پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو | ISO

ایزو | ISO

ایزو iso

ایزو

ایزو یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی، با 162 عضو ( National Standard Bodies ) است. ازمیان این اعضا متخصصین گرد آمده‌اند تابا اشتراک اطلاعات خود، استانداردهای بین المللی راگسترش داده واز نو آوری‌ها پشتیبانی کرده وراه حل هایی برای‌چالش های جهانی فراهم آورند.

دبیرخانه مرکزی سازمان بین المللی ایزو درژنو سوئیس واقع‌است.

استانداردهای بین المللی ایزو باعث پیشرفت کارها می شوند. استانداردهای بین المللی برای محصولات، خدمات و سیستم ها، به منظور اطمینان ازکیفیت، ایمنی و کارایی، مشخصات جهانی راارائه می دهند. استانداردهای ایزو درتسهیل تجارت بین المللی نقش مهمی دارند.

ایزو 21912 استاندارد بین المللی و اسناد وابسته به‌آن را‌منتشر کرده است، که‌تقریبا همه صنایع، از‌جمله فناوری، ایمنی مواد غذایی، کشاورزی و مراقبت های بهداشتی را‌شامل می شود. استانداردهای بین المللی ایزو همه کس و همه جا را‌تحت تاثیر قرار می‌دهند.

ایزو یک سازمان مستقل و متشکل 162 عضو از کشورهای مختلف است. این اعضا نقشی حیاتی درنحوه عملکرد سازمان ایزو، دربرگزاری سالانه مجمع عمومی، برای تصمیم گیری راجع به‌اهداف استراتژیک، برعهده دارند. این مجمع عمومی اصلی ترین حوزه نفوذ سازمان ایزو است. این یک جلسه سالانه است که اعضا و افسران اصلی حضور دارند.

ایزو شبکه‌ای از سازمان های استاندارد ملی است‌که نمایندگی ISO رادر کشورشان دارند. سه دسته عضو وجود دارد که هر کدام از سطوح دسترسی و تاثیر متفاوتی بر سیستم ISO برخوردارند. این به سازمان ایزو کمک می کند تا در هر حالتی، نیازها و توانایی های هر یک از اعضا را شناسایی کنند.

اعضای ایزو، سازمان های استاندارد درکشورهایشان هستند ودرهر کشور فقط یک عضو وجود دارد. هر عضو ایزو را در کشور خود نمایندگی می‌کند. افرادیا شرکت‌ها نمی توانند اعضا ISO شوند. شما می توانید لینک اعضا ISO را در کشور های مختلف مشاهده کنید.

سایت ایزو ISIRI  رابه عنوان عضو ایرانی ایزو معرفی کرده است.

کار استاندارد سازی درسال 1925 همزمان باتصویب قانون اوزان و مقیاسها درایران آغاز شد. درسال 1953 دفتر اداری ایزو دروزارت بازرگانی تاسیس شده و ساختار اولیه موسسه راتشکیل داد. درسال 1960 باتصویب قانون اساسی درمورد موسسه استاندارد ایران (ISI)، استانداردسازی درایران درچارچوب مشخصی برای دستیابی به‌اهداف و مسئولیت های خاص آن آغاز شد.
طبق قانون اصلاح مقررات ISIRI، مصوب مجلس شورای اسلامی در‌فوریه 1993 و اصلاح آن‌در ماه ژوئن سال 1997، شورای عالی بالاترین اختیار را‌برای تصمیم گیری سیاست های ISIRI دارد. رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران (I.R.I) به‌عنوان رییس شورای عالی استانداردها عمل می‌کند؛ واعضا شامل وزیران اقتصاد، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، ارتباطات و‌فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دفاع و‌نیروهای مسلح، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، کار و‌امور اجتماعی، مسکن و‌توسعه شهری، نفت، انرژی، علوم، تحقیقات و فناوری؛ و‌مدیریت و‌برنامه ریزی ، اداره محیط زیست، دادستان کل به‌عنوان شورای عالی استانداردها و دوکارشناس ازسوی ریاست ISIRI وبا حکم رئيس جمهور می باشد.

ریاست ISIRI بالاترین مقام اداری، مالی وفنی بوده ومسئول مدیریت کلی اداری، اجرایی، پژوهشی وآموزشی ISIRI است.

ISIRI درسال 1960 به ISO پیوست ودر بسیاری ازکمیته های فنی ISO فعال است.

سازمان های ملی ایزو درهر کشور یک یاچند AB معرفی میکنند که‌این AB اعتبار دهنده به‌صادر کنندگان گواهینامه های ایزو CB درهر کشور است. هر کشور ممکن است چند AB داشته باشد. این AB ها چندین CB رادر هرکشور تایید کرده اند.

سازمان ملی استاندارد ایران تنها یک AB به‌نام NACI رامعرفی کرده است. برای مشاهده سایت NACI کلیک کنید.

IAF انجمن جهانی ارزیابی و اعتباربخشی‌به AB ها و دیگر موسسات مرتبط به‌ارزیابی انطباق درزمینه سیستم های مدیریت محصولات، خدمات، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است. اولین عملکرد IAF توسعه یک برنامه جهانی ارزیابی انطباق است که‌با تضمین گواهی های معتبر، باعث کاهش ریسک مشاغل و مشتریانش می شود.

NACI تنها درزمینه استاندارهای ایزو 9001 و ایزو 3834 موفق بهکسب اعتبار ازسوی IAF شده است. به‌همین علت دراین دو زمینه CB های معتبر رامعرفی کرده است.

درصورتی که شرکتی مایل به‌دریافت سایر گواهینامه های ایزو تحت اعتبار IAF باشد بایداز طریق AB ها و CB های سایر کشورها اقدام کند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسال ها تجربه و برخورداری ازکارشناسان آموزش دیده شمارا دردریافت یک گواهینامه معتبر همراهی می کند. لازم‌به ذکر است که مشاوره درتمامی موارد دراین شرکت به‌صورت رایگان صورت می گیرد.

برای‌آگاهی بیشتر با‌شماره تماس های درج شده در‌سایت تماس حاصل فرمایید.