پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

استعلام ایزو

 استعلام ایزو

استعلام ایزو

استعلام ایزو و درکل مبحث سنجش اعتبار گواهینامه ایزو ISO راکه توسط متقاضیان اخذ میشود موضوع بسیار مهمسیت اخذ گواهینامه آیزو حتماً نیازمند اعتبار سنجی و البته استعلام گواهینامه ایزو ISO میباشدزیرا باتوجه بدین موضوع نظارت کافی برروی صدور گواهینامه ایزو انجام نمیشود، گواهینامه IZO تقلبی و همچنین وجود افراد سودجوکه ازبی اطلاعی شرکتها سواستفاده کرده و اقدام میکنندبه صدور گواهینامه ایزو تقلبی بحث استعلام اصالت گواهینامه ایزو ازاهمیت دوچندان برخوردار میشود ابتدالازم است درخصوص دوواژه اصالت گواهینامه ایزو و اصالت مرجع صدور ایزو توضیحی ارائه شود.

استعلام ایزو و اصالت گواهینامه ایزو یعنی اینکه گواهینامه ایزو صادرشده برای شرکت مربوطه همان CB مراجع صدور گواهینامه ایزو باشدکه شرکت متقاضی گواهی ایزو انتخاب کرده باشد. بعبارت ساده و عامیانه تر یعنی اینکه برند انتخاب شده جهت اخذ گواهینامه ایزو عضو انجمن IAF یااصطلاحا گواهی ایزو اورجینال دقیقااز همان مرجع بین المللی معتبر مربوطه صادر شود و احیانا اگراز مراجع غیر IAF صادر شد عضو انجمن IAFCB باشد ودر سایت مرجع صادر کننده ایزو استعلام شود ولی مراجع متفرقه نامعتبر و افراد سودجو ، گواهینامه ایزو تقلبی راتحت عنوان یک CB معتبر راجعل نکنند. اعتبار یک گواهینامه ایزو تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی قرار داردکه بررسی میکنیم درمورد فرضیه اول فرض براین میباشدکه اصالت گواهینامه ISO دریافت شده ثابت شده، پس فقط بمقوله اعتبار گواهینامه آیزو دریافت شده میپردازیم. درجه اعتبار گواهینامه ایزو نیزبه فاکتورهای مختلفی بستگی دارد، عواملی ازجمله CB صادر کننده ایزو وبه AB مرجع اعتبار دهندهCB  نیزباید توجه شود. منباب درک بهتر بحث اعتار سنجی ایزو نیازاست درخصوص برخی اصطلاحات مرتبط IZO راکه ممکنست درطی روند اعتبارسنجی گواهینامه ایزو نیاز پیدا کنید، مختصراً توضیح داده شود.

استعلام ISO یعنی سنجش اعتبار مدرک ایزو و مدرک ایزو زمانی معتبر میباشدکه مرجع صادر کننده معتبری داشته باشد، بحث شناخت مرجع صادر کننده ایزو رااینگونه شروع میکنیم،با انجمن IAF قطعا بگوشتان خورده و مخفف کلمه International Accreditation Forum  میباشد درواقع مجمع بین المللی تایید صلاحیت میباشد،IAF  احرازصلاحیت AB کشورهای عضورا انجام میدهد. گواهینامه ایزو صادر شده توسط مرجع صدور ایزو راکه تاییدیه انجمن IAF یادر اصطلاح گواهی ایزو AB عضو IAF ازمیزان اعتبار بالایی برخوردار میباشد البته بایداین نکته نیزاشاره کرد، تمام AB هاکه عضو IAF نیستند بی اعتبار نیستند فقط ازاعتبار پایینتری برخوردار هستندزیرا همانطورکه قبلاًهم اشاره شد فرض براینست اصالت گواهینامه ایزو تاییدشده وفقط قرارست درجه اعتبار گواهینامه ایزو تعیین شود. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بایدباتوجه بنیازو بودجه خودشان اعتبار گواهینامه ایزو مورددرخواست خودرا مشخص وسپس نسبت با اخذ ایزو اقدام نمایندکه البته میتوانند صفر تاصد اخذ کواهینامه ایزو رانیزبه مشاورین متخصص واگذارنمایند.

استعلام ایزو روشی و استدلالی بسیار راحت دارد، گواهینامه ایزو درصورتیکه دارای اصالت باشد بایدهم ازطریق CB وبالاتریعنی AB قابل پیگیری ودراصطلاح رجیستری باشدپس ابتدا نیازاست تا باشناخت CB یا AB که ثبت و صدور گواهینامه ایزو بسایت آنهامراجعه وکدرهگیری، شماره سریال، شماره گواهینامه یا شماره رجیستری را درقسمت مربوط به استعلام گواهینامه ایزو وارد کنیدو تااطلاعات گواهینامه ایزو دریافتی خودرابه صورت کامل مشاهده نمایند.
استعلام ISO همانطورکه تابه الان دیدی سخت و گنگ نیست امابه علت اینکه تعداد زیادی مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر میکنند و نبودیک مرجع واحدکه بتوان اصالت گواهینامه ایزو راازطریقش استعلام گرفت برخی افراد حقیقی و حقوقی دقیقا مشابه مراجع عضو IAF عمل کرده درحالیکه گواهینامه ایزو تقلبی صادرمیکنند وشرکتها نیزبدلیل عدم اطلاعات کافی اسیر سودجوییهای اینگونه افراد میشوند. البته بایدیادآورشدکه تشخیص گواهینامه ایزو تقلبی باانواع گواهینامه ISO معتبر بااصالت کار دشواریست ازاینرو همواره توصیه میشودبه متقاضیان استاندارد ایزو متقاضیان، اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو بامشاورین متخصص و کارشناسان ایزو مشورت نمایندوقبل ازاقدام جهت اخذ گواهینامه ایزو حتماً اطلاعات کافی مراجع صدور گواهینامه ایزو و اعتبار سنجی گواهی ایزو کسب نمایند.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران همواره آماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و انواع گواهینامه های بین المللی و داخلی مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استاندارد ایزو ISO هاو مجوزهای CE و HSE ، IMS یاحتی مجوزهای وزارت کار وغیره که موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای دارای قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن آماده خدمت گذاری بشما بزرگوارانست،

24 ساعته منتظر تماس شما هستیم.