پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

سازمان HSE

 

سازمان HSE

سازمان HSE تنها مرجع رسمی بوده میتواند گواهینامه اچ اس ایی صادر کند. سازمان HSE یک سازمان مستقل جهت صادر کردن گواهینامه hse بوده هرزمان مشتریان نیازمند دریافت سیستم ایمنی داشته باشند سازمان اچ اس ایی میتواند کمک کننده باشد. دوستان متقاضی بدانند گواهینامه HSE متفاوت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بوده مرتبط هم نمیباشد. گواهینامه hse برای شرکتها بدلیل اهمیت داشتن بحث ایمنی تاثیر فراوانی خواهد داشت‌. حوادث گوناگون مشاغل کاری همچنین خسارتهای جبران ناپذیر باعث شده جامعه جهانی یک سیستم ایمنی موثر ایجاد کرده تامشاغل بتوانند این hse دریافت کنند. الزام ایجاد اچ اس ایی موارد بسیاری بوده جمله این موارد اول وجود پسماندهای ایجاد شده محل زندگی همگان بوده این پسماندها باید معدوم شده آلودگی محیط زندگی پاک گردد. دوم کارخانجات تولید مواد شیمیایی باعث ایجاد مواد سمی پخش هوا خواهد شد این آلودگی هوا باعث امراض غیر قابل جبران برروی موجودات همچنین انسانها خواهد گذاشت. مورد دیگر الزام رعایت اچ اس ایی تولیدی ها میباشند. بدلیل امکان داشتن بحث حریق تولیدی ها باید تمام موارد HSE رعایت گردد همچنین بدانند اثرات مثبت این سیستم چقدر تاثیر گذار خواهد بود.

 اکثریت شرکتهاباید گواهینامه HSE دریافت کنند. پیمانکاران برای حفظ جان کارگران باید اصول اچ اس ایی کاملا رعایت کنند لذا رعایت نکردن الزام سیستم ایمنی باعث مرگ کارگران خواهد شد. روشهایی جهت ارزیابی ریسک خطرات باتوجه معیارهای تعیین شده ایجاد شوند. این روشها باید احتمال وقوع حادثه همچنین پیامدآن منباب انسان، محیط زیست، مدنظر قرار گیرد. بابد توجه داشت انتخاب هرروش ارزیابی میتواند نتایجی بایک دامنه عدم قطعیت بهمراه داشته باشد، بنابراین روش های ارزیابی ریسک میبایست تجربیات شخصی کارکنان باتجربه قانونگذاران وجامعه استفاده شود. ارزیابی ریسک باید دربرگیرنده موارد بیان شده باشد، بهره گیری اطلاعات داده های کارکنان بطور مستقیم مناطق ریسک پذیر دربرگیرند.

ارزیابی ریسکهای بهداشت ایمنی اثرات آنها باید حداقل موارد بیان شده تحت پوشش قرار دهد. آتش سوزی، انفجار، ضربه ها، تصادفات، غرق شدن، خفگی، برق گرفتگی، تماس مزمن حاد، عوامل زیان آور بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، عوامل مهندسی انسانی، عوامل ارگونومیکی، ارزیابی اثرات حاد مزمن زیست محیطی باید حداقل موارد مشخصی تحت پوشش قرار دهد. جمله این موارد مانند، انتشار کنترل شده یانشده مواد انرژی بزمین، آب، جو، مورد دیگر میتوان نام برد، تولید دفع پساپ جامد، سایر پسماندها، استفاده زمین، آب، سوختها، انرژی، دیگر منابع طبیعی، سروصدا، بو، گرد وغبار، ارتعاش، تاثیر روی آثار باستانی، فرهنگی، هنری، طبیعت، پارکها، مناطق حفاظت شده، تاثیر بریک بخش معین محیط زیست شامل اکوسیستمها، بمنظور ایجاد هماهنگی اجرا نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست بایدافرادی بعنوان نماینده مدیریت انتخاب شود.

 نماینده مدیریت باید دارای مسئولیت اختیار بوده زمینه مسائل بهداشت ایمنی محیط زیست پاسخگو باشد نماینده باید بمدیر ارشد سازمان پاسخ دهد اما این موضوع نباید مسئولیت وظایف هریک مدیران بابت اجرای نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست کاهش دهد. ریسک تمامی فعالیتهای انسانی وجود دارد، این بخش شناسایی خطرات ارزیابی ریسکهای بهداشت ایمنی محیط زیست بجهت کلیه فعالیتها، محصولات خدمات تمیز توسعه اقداماتی جهت کاهش این ریسکها مدنظر قرار میدهد. مراحل اصلی مدیریت خطرات بیان شده، جمله آن میتوان خط مشی اهداف استراتژیک، ارریابی مدیریت ریسک، طرحریزی، اجرا، پایش، بازنگری، موضوعات بهداشت ایمنی محیط زیست خط مشی اهداف جدید حاصل تغییر شرایط وفعالیتها میباشد. ساختار، مسئولیت ها، روش ها، دستورالعملها، فرآیندها، منابع شرکت برای پیاده سازی مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست میباشد. بیان عمومی اهداف اصول عملکرد شرکت مدنظر گرفتن جنبه های بهداشتی، ایمنی محیط زیست میباشد بنحوی منجربه اجرای اهداف خود استراتژی مجموعه میشود‌.
بکارگیری اصول مدیریت عمومی نظیر برنامه ریزی برای توسعه استقرار حفظ خط مشی اچ اس ایی میگویند. معیار کارایی عملکرد مجموعه استانداردهای قابل سنجش اطلاق میشودکه مدیریت شرکت برای اجرای یک فعالیت یاعنصر سیستم توصیف کرده، بعضی شرکتها اهداف مجموعه بعنوان معیار کارایی عملکرد مدنظر گرفته اند. مقادیر استانداردهایی بطریق آنها میتوان اهمیت خطرات شناسایی شده تاثیرات آنها پی برد. این مقادیر باید براساس اطلاعات فنی، نظریات علمی ارائه شده میتواند توسط شرکت موسسات صنعتی توسعه یافته یاتوسط مراجع قانون گذار تهیه شود. مجموعه باید روشهایی جهت تعیین اهداف جزئی، بهداشت ایمنی محیط زیست، معیارهای عملکرد باید متناسب باخط مشی، اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست نیازهای تجاری، عملیاتی توسعه یابند.
 اهداف معیارهای عملکرد باید درصورت امکان کمی شده دارای محدوده زمانی بوده واقعی قابل دسترس باشد. بمنظور پیگیری ارزیابی ریسک مجموعه باید روشهایی جهت تعیین معیارهای عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد نماید. این معیارها بابد فواصل زمانی مشخص شده بشکلی موثر بازنگری شوند. شرکت بایدروشهایی جهت انتخاب ارزیابی اعمال اقدامات کنترلی جهت کاهش ریسک، اثرات آنها ایجاد نماید اقدامات کاهش ریسک باید شامل پیشگیری رویدادها، کاهش اثرات حاد مزمن باشند. اقدامات پیشگیرانه بابد بگونه ایی باشندکه یکپارچگی سرمایه تضمین نماید. اقدامات کاهش ریسک باید شامل مراحلی جهت پیشگیری شرایط غیر عادی، کاهش اثرات زیان آور بربهداشت ایمنی محیط زیست نیز اقداماتی مرتبط باشرایط اضطراری جهت بهبود وضعیت باشد. اقدامات موثر کاهش ریسک پیگیری آنها نیازمند تعهد مدیریت نظارت محل کار، درک کارکنان عملیاتی میباشد. تمامی موارد باید کاهش ریسک تاسطح قابل قبول، انعکاس سایر عوامل شرایط محلی، تعادل بین هزینه، سود وضعیت فعلی دانش علمی، فنی توجه نمود.