پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

سازمان ايزو

 

سازمان ايزو

سازمان ایزو بطور كل عموم مردم، بمحصولات وتوليداتي رويشان نشان هاي بين المللي درج شده باشد، توجه بيشتري نشان ميدهند. بهمين دليل صاحبان كسب وكارها نيز، علاقه زيادي به كسب اين علامت ها خواهند داشت. استانداردهاي جهاني ابتدا توسط گروهي ازمهندسان بوجود آمدندكه دردفتر كوچكي گردهم آمده و درخصوص تعيين شاخصه هاي اندازه گيري، تبادل اطلاعات كرده ودرنهايت مقياس هايي راوضع مي كردند. رفته رفته اين شركت كوچك بزرگتر شده وبراي صنعتهاي گوناگون، استانداردهايي راتنظيم مي كردند تابه انجام بهتر مشاغل وحرفه ها كمك كند. امروزه سازمان آيزو 165 عضو داردكه هركدام ازيك كشور بوده ونماينده آن كشور درموسسه ميباشند. درحقيقت وظيفه اين موسسه، هماهنگي وانتشار ضوابط شغلي وصنعتي، براي هرچه بهتر شدن جامعه شغلي است.

سازمان ISO نميتواند گواهينامه صادر كند. متخصصان ايزو بابرگزاري جلسات ساليانه، دستورالعمل هاي مربوط بمشاغل راتهيه كرده ودراختيار مرجع انتشاركننده آنها قرار ميدهند. انجمن IAF عضوي ازآيزو است  ونمايندگاني ازسازمان رادر كشورهاي ديگر معرفي ميكند. اين نمايندگان را ACRIDATE BODY يا AB ميگويند. وظيفه AB ها اعتبار دهي بمراجع صدور گواهينامه ميباشدكه به آنها CERTIFI BODY يا CB ميگويند. CB ها مدارك استاندارد رابه متقاضيان ارائه ميدهندكه البته اينكار رابا سخت گيري بسيار ودرصورت اجراي كامل آنها انجام مي دهند. بهمين دليل گواهي اين مراجع از طرف همه كشورها قابل قبول بوده وازاعتبار جهاني برخوردار ميباشد. درايران موسسه NACI تنها AB معين شده ازطرف انجمن IAF ميباشد اما CB هاي بسياري به صدور گواهينامه هاي آيزو مشغول ميباشند. برخي ازصادر كننده هاي موجود دركشور، زير نظر انجمن IAF‌ نيستند ومستقل ازاين انجمن فعاليت ميكنند ومسلما مدارك ارائه شده توسط آنها، اعتبار پاييني داشته وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد استفاده قرار ميگيرند. اين مراجع براي ثبت اسناد آيزو، دقت وسخت گيري چنداني اعمال نمي كنند وتحت شرايط آساني اين فرايند راانجام ميدهند. بسياري ازمتقاضيان جهت تبليغات به دريافت استانداردها ميپردازند وتمايلي به پياده سازي مراحل آن ندارند، همچنين برخي سازمانها بخاطر برند سازي به علائم ايزو احتياج دارندو قصد اجراي دستورالعمل هايش راندارند. ازاينرو سراغ صادر كنندگاني ميروندكه تحت نظارت IAF نيستند.

استانداردها گونه هاي مختلفي دارد. برخي ازآنها مختص به مناطق مشخص شده اي ميباشند، مثل گواهي CEكه براي كشورهاي اروپايي مقرر شده ودر مناطق ديگر كاربردي ندارد. بعضي ديگر تخصصي بوده ودرزمينه هاي مشخصي شده بكار برده ميشوند مانند ISO 22000 يا سيستم مديريت ايمني غذايي كه تنها درفعاليت هاي مربوط بصنايع غذايي استفاده شده ودرصنعت ديگري همچون ماشين سازي وپتروشيمي، اعتباري ندارد، ISO 50001 ( سيستم مديريت انرژي ) كه براي بهبود مصرف انرژي شكل گرفته ويا ISO 27001 ( سيستم مديريت اطلاعات ) كه براي امنيت اطلاعات ديجيتال حساس بوجود آمده ومربوط به هرحوزه اي نميشوند. اما دسته اي هم عمومي هستند ودرزمينه هاي مختلف قابل بهره وري ميباشند. ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) ازاين قبيل است كه استاندارد هايش جهت بهبود كيفيت محصولات وخدمات تعيين شده است. ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) هم جزء گواهينامه هاي پرمصرف محسوب ميشود ومستنداتش بخاطر بالا بردن سطح امنيت وسلامتي كاركنان ومحيط كاري مشخص گرديده واجرايشان باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد. ايجاد امنيت درمحل كار، اهميت بالايي دارد وانگيزه پرسنل راافزايش خواهد داد. ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) هم ازاين دسته بشمار ميرودكه الزاماتش بمنظور توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست ايجاد شده وپياده سازي آن باعث پيشگيري ازعوارض وآلودگيهاي زيست محيطي ميشود. اين آيزو ها توسط سازمانهاي مختلف بكار برده ميشوند واستفاده مكرر آنها، موجب شده گواهي HSE بوجود آيدكه درآن متقاضي بطور همزمان اقدام به پياده سازي الزامات ايزو 14001 وايزو 45001 مينمايد. اينكار باعث بالا بردن سرعت اجراي فرايندهايشان خواهد شد. همانطوركه ازنامش پيداست، HSE تركيب اين دو سيستم مديريت بوده وبمعني ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست ) ميباشد.

بنابراين انتخاب نوع آيزو و مرجع صادر كننده HDC, ، اولين قدم كسب استانداردها ميباشد. قدم بعد شناسايي ساختار مجموعه وتهيه طرحهاي پياده سازي ميباشدو پس ازآن اقدام به اجراي الزامات وطرحهاي تدوين شده مينمايندكه يكي ازمراحل، آموزش كارمندان وپرسنل، مبني برفراگيري دستورالعمل هاي استاندارد مورد نظر ميباشد. قدم بعد بررسي وارزيابي تمهيدات انجام شده ميباشد ودرآخر بمرجع مربوطه اطلاع داده ميشود تا مميزي نهايي صورت گيرد. بهمين منظور كارشناسي ازطرف موسسه به مجموعه درخواست كننده ارسال ميشودكه افسر مميزي نام دارد ودرنهايت چنانچه اشكال عمده اي دراجراي مصوبات ايزو ديده نشود، گواهينامه آيزوي موردنظر براي درخواست كننده ثبت خواهد شد.