پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو فوری

ایزو فوری

ایزو فوری

ایزو فوری

ایزو فوری رابسیاری شرکتها درخواست میکنند امروزه بدلیل اوضاع مالی و اقتصادی شرکتها وگاها ورشکستگیهای مالی سازمانها مجبور میشوند جهت بهره وری بهتر ، تبلیغات و رسیدن به اوضاع بهینه وهمینطور شرکت درون مناقصات اقدام کنندبه دریافت گواهی ایزو فوری تاسریعتر خودرا برسانندبه اوضاع بهترو البته بدنبال دریافت فوری و ارزان هستند واین دو درکنار یکدیگر معنا میگیرندو باهمدیگر مورد درخواست هستند. شرکتها جهت هرقصد و نیتی فرق ندارد امکان بهره وری ازنوع فوری ایزو رادارند اماباید بدانندکه اگرکه میخواهند صادرات انجام بدهند نمیتوانند سریع گواهی نامه بگیرندو چون میخواهنددر سطح بین الملل صادرات انجام دهند بایستی دارای گواهینامه معتبر بین المللی باشندو ازدسته گواهی IAF استفاده کنندکه درگستره جهانی معتبر هست ودرحقیقت ازطریق نهادهای بین المللی گواهینامه خودرا دریافت کند. زیراکه بایستی محصولات و فرآیندهای ارائه شدش برطبق قوانین جهانی مورد پسند کشورهای سراسر جهان و کشورهاکه میخواهند صادرات انجام بدهند باشدو قطعااین کشورها قواعد و قوانین داخلی ایران راقبول ندارندو گواهی نامه غیر IAF داخلی برمبنای قوانین داخلی مورد نیاز خودایران ساخته و پرداخته شده اند.

ایزو فوری درابتدا مارا ملزم میکند بدانیم اصلا گواهینامه ایزو چیست وچه سودی دارد وچه مراحل و شرایطی لازم داردتا بتوان آنرا دریافت کرد. درواقع ایزو درمعنای یکسانی و برابری هست ویک نهاد میباشدکه هدفش تهیه و تدوین استانداردهایی میباشدکه دریک چارچوب خاص بایدفعالیت داشته باشندو الزامات مورد نیاز شرکتهارا باتوجه بنوع فعالیتشان بیان میکند. پیاده سازی ایزو جهت سازمان سود و بهره زیادی دارد ازجمله اینکه استانداردهای جهانی ، اعتماد و اطمینان راایجاد میکنندکه تمامی فرآیندها ی شرکت دریافت کننده و تولیداتش درنهایت کیفیت و امنیت و اعتماد تولید شده وبه بازار ارائه گردیده است. تولید کنندگان انواع کالاها باگرفتن گواهی ایزو اعتماد مشتریان رابه صورت همه جانبه جذب کرده و خریداران رابدین نتیجه میرساندکه فکر میکنند شرکت مورد نظر درجهت رضایت آنان فعالیت میکنند.

مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار و مدیریت AB فعالیت میکندو اعتبار دهی میشودو درآخر AB خودتحت اعتبار نهاد بین المللی IAF فعالیت میکندو اعتبار میگیردکه اینگونه گواهینامه بابت صادرات مورد نیاز هست و حالا مراجعی هستندکه درون ایران CB و AB ساخته شده اند ودرون ایران فعالیت کرده و مدیریت میشوندو گواهینامه درخود ایران صادر میگرددو بهمین دلیل سریع و فوری صادر میشودو قوانین سختگیرانه نداردکه بخواهد ازآن تبعیت کندو همچنین کار راه انداز هستندو کار مارا راه میاندازندو بدانها اصطلاحا غیر IAF میگویند تاکید میکنیم درحوزه صادرات نمیتوان ازاینگونه گواهی ایزو غیر IAF استفاده کرد زیراکه دارای اعتبار بین المللی و جهانی بابت صادرات نیست وبر طبق قوانین داخلی تدوین شده وتعدادشان نیزبالاست وبا توجه بسطح اعتبار و نوع برند زمان دریافتشان متغیرست ازیک روز تا یکهفته و سه روز وغیره وحتی کمتر ازیک روز.

ایزو فوری باتوجه بنوع برند و سطح اعتبارشان زمانهای متفاوتی دارنداما توصیه همیشگی مااینست درانتخاب مرجع دقت نماییدو ازنحوه رجیستری گواهینامه خوداطمینان پیدا کنیدکه گواهی ارائه شده تقلبی نباشد ودارای اعتبار باشدالبته گاها چنان فتوشاپ باتبحر انجام میشودکه تشخیص تقلبی بودن گواهی سخت میباشد بهمین جهت هنگام تقاضای درخواست ازنحوه رجیستری گواهی ایزو اطمینان حاصل کنید.
ایزو فوری ازمباحث مورد سوال اکثر متقاضیان درخواست گواهینامه میباشدکه درون گوگل بدنبال مطلب خودجستجو میکنند وباعناوین مختلفی سرچ میکنندو بامراکزی برمیخورندکه خدمات مشاوره راارائه میدهند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین باتجربه خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهدو بعنوان یکی ازنمایندگان مراجع صدور گواهی ایزو تمامی روند کاررا دراختیار میگیردتا گواهینامه صادر گردد. بایک تماس ازخدمات رایگان مشاوره ما بهره مند شوید. صبورانه پاسخگوی تمامی سوالات شما هستیم.