پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

تمدید ایزو

تمدید ایزو

تمدید ایزو لازمه شرکتهای دارای مناقصه همچنین کارفرمایان سازمانها جهت همکاری مدرکی معتبر نیاز دارند. مدرک معتبر میتواند همین تمدید ایزو باشد. تمدید ایزو توسط مراجع قابل استعلام سازمانهای بین المللی انجام خواهد شد. مراجع تحت اعتبار سازمان بین المللی تاییدیه همکاری جهت تمدید ایزو داده تمام مشاغل میتوانند جهت اطمینان داشته باشند مراجع توسط سازمان بین المللی تایید شده میباشند پس سازمانها همچنین متقاضیان جهت تمدید ایزو اطمینان داشته باشند مراجع تمدید ایزو معتبر میباشند.

تمدید ایزو طی دو مرحله انجام میشود مرحله اول اعلام هزینه کتبی توسط مراجع صادر کننده ایزو، مرحله دوم واریز هزینه توسط متقاضی تمدید ایزو، مراجع تمدید ایزو جهت اطمینان انجام شده کار تمدید کد رجیستری تحویل متقاضی میدهند متقاضی جهت دیدن تمدید ایزو وارد سایت مراجع صادر کننده ایزو شده گواهی نامه ایزو همچنین نام شرکت خود مشاهده کرده اطمینان میابد تمدید ایزو انجام شده‌. تمدید ایزو انجام شد مراجع جهت توضیحات مستندات ایزو کارشناس خود بمحل متقاضی اعزام کرده کارشناس یک روز کاری وقت گذاشته میتواند مباحث مستندات ایزو همچنین سوالات متقاضیان تمدید ایزو پاسخ دهد پاسخ سوالات متقاضیان تمدید ایزو میتواند مشکلات داخل سازمان حل کرده متقاضی جهت رفع مشکلات سازمان بندهای مستندات ایزو توسط کارشناس توضیح داده شده حل نمایند.

تمدید ایزو جهت شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی لازم بوده تمام متقاضیان میتوانند اطمینان داشته باشند تمدید ایزو انجام شده میتواند سوددهی همچنین بهره وری راندمان کار بالا رفته همچنین مشتریان زیادی جهت متقاضی تمدید ایزو بمراجع صادر کننده رجوع خواهند کرد. سیستم مدیریت کیفیت تشریحات شامل بیانیه هریک جهت اصول دلیلی منطقی چرا این اصل جهت سازمان مهم میباشد چند نمونه مزایای مرتبط اصل نمونه هایی جهت اقدامات معمول بمنظور بهبود عملکرد سازمان هنگام استفاده اصل اصول مدیریت کیفیت شامل تمرکز مشتری، رهبری، تعامل افراد، رویکرد فرایندی، بهبود، تصمیم گیری مبتنی شواهد، مدیریت ارتباطات میباشد. استاندارد بین المللی پذیرش یک رویکرد فرآیندی مراحل توسعه استقرار بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بمنظور افزایش رضایت مشتری طریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب مینماید.

 الزامات خاصی جهت یک رویکرد فرآیندی ضروری مدنظر گرفته شده اند گنجانده شده. درک مدیریت فرآیندهای مرتبط بعنوان یک سیستم اثربخش همچنین کارایی سازمان جهت دستیابی اهداف مورد نظر کمک میکند. این رویکرد سازمان قرار میسازد روابط وابستگی های متقابل میان فرآیندهای سیستم کنترل کند بطوریکه عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک مدیریت فرآیندها اثرات متقابل آنها میباشد بطوریکه نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت جهت استراتژیک سازمان دست یابد. مدیریت فرآیندها سیستم بعنوان یک کل استفاده چرخه تمرکز کلی بر تفکر مبتنی برریسک هدف بهره گیری فرصتها جلوگیری نتایج نامطلوب میتواند بدست آید.
 استفاده رویکرد فرآیندی سیستم مدیریت قادر میسازد درک ترین جهت برآورده سازی الزامات مدنظر گرفتن فرآیندها براساس ارزیابی داده ها همچنین اطلاعات، شماتیک هرفرایندی ارائه داده نشان دهنده تعامل عناصر آن مباشد. نقاط پایش اندازه گیری جهت کنترل ضروری جهت فرایند خاص خود بوده بسته بریسک های مرتبط متغییر خواهد بود. عنوان کلیت تمامی فرآیندها همچنین سیستم مدیریت کیفیت بکار برد. میتوان بطور خلاصه شرح بیان نموده. تعیین اهداف سیستم فرآیندهای منابع مورد نیاز جهت حصول نتایج تطابق الزامات مشتری خط مشی های سازمان جهت اجرای برنامه ریزی شده بررسی پایش اندازه گیری فرآیندها نتیجه محصولات خدمات طبق خط مشی ها اهداف الزمات گزارش دهی نتایج، انجام اقدامات بهبود عملکرد صورت لزوم، تفکر مبتنی ریسک دست یابی یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروری میباشد مفهوم تفکر مبتنی ریسک نسخه های پیشین استاندارد بین المللی بصورت تلویحی وجود داشته جهت انجام اقدامات پیشگیرانه جهت ازبین بردن عدم انطباق های بالقوه تجزیه تحلیل هرعدم انطباق علل وقوع انجام اقدامات جه تجلوگیری بروز مجدد متناسب اثرات عدم انطباق باشد.
جهت انطباق الزمات استاندارد بین امللی سازمان نیازمند برنماه ریزی اجرای اقداماتی جهت چرداختن ریسکها فرصت ها میباشد. پرداختن ریسکها جهت فرصتها مبنایی جهت افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت دستیابی نتایج بهتر جلوگیری اثرات منفی ایجاد مینماید. فرصت ها میتوانند بعنوان یک نتیجه وضعیتی مطلوب جهت دستیابی یک نتیجه مورد انتظار باشند. مجموعه ای جهت شرایط بسازمان جهت جذب مشتریان توسعه محصولات خدمات کاهش ضایعات جهت بهبود بهره وری اجازه میدهد. اقداماتیست فرصتها پرداخته همچنین میتواند شامل مدنظر گیری ریسک های مرتبط شود. ریسک تاثیر عدم اطمینان بوده هرگونه عدم اطمینان میتواند اثرات مثبت منفی داشته باشد. انحراف مثبت ناشی یک ریسک میتواند ارائه دهنده یک فرصت باشد اما تمام اثرات مثبت ریسک منجر بفرصتها نمیگردد.

استاندارد بین المللی شامل چارچوب توسعه یافته ایزو بوده هماهنگ میان استانداردهای بین امللی سیستم های مدیریت میباشد. استاندارد بین امللی سازمان قادر میسازد استفاده رویکرد فرایندی همراه چرخه تفکر مبتنی ریسک سیستم مدیریت کیفیت خود الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت  همسو یکپارچه سازد. استاندارد بین المللی ایزو بشرح زیر میباشد. سیستمهای مدیریت کیفیت مبانی پیش زمینه ضروری جهت درک اجرای صحیح استاندارد بین المللی فراهم می آورد. مدیریت جهت موفقیت پایدار سازمان رویکرد مدیریت کیفیت راهنمایی جهت سازمان هایی میخواهند پیشرفتی فراتر الزامات استاندارد بین المللی داشته ارائه نماید. جزئیات دیگر استانداردهای بین امللی مدیریت کیفیت همچنین سیستم های مدیریت کیفیت توسط ایزو توسعه یافته اند.