پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اخذ گواهینامه HSE رایگان

دریافت گواهینامه های ایزو

 دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزودن اعتبار باشد، بانشان دادن اینکه محصول ویا خدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده میکندبرای برخی ازصنایع، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یاقراردادیست. دردرون ایزو، ما استانداردهای بین المللی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 راتوسعه میدهیم، امادر صدور گواهینامه آنهادخیل نیستیم ، و صدور گواهینامه نمیدهیم. اینکار توسط نهادهای صدور گواهینامه خارجی انجام میشود، بنابراین یک شرکت یاسازمان نمیتواند توسط ایزو مجوز بگیرد. بااینحال، کمیته ارزیابی کیفیت انطباق ایزو  تعدادی ازنوع استانداردهای مرتبط بافرآیند صدور گواهینامه راتولید کرده است وتوسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرند. درباره استانداردهای بین المللی بیشتر بخوانید. انتخاب نهاد صدور گواهینامه: هنگام انتخاب بدنه مجوز، بایدچندین نهاد صدور گواهینامه راارزیابی کنید. بررسی کنیدکه آیا نهاد صدور گواهینامه ازنوع استاندارد مربوطه استفاده می کند یاخیر. بررسی کنیدآیا اعتبار آنست یاخیر. اعتباربخشی اجباری نیست و عدم اعتباربخشی لزوماً بمعنای معتبر بودن نیست ، بلکه تأیید مستقل ازاین صلاحیت راارائه میدهدبرای یافتن یک نهاد صدور گواهینامه معتبر، بانهاد ملی اعتبار سنجی درکشور خودتماس بگیرید یابه انجمن بین المللی اعتبار سنجی مراجعه کنید.

دریافت گواهینامه های ایزو ودر مبحث نمایش گواهینامه خودبه یاد داشته باشید، هنگام برچسب زدن یک محصول یااینکه سیستم بعنوان استاندارد ایزو معتبر باشید: بررسی  ایزو اطلاعات مربوط بانوع استاندارد اصلی سیستم مدیریت ایزو راببینیدکه درهر کشور چند گواهینامه معتبر وجود دارد. آیا میتوانم ازآرم ایزو استفاده کنم؟ آرم ایزو یک علامت تجاری ثبت شده است ودر خارج ایزو قابل استفاده نیست، مگر اینکه مجاز باشد. اگرمایل استفاده ازیک آرم برای نشان دادن گواهینامه هستیدبا نهاد صدور گواهینامه صادر کننده گواهینامه تماس بگیرید. جزئیات کامل درمورد استفاده ازنوع آرم ایزو راببینید. آرم های ایزو سازمانهای بین المللی باهمکاری ISO جهت اعتباربخشی مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF) انجمن جهانی ارگانهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق وسایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی انطباق درزمینه های سیستمهای مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل وسایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است.

دریافت و صدور گواهینامه ایزو شامل چهار مرحله میشود: استانداردهای بین المللی ابزاری مهم استراتژیک میباشدکه میتواندبه شرکت شما درمقابله بابرخی ازچالشهای پر فشارش کمک کند. درحالیکه اخذ گواهینامه ایزو شمابه سرمایه گذاری زمان، پول و تلاش نیاز داردبه شرکت شمااین امکان رامیدهد تاضمن فراهم آوردن اعتبار اضافی بامشتریان ، ازانواع فرآیند و کنترلهای بهبود یافته بهره مند شود. قیمتش چندست؟ هزینه های ایجاد و ثبت نام یک سیستم مدیریت رسمی بسته بااندازه و پیچیدگی سازمان و فرآیندهای داخلی شما متفاوت هست. هزینه های توسعه وجود دارد، یعنی زمان صرف شده بابت مستند سازی و اجرای سیستم. هزینه های مرتبط باآموزش کارمندان جهت تهیه اسناد لازم و برنامه ریزی و انجام ممیزیهای داخلی مؤثرست. هزینه ثبت نام وجود داردکه شامل انجام ممیزی و ثبت سیستم مدیریت میباشد. هزینه بتعداد مکانها ، دامنه کار ، تعداد شیفت ها وغیره بستگی دارد. شما میتوانید بااستفاده ازیک مشاور خارجی، برخی ازاین هزینه ها راکاهش دهید، بویژه این امر خطر شروع مسیر اشتباه یاگم شدن نیازهای مهم استاندارد راکاهش میدهد.

دریافت گواهینامه های ایزو واینکه چگونه گواهینامه بگیرم؟ قبل صدور گواهینامه ، ابتداباید فرآیندهای تولید خودرا تدوین و مستند سازی کنید، بااجرای روشهای صحیح، اطمینان حاصل کنیدکه میتوانید استانداردهای کیفیت خودرا حفظ کنید. دراینجا چهار مرحله اساسی جهت تبدیل شدن یک تجارت دارای گواهینامه ISO ارائه شده است.

سیستم مدیریت خودرا توسعه دهید فرآیندهای اصلی یاکاری خودرا مشخص کنید. فرآیندهای اسناد بامشارکت کارمندان. اسناد رابرای کسانیکه نیازبه دسترسی جهت اطلاعات دارند، بررسی، تأیید و توزیع کنید. سیستم خودرا پیاده سازی کنید. اطمینان حاصل کنیدکه مراحل آنگونه درون اسناد شما شرح داده شده انجام میشود.  اطمینان حاصل کنیدکه کارمندان بدرستی بابت آندسته کارهاکه انجام میدهند آموزش داده شده اند. ایجاد سیستمهای گزارشگری مؤثربرای پوشش بازرسی، آزمایش، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه، جلسات بررسی مدیریت، نظارت برروی اهداف ، تکنیکهای آماری وغیره.  تأثیر فرآیندهای خودرا ازطریق استفاده ازانواع داده های قابل اندازه گیری، درصورت امکان، کنترل کنیدبرای بهبود درزمینه های مورد نیاز ، بررسی و اقدام کنید. تأیید کنیدکه سیستم شما مؤثرست. انجام ممیزی و بررسی روندها و سیستم بجهت انطباق و اثربخشی. مشاهده ، مصاحبه بامردم و نگاهی باسوابق نمونه. نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت راشناسایی و گزارش دهید. اقدامات اصلاحی یاپیشگیرانه راطبق نیاز انجام دهید. سیستم خودرا ثبت کنید. دستگاه حسابرسی مناسب رابرای ثبت خارجی انتخاب کنیدبرای اطمینان ازمطابقت با استاندارد قابل اجرا ، اسناد سیستم مدیریت خودرابرای بررسی ارسال کنیدبرای تأیید اینکه الزامات سیستم راضی هستند و سیستم مدیریتی بطور مؤثر اجرا میشودبرای بررسی توسط یک حسابرس خارجی آماده شوید.