پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اخذ گواهینامه HSE فوری

اخذ گواهینامه HSE فوری

شرایط اخذ گواهینامه HSE فوری

اخذ گواهینامه HSE فوری

شرکتهایی تمایل دارند گواهینامه فوری دریافت کنند. این گواهینامه ها بسیار ارزان بوده تحت اعتبار IAF نمیباشد تاییدیه IAF ندارند بدلیل اینکه شرکتها مناقصه، برند سازی شرکت نیاز دارند گواهینامه HSE دریافت کنند گواهینامه HSE فوری سریع دردسترس همگان قرار میگیرد. قیمت گواهینامه HSE فوری بسیار ارزان بوده شرکتها تمایل ندارند هزینه گزاف پرداخت کنند گواهینامه ارزان فوری HSE دریافت میکنند. برند بودن گواهینامه HSE تاییدیه IAF میباشد. گواهینامه HSE فوری وقت بسیاری جهت صدور نیاز ندارد یک روز سریع آماده میشود. گواهینامه HSE سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست HSE میباشد. بکارگیری اصول مدیریت عمومی توسعه، استقرار، خط مشی HSE میگویند.

گواهینامه HSE فوری جهت شرکت مناقصات سعی میکنند حداکثر امتیاز کسب نمایند مناقصات شرکتها خیلی مطرح شده مورد توجه همه پیمانکاران قرار گرفته اینکه اکثر مراجع ثبت و صدور گواهی نامه HSE بدون انجام ممیزی گواهینامه  HSE فوری برایشان صادر شود. شرکتهای مناقصه گذار فقط بدنبال مدرک HSE فوری هستند فقط برگه رویت HSE بدون استعلام واقعی نیاز دارند. اینکه مدت زمان صدور زمانبر میباشد، پیاده سازی هزینه بر خواهد بود بدلیل اینکه وقت ندارند مناقصه سریع برگذار میشود گواهینامه HSE تحت اعتبارIAF بکار شرکت مناقصه گذار نمیاد گواهینامه HSE فوری دریافت میکنند. گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF جهت شناسایی نظام خطرات اثرات ناشی فعالیت مواد مورد استفاده ایجاد نماید. دامنه شناسایی باید کلیه فعالیتها، مرحله رهاسازی دفع پوشش دهد. شناسایی موارد زیر مدنظر خواهد بود.

طراحی، ساخت، راه اندازی بعنوان فعالیت مربوطه کسب سرمایه توسعه بهبود اصلاح فعالیتها

شرایط عملیاتی معمولی، غیر معمولی شامل توقف اضطراری، تعمیر، نگهداری، راه اندازی مجدد

رویداد شرایط بالقوه اضطراری مانند،

آلودگی مواد اولیه محصولات

عیوب ساختاری

شرایط اقلیمی جغرافیایی دیگر سوانح طبیعی

خرابکاریها ضعف سیستم های امنیتی

فاکتورهای انسانی عامل بروز وقفه استقرار نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست

برچیدن، پایان یافتن، انهدام سرویس، خارج کردن دفع خطرات، اثرات ناشی فعالیتهای گذشته

کارکنان همه سطوح سازمانی، شناسایی خطرات، اثرات نامطلوب مشارکت داشته باشند. ارزیابی ریسک خطرات گواهینامه HSE اصل توجه معیارهای تعیین شده ایجاد شوند. روشهای احتمال وقوع حادثه، شدت پیامد آن برای انسان، محیط زیست، سرمایه مدنظر قرار میگیرد. توجه داشته باشیم انتخاب هرروش ارزیابی میتواند نتایج دامنه قطعیت بهمراه داشته باشد. کارکنان تجربه قانونگذار جامعه استفاده شود. سازمان روشهایی جهت تعیین اهداف جزئی بهداشت، ایمنی محیط زیست، معیارهای عملکرد سطوح مرتبط ایجاد نمایند. چنین اهداف معیارهای عملکردی باید متناسب خط مشی، اهداف استراتژیک بهداشت، ایمنی، محیط زیست، نیازهای تجاری وعملیاتی توسعه یایند. اهداف معیارهای عملکرد باید واقعی دردسترس باشد.

کاهش ریسک سازمان روشهای انتخاب شده ارزیابی، اعمال اقدامات کنترلی جهت کاهش ریسک اثرات آنها ایجاد نماید. اقدامات کاهش ریسک باید شامل پیشگیری رویداد یعنی کاهش احتمال وقوع کاهش اثرات حاد، مزمن یعنی کاهش پیامدها باشند. اقدامات پیشگیرانه باید بگونه ایی باشند یکپارچگی سرمایه تضمین نمایند. اقدامات کاهش ریسک باید شامل مراحلی جهت پیشگیری شرایط غیر عادی، کاهش اثرات زیان آوربهداشت ایمنی، محیط زیست نیز اقداماتی مرتبط شرایط اضطراری جهت بهبود وضعیت باشد. اقدامات موثر کاهش ریسک پیگیری آنها نیازمند تعهد مدیریت نظارت محل کار، درک کارکنان عملیاتی میباشد. تمام موارد کاهش ریسک سطح قابل قبول انعکاس سایر عوامل شرایط محلی، تعادل بین هزینه سود وضعیت فعلی دانش علمی فنی توجه نمود.

شرکتهای مشاوره جهت HSE میتوانند کمک شایانی جهت مشاوره رایگان انجام دهند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشاوره رایگان مشاورین زبده اطلاعات کامل درزمینه HSE دراختیار مشتریان قرار میدهند. اگر میخواهید اطلاعات کامل گواهینامه HSE دریافت کنید بایک تماس بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید          

برندسازی HSE

ریسکهای HSE

تخریب HSE

پیاده سازی ارزیابی ریسک

ISO45001

OHASA18001

اوهساس 18001  

مدل HSE

طراحی HSE

HSE فوری

محیط زیست

الزامات HSE

عدم انطباق HSE

تولیدکننده نفت

تولید کننده گاز

روش اجرایی

سازماندهی منابع

خدمات HSE

عملکرد بهداشت حرفه ایی

تعیین صلاحیت ایمنی

تایید صلاحیت پیمانکاری

مهارت HSE

دریافت گواهینامه فوری HSEدریافت گواهینامه فوری HSE

مستندسازی نظام مدیریت HSE

شناسایی خطرات HSE

ارزیابی خطرات

پسماند HSE

الزامات آموزشی HSE

الزامات تغییر پایش HSE

مدل HSE-MS

خط مش استراتژیک

پیمانکاری

سازمانی HSE

کنترل مستندات

شناسایی خطرات

ثبت خطرات HSE

یکپارچکی HSE

ممیزی

عدم انطباق

مدیریت ریسک

کاهش ریسک

سیستم مدیریت ISO14001

سیستم مدیریت 18001

ممیزی بازنگری

بهبود عملکرد HSE

سازمان پیمانکاری

دریافت HSE

اخذ HSE

اخذ گواهینامه HSE  فوری

خطرات، روشهای HSE

شرایط بهداشت حرفه ایی

شرایط بهبود مستمر

شرایط بهبود مدیریت حرفه ایی

پایش اندازه گیری HSE

فعالتهای HSE

استراتژیک HSE

مدیریت روش اجرایی HSE

اثرات زیست محیطی

ارزیابی محیط زیست

طرح مدیریت بهداشت