پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اخذ گواهینامه HSE رایگان

اخذ گواهینامه HSE رایگان

hse

اخذ گواهینامه HSE رایگان

گواهینامه HSE رایگان ازجمله خدماتیست که گاها مراجع با دریافت چند گواهینامه وبعداز دریافت ایزو 14001 و ایزو 45001 بعنوان خدمات رایگان ارائه میدهند. اخذ گواهینامه HSE رایگان درخواست اغلب متقاضیان میباشدو هیچکس ازچیز رایگان بدش نمیایدو درابتدا بایستی بدانیم گواهی HSE چیست؟این گواهی متشکل و ترکیب دو استاندارد ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) میباشد. الزامات تعریف شده دو استاندارد فوق درحقیقت الزامات استاندارد مورد بحث مارا تشریح میکند. هرکاری میتواند یک فعالیت پرخطر باشد وخطراتی داشته باشد ممکنست کارگران نیازبه فعالیتهایی داشته باشندکه پرخطر باشد وبرای آنها خطراتی درپی داشته باشدو برایشان باعث صدمات جانی و نقص عضوهای جبران ناپذیری بشود. همچنین بعنوان مثال درمناطقی که توسط عموم مردم رفت و آمد میشود ومردم درآنجا عبورو مرور میکنند و خطراتی نیزآنها راتهدید میکند همچون زندگی درمناطقی درنزدیکی و مجاورت بزرگراه ویا راه آهن ، ویادر مناطق دور افتاده بازمین دشوار و بدمسیر و سخت رفت و آمد ودر همه آب و هواها وگاها آب و هواهای نامناسب زندگی میکنند. شرکتهای دایرآن مناطق بایستی کارکنان خودرا آموزش بدهندو الزامات HSE راجهت سازمانشان پیاده سازی کنندو آموزش کارآمد یک ضرورت اساسی میباشدبرای اطمینان ازاین کار نیزبا امنیت و همچنین باکارآیی هست.کلیه کارگران بایدبه اندازه کافی آموزش دیده و شایسته باشند تابا خیال راحت کار خودرا انجام دهند. قانون بهداشت و ایمنی درمحل کار و غیره وظایف عمومی کارفرمایان و افراد شاغل رابرای ارائه آموزش و اطلاعات درزمینه بهداشت و ایمنی تعریف میکند.

اهداف HSE و آموزش و مهمترین هدفش جهت آموزش کارکنان کارکنان شامل ارتقا فرهنگ ایمنی میباشدو درسال درکل جهان حوادث زیادی رخ میدهدکه حتی چندین نفر دردقیقه جان خودرا دراثرش ازدست میدهند. درکشورهای درحال توسعه شرایط ناایمن باعث صدمات میشود.

اخذ گواهینامه HSE ومهمترین اعمال ناایمن درمحیط کار: انجام کار بدون مجوز لازم ، بی توجهی جهت نکات ایمنی و دستورالعملهای ایمنی ، ترک دستگاه دروضعیت خطرناک ، جدا کردن تجهیزات ایمنی ازدستگاه ، کاربا ماشین باسرعت غیرمجاز ، عجله هنگام کار ، کار هنگام خستگی و خواب آلودگی ، انجام اعمال پر خطر ، اقدام بابت کار بدون کسب اطلاعات کافی درمورد ایمنی ، شوخی هنگام کار ، استفاده ازابزار معیوب ، عدم توجه اخطارها ، عدم استفاده ازوسایل حفاظت فردی. ازمهمترین شرایط نا ایمن محیط کار نیزمیتوان بدین موارد اشاره کرد: لبه ها و پرتگاههای بدون حفاظ و علائم هشدار ، وجود مواد خطرناک ، وجود ابزار و دستگاههای معیوب ، بی نظمی و ریخت و پایش درون کارگاه ، دستگاههای بدون حفاظ و پوشش ایمنی ، وجود عوامل زیان آور درون محیط کار مانند سروصدا ویا روشنایی کم، فقدان یانقص درون سیستم تهویه ، فقدان وسایل خاموش کننده حریق. کلاسهای کمکهای اولیه موارد مشمول HSE مثلا درحیطه روشهای عمومی اطفای حریق ، سرد کردن (توسط آب ویا دی اکسید کربن) ، خفه کردن (توسط کف، دی اکسید کربن ، ماسه وخاک) ، سرد کردن ویا حذف ماده سوختنی ، کنترل واکنشهای زنجیره ای ، رقیق کردن هوا ( نیتروژن و دی اکسید کربن) و مواد خاموش کننده آتش. مدیریت بهداشت و ایمنی درمقررات کار ،کارفرمایان راملزم میکندبه تعلیم، آموزش بهداشت و ایمنی جهت کارگران ، درآندسته مواردکه آنها ابتدا کاررا شروع میکنند ، یعنی تعلیم القای آنهادر معرض خطرات جدیدیا افزایش یافته ان آنها نیازبه آموزش تازه سازی دارند واین کار در فواصل زمانی مشخص بابت برخی فعالیتهای پرخطر ، بعنوان مثال ماشین آلات عامل ، ازجمله اره برقی توصیه میشود سرپرست نقاط ضعف خاص درتواناییهای یک اپراتور رامشخص میکند. کارفرمایان بایداین تعلیم رادر ساعات کاری ارائه دهندو کارمندان نباید مجبوربه پرداخت هزینه شوند. افراد تازه وارد یک کارباید اطلاعات و آموزش کافی دریافت کنندتا کار خودرا باخیال راحت و مؤثر انجام دهند. بسته به ماهیت اینکار ممکنست ازدستورالعملهای ساده توسط سرپرست آنهاارائه میشود، متفاوت باشدتا دوره های معتبر ملی دارای آموزشهای اساسی جامع هستند.

اخذ گواهینامه HSE بااین تفاسیر ازاهمیت بالایی برخوردارست و پیاده سازی دراین حیطه بسیار مهم و حائز اهمیت میباشدو سازمانها خودشان نیز میتوانند بادردست داشتن مستندات خودشان بمرور پیاده سازی راانجام دهندتا ازاین لحاظ نیزمتحمل هزینه های بالایی نشوندبا توجه بدین موارد رایگان بودن بیمعناست والبته HSE قبلا بصورت رایگان دراختیار سازمانهایی قرار داده میشدکه بادریافت گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 میتوانستند ازطریق AB گواهینامه رارایگان بگیرنداما امروزه دیگر اینطور نیست وکمتر مراجعی مجانی آنرا دراختیار متقاضی قرار میدهند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برخی اراین مراجع رایگان رابه شما معرفی میکندو اطلاعات لازم رادر خصوص اعتبار ویا تقلبی بودنش دراختیار شما میگذارد وبایستی دانست هیچ ارزانی و مجانی بی دلیل نیست.