پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

گواهینامه ایزو

 

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی موذد نیاز شرکتها جهت مناقصات بخصوص و صادرات و رقابت و تبلیغات وهمچنین بهره وری بیشتر میباشد. اصل گرفتن گواهینامه ایزو توسط مراکز مسئول قابل صادر کردن خواهد بود. این مسئولان پاسخ سوالات تمام مشتریان خواهند داد. گرفتن گواهینامه ایزو مدت زمان دوماهه وقت نیاز داشته بتوانند تحویل مشتری بدهند. گواهینامه آیزو اعتبار دوساله داشته سالی یکبار باید تمدید ایزو انجام شود. صادرکنندگان آیزو متفاوت بوده هرکدام هزینه برآوردشده خود مطرح میکنند. مثلا مراجع خصوصی بدون اعتبار بین المللی مستقل عمل کرده هزینه پایین ترین قیمت اعلام میکند.

صادر کنندگان ایزو و گواهینامه آیزو تحت اعتبار بین المللی هزینه بسیار بالا بیان کرده متقاضیان باید انتخاب نمایند کدام صادر کننده انجام کار عهده دار شود. مسئولان صادر کننده فایلی کتبی خدمت مشتری ارسال کرده دریافت کننده باید موارد بیان شده درج کرده تحویل دهد، این موارد مانند نام شرکت، نام مدیر عامل، نام نماینده، آدرس، گواهینامه درخواستی، نام مرجع صادر کننده میباشداین فایل جهت بایگانی مشتری نگهداری خواهد شد. سپس نوبت صادر کردن گواهینامه میرسد. گواهی زبان لاتین بوده تاریخ سه ساله گواهینامه، مرجع صادر کننده، گواهینامه درخواستی، بارکد، کد رجیستری، تحویل داده خواهد شد. حال نوبت اعزام کارشناس طرف مجموعه صادر کننده میرسد، کارشناس اعزام شده موارد بیان شده الزامات ایزو خدمت مدیرعامل همچنین مسئول کنترل کیفیت ارائه داده تمام موارد آیزو جهت استفاده مجموعه کارساز میباشد. این صادر کردن یک ساله بوده سال بعد باید تمدید ممیزی انجام شود.

تمدید ممیزی ایزو شصت درصد هزینه صدور اعلام خواهد شد. مجموعه های دریافت کننده ISO باید بدانند تمدید ایزو همچنین رجیستری می تواند برای مناقصه، ادامه همکاری کارفرما  ومجموعه اثرگذار باشد. چنانچه تمدید انجام نشود گواهینامه باطل شده دیگر رجیستری قابل دیدن نخواهد بود، پس بهترین راه داشتن گواهینامه تمدید ایزو میباشد. شرکت باید مسائل خارجی، داخلی مرتبط اهداف استراتژیک خود موارد موثر توانایی دستیابی نتیجه های مورد انتظار مدیریت کیفیت تعیین نماید. مسائل میتواند شامل عوامل مثبت یامنفی باشند. درک محیط خارجی میتوان بررسی مسائل مرتبط ارزش فرهنگ، دانش، عملکرد سازمان تسهیل نمود، توجه تاثیر بالقوه طرفهای ذینفع توانایی فراهم آوردن مداوم محصولات خدماتی الزامات مشتری قانونی مقررات دارای کاربرد برآورده میسازد.

گواهی ایزو و الزامات بیان شده سازمان بایدموارد بیان شده مشخص نماید، طرفهای ذینفع مرتبط ایزو، الزامات افراد مرتبط همخوانی ISO داشته باشد. اطلاعات مربوط افراد مرتبط مورد پایش قرار گیرد. مجموعه باید مرزها، کاربست پذیری ایجاد کرده دامنه کاربرد تعیین نماید. هنگام تعیین دامنه کاربرد موارد بیان شده مدنظر بگیرند. مسائل داخلی خارجی اشاره شده، الزامات مرتبط اشاره شده، محصول خدمات الزامات استاندارد بین المللی دامنه کاربرد تعیین شده آیزو قابل اجرا باشد. تمام الزامات بکار ببرند. دامنه کاربرد کیفیت یک مجموعه باید دسترس بوده بعنوان اطلاعات مدون نگهداری گردند. دامنه کاربرد باید نوع محصولات تحت پوشش تشریح کرده توجیهاتی برای هرالزام استاندارد بین المللی کیفیت سازمان باید کاربرد تعیین شده فراهم نماید.
انطباق آیزو بین المللی تنها زمانی مورد ادعا قرار گیرد. بحث تعیین شده ای قابلیت اجرا ندارد تاثیر توانایی مسئولیت سازمان برای اطمینان انطباق محصولات خدمات خود افزایش رضایت مشتری نداشته باشد. مدنظر گرفته شده اند. درک فرآیند مرتبط بعنوان یک سیستم اثربخشی کارایی سازمان دستیابی اهداف مورد نظر کمک میکند. این رویکرد شرکت قادر میسازد روابط وابستگی های متقابل میان الزامات سیستم کنترل کند. بطوری عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد، رویکرد شامل تعریف سیستماتیک مدیریت اثرات متقابل آنها میباشد. بطوری نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت جهت استراتژیک سازمان دست یابد. مدیریت ایزو بعنوان کل استفاده تمرکز کلی تفکر مبتنی ریسک هدف بهره گیری فرصتها جلوگیری نتایج نامطلوب میتواند بدست آید.
گواهی نامه ایزو و استفاده رویکرد فرآیندی درک ثبات برآورده سازی الزامات حسب ارزش افزوده، بهبود فرآیندها اساس ارزیابی داده ها همچنین اطلاعات. فرآیند ارائه داده نشان میدهد تعامل عناصر نقاط پایش اندازه گیری کنترل ضروری میباشد. هر فرآیند خاص خود بوده بسته ریسکهای مرتبط متغیر خواهد بود. چرخه ایزو میتوان کلیت تمامی استاندارد سیستم بکار برد. خلاصه شرح بیان شده حصول نتایج اهداف آیزو منابع مورد نیاز تطابق خط مشی تولید کننده، تجزیه تحلیل برانطباق علل وقوع انجام اقدامات جلوگیری بروز مجدد متناسب اثرات انطباق میباشد. مدیریت ارشد اطمینان یابد مسئولیت اختیارات وظایف مربوطه سازمان تخصیص یافته معرفی شده درک گردیده اند. مدیریت ارشد باید مسئولیت ها اختیارات مشخص کرده اطمینان یابد سیستم مدیریت کیفیت الزامات استاندارد بین المللی انطباق دارد.

ISO و اطمینان فرآیند خروجیهای مورد انتظارشان ارائه میکند. عملکرد سیستم کیفیت فرصت هایی برای بهبود رجوع شود. ویژه مدیریت ارشد گزارش نماید. ترغیب تمرکز مشتری سراسر مجموعه اطمینان یابد حفظ یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت هنگامی تغییرات طرح ریزی اجرا میگردد اطمینان یابد. هنگام طرح ریزی سیستم سازمان باید موارد اشاره شده مدنظر گرفته ریسکها فرصتهایی نیاز رسیدگی دارد تعیین کند. تضمین ایزو بتواند نتیجه های مورد نظر خود دست یابد. افزایش اثرات مطلوب، پیشگیری کاهش اثرات نامطلوب، دستیابی بهبود، سازمان باید مطلوب طرح ریزی نماید. اقدامات جهت پیشگیری ریسکها فرصتها، چگونگی انجام یکپارچه سازی اجرای اقدامات فرآیندهای آیزو رجوع شود.ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته رسیدگی ریسکها، فرصتها بیاد متناسب اثرات بالقوه انطباق تولید کننده خدمات باشد. گزینه ریسکها رسیدگی میکنند. میتواند شامل اجتناب ریسک بمنظور دستیابی یک فرصت منبع تغییر احتمال وقوع پیامدها تسهیم باقی ماندن تصمیم آگاهانه میباشد.