها راصادر مي نمايند. تعداد اين مراكز درايران بسيار زياد مي باشد اما همه آنها ازاعتبار IAF برخوردار نمي باشند. انجمن IAF يكي ازنهاد هاي سازمان ISO است كه مسئول معرفي نماينده هاي ايزو دركشور هاي مختلف مي باشد. اين نمايندگان AB خوانده مي شوند ووظيفه آنها تعيين سطح اعتبار به صادر كنندگان هركشور مي باشد. اين صادر كنندگان را CB مي گويند. CB هايي كه تحت نظارت انجمن IAF مي باشند، براي صدور گواهينامه ايزو سخت گيري بسياري ازخود نشان داده وگواهي نامه ها راتنها درصورت اجراي كامل آنها ارائه مي دهند. مراكز ديگر كه زير نظر انجمن IAF نيستند، گواهينامه ISO رادر شرايط آسان تري ارائه مي دهند اما اعتبار كمتري نسبت به گواهينامه مراكز تحت اعتبار IAF دارد وتنها درايران وبرخي كشور هاي همسايه قابل قبول مي باشد. لازم بذكر است كه اين گواهينامه ها رانمي توان براي فعاليت هايي مانند صادرات استفاده كرد ومتقاضياني كه ازآنها استفاده مي كنند، براي ورود به اينچنين مواردي مي بايد گواهي خود رابه سطح بالاتري ارتقاء دهندكه البته اينكار امكان پذير است. مشاور HSE مي تواند مراجعي كه اين گواهي راصادر مي كند رامعرفي كرده ودر تمام مراحل دريافت آن متقاضيان راياري دهد. HSE مخفف كلمه هاي ( HEALTH & SAFETY & ENVIRONMENT ) بمعني ( بهداشت وايمني ومحيط زيست ) مي باشد كه جزء استاندارد هاي پر مصرف مي باشند. درحقيقت تركيب ISO 14001 و ISO 45001 گواهي HSE را بوجود آورده است. ايزو 14001 سيستم مديريت زيست محيطي درراستاي توجه بمنابع محيط زيست ومنابع طبيعي تعيين شده است. پياده سازي اين استاندارد موجب كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي مي گردد. ايزو 45001 سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز درخصوص بهبود سطح امنيت وسلامت محيط كاري مشخص شده اند واجراي الزامات آن باعث كاهش حوادث وخطرات شغلي مي شود. درنتيجه كاركنان مجموعه با انگيزه بيشتري به وظايف خود مي پردازند كه اين مسئله درراندمان مجموعه نقش بسزائي خواهد داشت. ازآنجائيكه برپايي اين دو استاندارد بطور همزمان موثر تر بوده وباعث پيشرف سريعتر كار خواهد شد،

گواهي HSE شكل گرفته است كه درحقيقت جزء ايزو ها محسوب نمي شود. كارفرمايان مناقصه گذار دربسياري موارد شرط ورود به مناقصه را، دارا بودن اين دو استاندارد دانسته وتنها درصورتي كه اين گواهينامه ها رادركارنامه خود داشته باشند به آنها اجازه شركت درمناقصه راخواهند داد. بهمين جهت رفته رفته كسب اين دو ايزو بصورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته وبشكل گواهي HSE درآمده است. اما لازمه اخذ گواهي HSE ، دريافت ISO 9001 نيز مي باشد ومتقاضيان مي بايست به اجراي آن بپردازند. بنابراين وجود يك مشاور باتجربه مي تواند بسيار موثر بوده واز مشكلات زيادي جلوگيري كند.