پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اخذ گواهی HSE فوری و ارزان

اخذ گواهی HSE فوری و ارزان

اخذ گواهی hse فوری و ارزان

اخذ گواهی HSE فوری و ارزان

اخذ گواهی HSE فوری و ارزان درخواست بسیاری ازمتقاضیان میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنداین  مستلزم اینست بدانیم HSE گواهینامه چیست؟ اچ اس ای باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای ترکیب الزامات گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ رابیان میکند بهمین دلیل مراجع توصیه میکنندکه شرکتها ابتدااین دو گواهینامه راکسب کنند و سپس جهت دریافت گواهینامه مد نظر و مورد بحث اقدام بفرمایید البته مراجع می‌توانندبه تنهایی نیزاین گواهینامه رادریافت کننداما بهترست درابتدا ویا بطور همزمان گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ رادریافت کنند و سپس نسبت دریافت HSE اقدام نمایندبه دلیل صرفه جویی درهزینه و وقت برایشان نیز بسیار بصرفه میباشداز هزینه های دوباره کاری برای آنها جلوگیری میکند. کارآمد تر و بهره‌وری بیشتری دارد.

اخذ گواهی HSE فوری و ارزان مانند گواهینامه ایزو فوری و ارزان میباشند یعنی دو‌تیپ گواهینامه دراین حوزه صادر می‌شودیا گواهینامه های نوع معتبر جهانی IAF هستندکه اصطلاحاً بدانها گفته میشود ویا ساخته و پرداخته ما ایرانیان هستندکه بدان غیر IAF گفته میشود مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو و HSE رادر اصطلاح اختصار CB مینامندبه خوداین CB ها زیر نظر یک مرجع بالادست باعنوان AB اعتباردهی میشوند و اعتبار میگیرند و فعالیت مینمایند ودر نهایت یک نهاد بین المللی با عنوان نهاد بین المللی اعتباردهی یعنی آی اف بر این ها نظارت می کند به آنها اعتبار می‌دهد هرکشور برای خودش مراجعی داردکه دراین سطح بین المللی بعنوان نمایندگان آنها فعالیت میکنند ایران تنها نماینده NACI میباشدکه گواهینامه اینچنینی راپوشش میدهد

اخذ گواهینامه HSE ارزان و فوری درخصوص مراجع غیر IAF معنا میابدکه مختصرا برایتان تیپ اینچنینی راتشریح میکنیم. حالا یک سری مراجع هستندکه غیر IAF هستند CB ساخته ما ایرانیها هستند و AB هایی هستندکه ساخته و پرداخته مجازی ما ایرانیها هستند بنابر هردلایل ایرانیها آمدند و یکسری مراجع راخودشان ساخته اندکه اینگونه گواهینامه راصادر میکندکه درون خودایران صادر میشود و قوانین و قواعد خاصی ندارد و بهمین دلیل ارزان و فوری بدست میاید اغلب پیش میایدکه شرکتها بدلیل اینکه میخواهندبرای خودشان تبلیغات انجام دهند و بهره‌وری بداشته باشندو خدمات رایگان ارائه میدهندتا ضمن جلب مشتری ازلحاظ موقعیت مالی آنها راکمک نمایند واین برایشان بسیار ثمربخش نخواهد بود و باعث جلب و جذب مشتری و و جلب مشتریان جدید ازطریق مشتریان قدیمی میگردد بهمین جهت باهم شرکتهای ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ رازمانیکه یک سازمان راهم دریافت کند گواهینامه HSE رابه صورت رایگان بدانها ارائه میدهد شرکتهای ضمن اینکه ازاین خدمات رایگان استفاده می کنندبرای خودشان مراجع نیزبسیار جذاب میباشداین نوع گواهینامه ممیزی و پیاده سازی سختگیرانه انجام نمیگیرد هرچندکه بایستی اشاره کرد دراین درمورد گواهینامه مورد بحث پیاده سازی ازاهمیت بسیاری برخوردارست زیراکه پیاده‌سازی این گواهینامه باعث میشود‌ الزامات زیست محیطی برطرف شده و فعالیت های یک سازمان درراستای پاکسازی هوا و جلوگیری ازآلودگی آب و هواکه دغدغه بزرگ امروزه میباشدرا تعریف کرده و فعالیت های سازمان درراستای آلودگی همراه نباشد سازمان بتواند قدم های بزرگی رادر راه پاکسازی نیزبردارند و همچنین دریافت ایزو ۴۵۰۰۱ سازمان راکمک میکندتا بهداشت کارکنان و تمامی اشخاصی وبه نوعی باشرکت درتماس هستندرا تضمین میکند و باعث میشودکه کارکنان با اعتمادبه نفس بیشتر و اطمینان خاطر بالاتربه فعالیت خودادامه دهند و انگیزه دو چندانی راجهت کارخود داشته باشند دراین نوع گواهینامه ارزان و فوری معنا پیدا میکند زیراکه سازمانها میتواننداین گواهینامه رابه آسانی و بدون هیچ دغدغه ای دریافت نمایند و پیاده‌سازی رابر حسب علاقه خودانجام دهند البته سازمانها میتوانند ابتدا گواهینامه رادریافت کنند و سپس خودشان بادریافت مستنداتی که ازطریق مراجع دراختیار آنها قرار داده میشود پیاده سازی رابه مرور انجام دهند ویا بااستفاده ازیک مشاور بعدها پیاده سازی راانجام دهند پیشنهاد ما مراکز مشاوره بابت شرکت‌ها پیاده‌سازی گواهینامه HSE میباشد اما خب باتوجه درک ازموقعیت سازمان میتوان گفت اغلب سازمانها و پیاده سازی برایشان بسیار سخت میباشد و وقت گیر و هزینه بر بهمین جهت سخت گیری انجام نمیگیرد

دریافت گواهینامه HSE فوری و ارزان درون فضاهای مجازی بخصوص گوگل بسیار جستجو میکند وبا مراکز مشاوره متعددی روبرو میشوند ازجمله مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران.

 مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه طولانی و درخشان و چندین ساله باوجود مشاورین باتجربه و خبره بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر خصوص گواهینامه ایزو , HSE , گرید انفورماتیک رتبه انفورماتیک و CE و همچنین IMS رادر اختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد شما متقاضی محترم میتوانید تنها بایک تماس بامرکز مشاوره ما تمامی اطلاعات خودرا بصورت رایگان دریافت کنید مشاورین ما صبورانه و باتجربه کافی تمامی اطلاعات خودرا دراختیار شما متقاضی عزیز قرار داده وتا جای ممکن بشما کمک میکند مرکز مشاوره ما از بزرگترین مراکز مشاوره و اطلاع رسانی دراین حوزه ها می باشد.