پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

استاندارد ISO10002

استاندارد ISO10002

ISO10002 CERTIFICATION

استاندارد ISO10002


استانداردISO10002 راهنمای طراحی سیستم اثربخش کارآمد جهت فرآیند رسیدگی بشکایات مشتریان برای تمامی سازمانهای تجاری، غیرتجاری، میباشد. استاندارد ISO10002 کمک رساندن سازمان بمشتریان میباشد. حتی ذینفع هم کمک رسانی خواهد شد.


دردنیای تجارت امروزه برای کسب وکار هرسازمان، شرکتها تعدادی مشتریان ناراضی هستند سازمانی موفق میباشداین تهدیدها بفرصت تبدیل کرده، بهربرداری دیدگاه منفی مشتریان نواقص کار خودبرطرف نماید تجارت مثبت تبدیل شود. همچنین کارکنان آموزش ببینند، شکایات مشتریان منبع ارزشمندی جهت اطلاعات سازمان، شرکت تلقی شود. بادیدگاه منفی، شنیدن شکایات مشتریان میتوان راه حل مناسب، صحیح جهت ترقی سازمان، شرکت خود داشته باشیم. باید سعی برآن داشته باشیم شکایات مشتریان حالت تهاجمی نگیریم بادقت کامل شکایات مشتریان گوش دهیم درس بگیریم.
قدردان مشتری باشید جهت طرح شکایات، آگاه نمودن شرکت برای مشکلات. بدینوسیله مشتریان ثابت، وفادار خود تبدیل میکنید. شکایت نکردن مشتریان، اول اینکه میتواند مسیررقبا برای فراهم کردن نیاز مشتری راحت کرده
درجه دوم نارضایتی مشتری باعث خواهد شد نظرشان نسبت بسازمان تغییرکند.


نکته مهم: سکوت برخلاف عام نشانه رضایت نیست هدف شرکتها باید ترغیب مشتریان شاکی برای اعلام شکایت خود باشد. استاندارد ISO10002 رسیدگی شکایات مشتریان میباشد. تمام فعالیتهای تجاری، غیر تجاری فعالیتهای مرتبط باتجارت الکترونیک استاندارد بهره رساندن سازمان، مشتریان، شاکیان، سایر ذینفعان میباشد.
شکایات مشتریان میتواند بهبود سازمان برای محصولات، فرآیندها هدایت کند. رسیدگی صحیح شکایات مشتریان سازمان صرف نظر اندازه، موقعیت خصوصی، دولتی بهبود بخشد.


کلید موفقیت هرسازمان رضایت مشتری میباشد بنابراین پایش رضایت مشتری امر ضروری محسوب میشود. اطلاعات بدست آمده پایش، اندازه گیری رضایت مشتری، شناسایی فرصتها جهت توسعه استراتژیهای سازمان، محصولات، فرآیندها ویژگیهای سازمان مشتریان آنها ارزیابی میکنند کمک میکند اهداف سازمان تامین کرده چنین پیشرفتهایی اعتماد مشتری تقویت کرده منافع اقتصادی دیگر نیز دنبال دارد.
ارزش استاندارد جهانی توجه بحصول اطمینان، برخورد یکسان، نظامند باشکایات مشتریان بیشتر نمایان خواهدشد. محصولات توسط سازمان تامین میشود دریافت میکنند، فرآیند رسیدگی بشکایات اثربخشی سازمان مشاهده خواهند کرد. استاندارد ISO10002 رسیدگی شکایات ازطریق فرآیند تشریح شده، رضایت مشتریان افزایش میدهد.

استانداردISO10002 مناسب جهت دسترسی شاکی، بفرآیند رسیدگی شکایات شفاف بدون پنهان کاری، پاسخگویی فراهم میکند. سازمان بایدتوانایی رفع علل شکایات افزایش داده، عملیات درون سازمانی بهبود بخشد. سازمان فرآیند رسیدگی شکایات همراه دستورالعمل رضایت مشتری، نحوه رفتار سازمان فرآیندهای حل اختلاف بیرونی بکارمبرند. استاندارد ISO10002 دواستاندارد ISO9001 ISO10004 همسو بوده اهداف ایندو استاندارد اثربخشی، کارایی فرآیند رسیدگی شکایات پشتیبانی میکند. استانداردISO10002 رضایت مشتری، عملکرد درون سازمانها استفاده میگردد.
بکارگیری استاندارد ISO10002 افزایش عملکرد برای رسیدگی شکایات مشتریان، افزایش رضایت مشتریان، طرفهای ذینفع کمک میکند.
وقتی مشتری شکایتی دارد سازمان میتواند فرصت زیادی برای بهبود محصولات فرآیند سازمان باشد. فرآیند رسیدگی شکایات مشتری درست انجام شود اعتبار شهرت سازمان خواهد بود.


استاندارد بین المللی بدلیل رویکرد نظام مند شکایات میتواند براحتی مورد استفاده سازمان قرابگیرد.
فرآیند رسیدگی شکایات مشتریان برای سازمانیست جهت ارائه محصول، استاندارد ISO10002 مورد استفاده قرار میگیرد.
کنترل شکایات شانس زیادی جهت بررسی درخواست مشتری خواهد داشت میتوانیدبا شکایات مشتری جلب رضایت کنید. شکایت مشتری بعنوان نیاز اصلی ضروری شرکتها میباشد. استاندارد ISO10002 یک استاندارد کامل شده برای مشتریان سازمان جهت جلب رضایت مشتری اصول اولیه سازمان باید درنظر گرفته شود. دلیلش بحث کیفیت کالا برای مشتریان سازمانها میباشد.


رضایت مشتری، مهمترین جز سازمان بحساب می آید اگر کالا کیفیت مناسب داشته باشد مشتریان بسیاری خریدار کالای تولید شده میباشند. اما اگر کالا کیفیت مناسب نداشته باشد، مشتریان دیگر خریدار کالای تولید شده نخواهند بود سازمان تولید کننده کالا مشتریانش کم شده دیگر خریداری نخواهد داشت سازمان ورشکسته خواهدشد.
سه استاندارد ISO10001،ISO10002،ISO10003 باهم بکار رفته همچنین بصورت مستقل می توانند کنارهم باشند.
وقتی سه استاندارد ISO10001، ISO10002، ISO10003 کنارهم مورد استفاده قرار بگیرند یک چارچوب گسترده جامع جهت جلب رضایت مشتری توسط روش اجرایی، رسیدگی بشکایات مشتریان، حل اختلاف تلقی میشود.


ISO10002 محتوی راهنمای رسیدگی شکایات مرتبط بامحصول میباشد.
انجام تعهدات اعلام شده روش اجرایی، رضایت مشتری، احتمال بروز مشکلات سازمان کاهش میابد.
امکان بروز سردرگمی، انتظارات مشتریان سازمان، محصولات کمترشده وقتی اختلاف بوجود می آید وجود یک روش اجرایی رضایت مشتری میتواند بطرفین کمک کند جهت درک انتظارات مشتری همچنین برآورده شدن انتظارات مشتری تلاش سازمان جهت برآوردن انتظارات کمک نماید.
استاندارد بین المللی ISO10002 سند جهت راهنمای طراحی تدوین شده مواردی جهت تمام راهنمای ارائه شده این استاندارد بین المللی اجرا گذاشته میشود.
مطلبی مبنی براینکه یک روش اجرایی رضایت تدوین، اجرا، نگهداری، بهبود یابد بیان میشود.


هراظهاراتی مدعی انطباق یاتضمین کننده انطباق این استاندارد بین المللی هرگونه برنامه تبلیغاتی یااطلاع رسانی بوده منطبق استاندارد ISO10002 نباشد پرهیز شود.
استاندارد بین المللی ISO10002 ارائه کننده راهنمایی جهت برنامه ریزی، طراحی، تدوین، پیاده سازی، نگهداری، اجرا، بهبود روش اجرایی، رضایت مشتری میباشد.
استاندارد بین المللی جهت روش مرتبط محصولات قابل تصمیم استفاده میشود. روش شامل تعهدات سازمان درقبال مشتریان خود زمینه های عملکردی افزایش رضایت مشتری میباشد.
نکته 1: سراسر استاندارد بین المللی واژه تولید، خدمات، نرم افزاری، سخت افزاری مواد پردازش شده دربرمیگیرد.
نکته 2: استاندارد بین المللی واژه تولید تنها جهت تولید مدنظر فراهم شده توسط مشتری بکار میرود.
استاندارد بین المللی جهت استفاده سازمان صرف نظر نوع اندازه محصول ارائه شده توسط آنها تهیه شده سازمانهایی روش کاربردی رضایت مشتری جهت بهره برداری سازمانهای دیگر طراحی میکنند. دربر میگیرد.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه طولانی جهت مشاوره سیستم های مدیریتی آماده همکاری بامشتریان گرامی میباشد.