پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو فوری

شرکتهای صادر کننده انواع گواهینامه ایزو ارزان

 شرکتهای صادر کننده انواع گواهینامه ایزو ارزان

شرکتهای صادر کننده انواع گواهینامه ایزو ارزان

 شرکتهای صادر کننده انواع گواهینامه ایزو ارزان درحقیقت درخواست بسیاری ازشرکتها میباشدکه می‌خواهندبرای مناقصات شرکت کنند وبه همین جهت بنابر دلایلی همچون توانایی مالی ، وسعت سازمان گاها پیش میاید سازمانها ازتوانایی مالی بالایی برخوردار نیستند و بهمین جهت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو ارزان هستند. دریافت گواهینامه ایزو ارزان تنها درتخصص مراجع غیر IAF هست حالااین سوال پیش میآیدکه غیر IAF یعنی چه مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دراصطلاح  و اختصار CB مینامندکه خوداین CB ها تحت نظر یک مرجع بالادست  باعنوان IAF اعتبار دهی میشود. مراجع اینچنینی دارای بالاترین سطح اعتبار بوده و قرار دارندو ازیک سری قوانین و قواعد خاص بین‌المللی تبعیت میکند. هرکشوربرای خودش نمایندگانی دراین نهاد دارددر ایران نیز NACI تنها مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو جهانی میباشد درخصوص گواهینامه های IAF بایدگفت اینگونه گواهینامه دارای قوانین سختگیرانه میباشد.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو شامل انتخاب مرجع صادرکننده، طراحی و پیاده سازی و ممیزی و صدور گواهینامه ایزو میباشد درخصوص گواهینامه های اینچنینی پیاده سازی و ممیزی بسیار حائز اهمیت میباشد که درباره اش بسیار سختگیرانه برخورد میشود پیاده سازی کمک میکندبه سازمان تاالزامات موجوددر استاندارد مورد نظر رادر سازمان عملی کرده و پیاده سازی نماید. پیاده سازی نتایج خوب و بهینه داردبرای سازمانها مثلاً درحوزه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ که نیاز تمامی استانداردها میباشند پیاده سازی موجب میشودتا سازمان درتمامی فرآیندهای خودش کیفیت رادر اصل موضوع قرار داده و فرآیند هایش دربالاترین سطح کیفی قرار بگیرد واین دربهبود روند سازمان بسیار حائز اهمیت میباشدکه درخصوص گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی نیز پیاده سازی انجام میشودتا سازمان درتمام مراحل کاری و فرآیندهایش محیط‌زیست رامدنظر قرار داده و الزامات لازم رارعایت کندتا اینکه فرآیند هایش برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد ودر آلوده سازی آب و هوا و خاک تاثیر منفی نگذارد درخصوص گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نیزباید گفت پیاده‌سازی سیستم  ۴۵۰۰۱ سازمان راکمک میکندتا ریسک و خطر درون پروژه ها رابررسی کند و شرایطی رابرای سازمان فراهم کند تادر هنگام مواجهه بااین ریسکها میزان خسارات مالی و جانی رابه حداقل برساند همچنین درمرحله ممیزی شخص ممیز انطباق و عدم انطباق ها رامد نظر قرار میدهد و سازمان رادر رفع عدم انطباق ها راهنمایی میکند وبه همین دلیل ممکنست رفع عدم انطباق ها چندین مرحله طول بکشدتا شخص ممیز اجازه صدور گواهینامه رابدهد بااین تفاسیر دریافت گواهینامه ایزو ارزان ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه IAF غیر ممکن میباشد. بایستی گفت درزمینه صادرات وگاهاً مناقصات بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار بایستی نوع گواهینامه ازاین نوع گواهینامه بین المللی باشد.

شرکتهای صادر کننده انواع گواهینامه ایزو ارزان درحقیقت درخصوص گواهینامه های غیر IAF معنا پیدا میکند گفتیم یکسری گواهینامه ها ازنوع بین المللی هستند و یکسری غیر بین المللی ساختگی ایرانی ها یعنی CB و AB مجازی ساخت ایران بوده وبدین مراجع ، مراجع غیر IAF گفته  میشود بیش از۵۰۰ مرجع اینچنینی درون ایران مشغول بکار هستندکه گواهینامه صادر میکنند وهروز هم برتعدادشان افزوده میشود بااین تفاسیر مشخص میشودکه دراین گونه گواهینامه قواعد و قوانین داخلی حکمفرماست و بهمین جهت پیاده سازی و ممیزی صوری و گذرا انجام میپذیرد و بهمین جهت شرکتهابه راحتی و آسانی میتوانندبه گواهینامه دست پیدا کنند البته کارشان راه میوفتد زیرا تنهادر زمان صادرات ویا درموارد نادر بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار ازاینگونه گواهینامه نمیتوانند استفاده کنند.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ارزان ازدرخواست های بسیاری از نهادها میباشد و به دلیل اینکه بسیاری ازنهادها و سازمانها اینگونه مراکز رانمی شناسند ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل بدنبال اینمراکز میگردد و بدنبال جستجو با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برمیخوردکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رایگان درخصوص گواهینامه ایزو رادر اختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد. تنها بایک تماس ازخدمات مشاوره‌ای بهره مند شوید