پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

نمونه HSE PLAN اچ اس ای پلن

نمونه HSE PLAN اچ اس ای پلن

نمونه HSE PLAN  اچ اس ای پلن

تدوین HSE PLAN یا طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست امروزه الزامی ازسوی کارفرمایان است وبه یک معضل بزرگ برایپیمانکارانی که‌با HSE PLAN آشنا نیستند تبدیل شده به‌همین علت پیمانکاران همواره درپی یافتن چگونگی تدوین اچ اس ای پلن هستند.

HSE PLAN درحقیقت طرح بهداشت و ایمنی و محیط زیست متناسب بازمینه فعالیت پیمانکار و موضوع پروژه جاری آن پیمانکار می‌باشد. در اچ اس ایی پلن هدف تدوین مستند، اهداف شرکت درزمینه های ایمنی و بهداشت و محیط زیست، دامنه کاربرد HSE PLAN ، زمینه فعالیت های شرکت به طور کلی و درپروژه جاری، مسئولین درتمامی حوزه‌ها، مستندات آموزش و صلاحیتهای لازم درهر بخش، مستندات مربوط به‌بررسی حوادث و رسیدگی به‌آنها و هرآنچه درارتباط بااقدامات شرکت درحوزه اچ اس ای می باشد، مطرح می‌شود.

درواقع طی سند HSE PLAN سازمان به‌رعایت الزامات ایمنی و بهداشت و محیط زیست متعهد می‌شود و تضمین می‌کند که‌تمامی منابع لازم رادرجهت رسیدن به‌این مهم تامین نماید.

 HSE PLAN این‌اطمینان را‌به کارفرما می‌دهدکه پیمانکاران به‌تمامی قوانین ملی و بین المللی و الزامات خود کارفرما درزمینه فعالیت خود دررابطه با ایمنی و بهداشت و محیط زیست آگاهی داشته وبه آنها عمل می‌کنند.

 لذا برای‌آشنایی پیمانکاران با چگونگی تدوین اچ اس ایی پلن مجموعه سیستم کاران مطلب حاضر رابا بهره‌گیری از راهنمای تدوین HSE PLAN شهرداری آماده نموده است.

مقدمه

طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست که‌ازاین پس HSE Plan نامیده میشود، سندی‌است شامل جزئیات نسبتاً کاملی ازمجموعۀ برنامه‌ها، فرایندها و روشهای کاری‌در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) که‌در طول عمر یک پروژه یافرایند، فارغ ازنوع و ماهیت آن‌مورد استفاده قرار میگیرد. این‌سند طرحی جامع‌است که‌به ‌رئوس فعالیتهای جاری تاثیر گذاربر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست دریک سازمان اشاره کرده و چارچوبی مدون برای‌فعالیتهای لازم الاجرا و مسئولیتهای مرتبط فراهم میکند. HSE PLAN تضمینی بررعایت الزامات HSE ، پیشگیری ازبروز حوادث و آسیبهای زیست محیطی و بهبود عملکرد HSE میباشد.

هدف

هدف این مطلب، کمک‌به تهیه و تدوین HSE Plan برای‌کلیۀ سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیمانکاران مطابق باالزامات و نیازمندی‌های سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد.

دامنه كاربرد

این‌راهنما برای‌کلیۀ سازمان‌ها ، شرکت‌ها و پیمانکاران قابل اجرا میباشد.

تعاریف و اصطلاحات

ازاین‌پس دراین مطلب کلیه سازمان‌ها ، شرکت‌ها و پیمانکاران " سازمان" نامیده می‌شوند.

شرح راهنما

ساختار كلي HSE Plan

هر HSE Plan شامل موارد زیر می‌باشد:

 مقدمه و هدف

 دامنه کاربرد

 تعاریف و اصطاحات

 شرح فعالیت‌ها/خدمات

 سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS  

تشکیلات سازمانی HSE

 برنامه‌‌های عملیاتی زمانبندی شده HSE

 الزامات قانونی و استاندارد‌ها

 مدیریت ریسک‌هایHSE

 آموزش‌ها ، صاحیت‌ها و آگاهی‌های HSE

 بازرسی‌ها و ممیزی‌های HSE

 جلسات HSE

 سیستم ثبت، گزارش و تجزیه و تحلیل رویداد‌ها

 طرح واکنش در برابر شرایط اضطراری

 مدیریت عملکرد HSE

 سیستم مجوز کار

 مدیریت HSE پیمانکاران

 کنترل عملیات HSE

 اقدامات امنیتی

تشریح عناصر ساختار HSE Plan

مقدمه و هدف

هدف

هدف نهایی ازتدوین HSE Plan، تشریح چگونگی دستیابی به‌اهداف پیش بینی شده، اجرای برنامه‌های مرتبط و اطمینان ازبرآورده ساختنالزامات HSE میباشد.

لذا دراین بخش، هریک‌از سازمان ها اطاعات زیر را ارائه می‌نمایند:

 تشریح اهداف تدوین HSE Plan به صورت شفاف و روشن

تعیین مسئولیت‌های تدوین، تصویب، اجرا ، نظارت و بازنگری  HSE Plan

HSE Plan مورد استفاده در متنتشریح اصطاحات و مفاهیم

دامنه كاربرد

دراین بخش هر یک ازسازمان‌ها دامنه کاربرد HSE Plan و اشخاص مشمول آن رامشخص می‌کنند.

تعاریف و اصطلاحات

دراین بخش هریک ازسازمان‌ها اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده درمتن HSE Plan راتشریح می‌نماید.

شرحفعاليت‌ها/خدمات

دراینبخشهریکازسازمان‌هاشرحیازفعالیت‌هاوخدماتخودراارائهمی‌کنند. مواردزیرحداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخش‌است،ولی تن‌هامحدودبهاین‌مواردنمیشود.

 تشریحمأموریت‌ها ،وظایف ،فعالیت‌هاوخدماتسازمان

 لیستمناطق ،نواحییااماکنتحتمدیریتکه‌نیازبهدرنظرگرفتنتدابیروملاحظاتویژه HSE دارند. نظیر: محل‌هاییکه‌حضورهمگانیمردموجوددارد،محل‌هایی‌کهمدیریتترافیکضروری‌است،فضا‌هایکاریمحدودوبسته،محل‌هاییکه‌هموارهافرادباخطراتنظیرصدا،گردوغبار ،عواملزیانآور ،مکان‌هایمرتفعو ... مواجههستند.

 لیستفعالیت‌هایویژهکاریکه‌نیازمنددرنظرگرفتنملاحظاتوتدابیرخاص HSE هستند.

تشریحسيستممدیریت HSE

دراینبخشهریک‌ازسازمان‌هاسیستممدیریتبهداشت ،ایمنیومحیطزیستخودراتشریح می‌نمایند. حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیر‌است،ولیمحدودبهآن‌هانمیشود.

خط مشی HSE

دراینقسمت،خطمشیسیستممدیریت HSE ارائهمیشود.

خطمشیبهعنواننقشه،روشیاجریانیازفعالیت‌هاایکاریستکه‌راهنمایتصمیمگیری‌هایآیندهبوده ویامؤثربرایننوعتصمیماتمیباشد.درحقیقتخط مشیمجموعه‌ا‌یازتصمیماتوابسته به‌هم،بامنظوردستیابیبهاهدافیخاصیااستفادهازابزارمناسببرایدستیابیبه‌آناهدافاتخاذمیشود.

اهدافكلانواستراتژیک HSE

دراینقسمتاهدافکلانواستراتژیکسیستممدیریت HSE ارائهمیشود. اهدافکلاندرسلسلهمراتباهدافسازمانیبعدازچشماندازورسالتتعیینمیشودوبیانگرعلائقوخواسته‌هایکلیسازماندرزمینه HSE استواهدافاستراتژیکنشانمیدهدچگونهسازمانقادربه‌تحققاهدافکلانخودمیباشد.

اهدافخرد HSE

دراینقسمتاهدافخردسیستممدیریت HSE ارائهمیشوند. اهدافخرد ،درموضوعاتبهداشت ،ایمنیومحیط زیستمطرحمیگردند.

استراتژی‌های HSE

دراینقسمتاستراتژی‌هایسیستممدیریت HSE ارائهمیشود.

استراتژیبرنامهوالگویرفتاریسازمانبرای‌تعیینموقعیاتآتیوارائهشمایکلیازچگونگیتحققهدف‌هاست.

تشریحتشکيلاتسازمانی  HSE

دراینبخشهریکازسازمان‌هاشرحجامعیازتشکیلاتسازمانی HSE خودتشریحمی‌کنند. حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیر‌است،ولیمحدودبهآن‌هانمیشود.

نمودارسازمانیتشکیلات HSE

نام،سمتسازمانی ،شرحوظایف ،مسئولیت‌هاواختیاراتتمامافرادشاغلدرتشکیلات HSE

 لیستمشاغلبحرانی HSE به‌همراهنقش‌هاومسئولیت‌هایآنها

دراینقسمتسازمانلیستمشاغلبحرانیراهمراهباشرحنقش‌ها ،مسئولیت‌ها

تعهداتوپاسخگوییآنهامشخصوتعریف می‌نماید.

منظورازمشاغلبحرانیکلیۀمشاغلی‌استکه‌فعالیت‌هایشانبرموضوعاتبهداشت ،ایمنیومحیط زیستتاثیرگذار‌استنظیر:

 بالاترینمقامسازمانی

 مسئولسیستممدیریت HSE

 مدیرانارشدومیانی

 مدیرانصفوسرپرستان

 مشاغلیکه‌باکنترلموقعیت‌هایاضطراریسروکاردارند.

 مشاغلی‌کهباشناساییواجرایاقداماتاصلاحیسروکاردارند.

 مشاغلیکهباعملیاتوفعالیت‌هایباریسکخطرقابلتوجهسروکاردارند.

 وغیره

برنامه‌هایعملياتیزمانبندیشده   HSE

دراینبخشهریکازسازمان‌هاطرح‌هایعملیاتی HSE رابراساساهدافپیشبینیشدهخودارائه می‌نمایند.  حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیراست،ولیمحدودبه‌آنها نمیشود.

برنامه‌هایعملیاتیبهداشت

 برنامه‌هایعملیاتیایمنی

 برنامه‌هایعملیاتیمحیطزیست

چارچوبتمامیبرنامه‌هایعملیاتیزمانبندیشده  Action Plans  مطابقپیوست" الف" باشدودربرگیرندهتاریخشروع،تاریخپایان،مسئولیتاجراونظارت ،منابعمالیووضیعتبرنامهباشد.

الزاماتقانونیواستانداردها

دراینبخشهریکازسازمان‌هابایدآخرینویرایشمقررات ،قوانین ،الزاماتقانونیواستاندارد‌هایسازمانی ،ملیوبینالمللیمورداستفادهخودرادرزمینهبهداشت ،ایمنیومحیط زیست ،مشخصودراختیارافرادذینفعکهموظفبهرعایتآنهستندقراردهند.بهاینمنظوربایدجداولیمشابهجدولزیرطراحیواطلاعاتموردنیازدرآندرجگردد.

ردیف

عنوان قانون

خلاصه ای از الزام قانونی

محل کاربرد در پروژه

 

 

 

 

 

همچنیندرصورتیکهلازماستکلیهافرادذینفعدر‌سایتازقوانینخاصیبه‌صورتعمومیتبعیتنماینددراینبخشبهآن‌اشارهشود.

تشریحمدیریتریسک‌های HSE

دراینبخشهریکازسازمان‌هابایدچگونگیمدیریتریسک‌های HSE خودرادرطیمراحلمختلفاجرایپروژهمشخصنماید.مدیریتریسک،فرآیندی‌استکه‌نیازمندتجربهمتخصصینودقتبالابودهومیبایستدرقالبکارگروهیوبابهرهگیریازتوانمسئولینوکارشناسانذیربطانجامپذیرد.این‌فعالیتتیمینیز‌زمانیبه‌نتیجهمطلوبدستخواهدیافتکه‌تیمارزیاب،علاوهبربرخورداریازتجربهوتخصصلازم،از‌زبانمشترکینیزدر‌دركمفاهیموروش‌هایمورداستفادهبرخوردارباشند.

حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیراست،ولیمحدودبه‌آنهانمیشود.

معرفیتیم‌هایارزیابیریسک

 تکنیک‌هاوروش‌هایمورداستفادهجهتشناساییخطراتوارزیابیریسک‌هایمرتبط‌باآنها

 لیستخطراتشناساییشدهدرسهحوزهبهداشت،ایمنیومحیط زیست

 جداولتکمیلشدهارزیابیریسکشاملنرخوسطحریسکخطراتشناساییشدهولیستاقداماتکنترلیبرقرارشده

 نحوهپایشاثربخشیاقداماتکنترلی

آموزش‌ها،صلاحيت‌هاوآگاهی‌های  HSE

دراینبخشهریکازسازمان‌هاشرحجامعیازسیستممدیریتصلاحیت،آگاهیوآموزش  HSEخودارائهمی‌کنند. براساساین سیستم،اطمینانحاصلمیگرددکه‌تمامیکارکنان،واجدصلاحیت‌هایلازمبرای‌انجامفعالیت‌هایمربوطبه‌خود،دریکمحیطایمنوسالموبدونبرجایگذاشتنهیچگونهاثراتنامطلوببرمحیط زیستهستند.  صلاحیتبراساسمعیارهایتواناییهایفردی،مهارتهای تجربیودانشاکتسابیسنجشمیشود.

حداقلاطلاعاتموردنیازدراین بخش:

لیستدوره‌هایآموزشیسالیانه HSE بههمراهشرحجزئیاتمحتوایبرنامه‌هایآموزشیموردنظرومدرسین

 جداولزمانبندیآموزش‌هایسالیانه HSE کلیهکارکنان

 مشخصاتافرادمسئولبرنامه‌ریزیواجرایبرنامه‌‌هایآموزشی

 تشریحمیزانکاراییواثربخشیدوره‌‌هایبرگزارشده

 تشریحنحوهآگاهسازیواطلاعرسانیکارکنان) رسمی،پیمانکاری) ازقوانینومقرراتکاربردی HSE

 برنامه‌‌هایآموزشیبرای‌نیرو‌هایجدیدالورودوبازدیدکنندگان

بازرسي‌‌ها و مميزي‌‌هاي  HSE

دراینبخشهریکازسازمان‌هابایدشرحجامعیازسیستمبازرسیوممیزی HSE خودارائهنمایند. بازرسی‌هاوممیزی‌‌های HSE نقشمهمیرادرشناساییخطراتدرمحیط‌هایکاریوهمچنیناصلاحوتوسعهاقداماتکنترلیایفامیکنند.حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیراست،ولیمحدودبه‌آنهانمیشود.

 برنامهزمانبندیبازرسی هاوممیزی‌های HSE) کهمیتواندبصورتروزانه،هفتگییاماهیانهباشد (

 تکنیکهاوروش‌هایمورداستفادهجهتبازرسی‌هاوممیزی‌های  HSE

 چکلیست‌هایبازرسیوممیزی HSE

 اعضایتیم‌هایبازرسیوممیزی  HSE

 فرایندآموزشتیم‌هایبازرسیوممیزی HSE واطمینانازصلاحیتآنها

 مسئولینپیگیرینتایجحاصلازبازرسی‌هاوممیزی‌هاوحصولاطمینانازانجاماقداماتاصلاحی

 تشریحفعالیت‌هایویژهیامناطقخاصبرای‌بازرسینظیرتاسیسات ،موادخطرناك ،تجهیزاتالکتریکی ،موادقابلاشتعالوسمی،تجهیزاتاضطراریوغیره

جلسات  HSE

سازمان‌ها در اين بخش انوع جلسات HSE و مکانيسم تشکيل آنهارا درسطوح مختلف کارشناسي و مديريتيمرتبط ذکر نمايند. حداقل اطلاعات مورد نياز دراين بخش شامل موارد زيراست، ولي محدودبه آنها نميشود.

 ليست انواع جلسات و کميته‌هاي پيشبيني شده به‌همراه شرح اهداف و موضوع آنها و اعضاي شرکت کننده

 جداول زمانبندي برگزاري جلسات و کميته‌ها

 مکانيسم پيگيري مصوبات جلسات و کميته‌ها

 انواع جلسات و کميته‌هاي برگزار شده با پيمانکاران

 تشريح مکانيسم و فرايند Tool Box Meeting هاي انجام شده

سيستمثبت،گزارشوتجزیهوتحليلرویدادها

دراینبخشهریکازسازمان‌هابایدشرحجامعیازسیستمثبت،گزارشوتجزیهوتحلیلرویدادهای HSE ارائهنماید.حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیراست،ولیمحدودبهآنهانمیشود.

مکانیسماطلاعرسانی،ثبتوگزارشحوادث،شبهحوادثوانومالی‌ها

 مسئولیت‌هایگزارش،ثبتوتجزیهوتحلیلحوادث

 مکانیسماطلاع رسانیحوادثبه‌مراجعبالاتر

 فراینداقداماتمواجههباحوادث

 شرحمکانیسمپیشگیریازبروزمجددحوادثودرسآموزی

 ارائهشاخص‌هایآماریحوادثوپیشبینینرخکاهشآن‌هابصورتسالیانه

طرحواكنشاضطراری ( ERP )

دراینبخشهریکازسازمان‌هاطرحواکنشدربرابرشرایطاضطراریخودرا مشخص می‌کنند. شرایطاضطراریوضعیتیغیرقابلپیشبینیوبرنامه‌ریزینشده‌استکه‌میتواندباعثمرگویاصدماتجدیبه‌پرسنل،مشتریانیاجامعه،توقفکمالفرآیندها،عملیات،صدماتزیست محیطیوفیزیکیشود.واکنشدرشرایطاضطراری،فعالیت‌هایی‌استکه‌بهمنظوربه‌حداقلرساندنآثاریکحادثه / بحرانوبهمنظورنجاتجانانسان‌ها،کاهشصدماتجسمی‌یاروحیوپیشگیریازآسیبهایآتیانجاممیشوند.اینطرحشامل:

فرآیندآمادگی،کاهشریسک،واکنشوعادیسازیوضعیتاضطراریاست.طرحواکنشاضطراریمهمترینجزءآمادگیدرمقابلوضعیتاضطراری‌است.اینطرحاعمالیراشرحمیدهدکه‌کارکنانرادرشرایطاضطراریایمننگهدارد.

حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیر‌است،ولیمحدودبهآنهانمیشود.

انواعوضیعت‌هایاضطراریسازمان

 ساختاروشرحوظایفمرکزواکنشدربرابرشرایطاضطراری

 روابطعمومیواطلاع رسانیدرشرایطاضطراری

 انواعسناریو‌هایمحتملدررابطهباوضعیت‌هایاضطراری‌کهدربرگیرندهسه‌ جزءاصلیزیر‌باشد:

طرحپیشگیریدرارتباطباهریکازوضعیت‌هایاضطراری  )اقداماتقبلازوقوعشاملارزیابیوکنترلریسک،ارائهآموزش‌هایموردنیاز،استقرارتجهیزاتوسیستم‌هایسختافزاری،نرمافزاریوارتباطیوبرگزاریمانور‌هایموردنیاز(

طرحمقابلهدرارتباطباهریکازوضعیت‌هایاضطراری )اقداماتحینوقاوعشاملاطلاعرسانی،اعلاموضعیتاضطراری، توقف‌هایاضطراری،ارسالتجهیزاتامدادونجات،نجاتودرمانمصدومینوانجامکمک‌هایاولیه،تخلیهاضطراریواقدامات عمومیواختصاصیموردنیاز(

طرحبازیابیدرارتباطباهریکازوضعیت‌هایاضطراری )اقداماتپسازوقوعشاملپاکسازیمحلحادثهوتشکیلجلسات  موردنیاز(

برنامه زمانبندی مانور‌های سالیانه پیش بینی شده

 لیست سیستم‌ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مقابله باشرایط اضطراری ازجمله سیستم‌های تلفنی و مخابراتی، اعلام و اطفاء حریق، امداد و نجات، اقدامات پزشکی و درمانی

 برنامه‌‌های آموزشی پیش بینی شده

مدیریتعملکردHSE

دراینبخشهریکازسازمان‌هابایدنحوهمدیریتعملکرد HSE خودراتشریحنمایند.استقرارسیستممدیریتعملکردباعثبهبودمستمرعملکردسیستم HSE میگردد.ارزیابیعملکردسیستمبهداشت،ایمنیومحیط زیستکاهشریسک‌ها،کاهشعواملبالقوهآسیبرسان،کاهشعواملزیست محیطی،افزایشایمنیدرمحیط‌هایکاریوبهبودمستمردرارزشآفرینیوعملیات‌هایمربوطهراموجبخواهدشد.

حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیر‌است،ولیمحدودبهآن‌هانمیشود.

انواعشاخص‌هایعملکردیدرموضوعاتبهداشت،ایمنیومحیط زیستونرخبهبودموردانتظارآن‌هادربازهزمانییکساله

  مکانیسماندازه‌گیریوارزیابیعملکرد

سيستممجوزكار ( PTW )

دراینبخشهریکازسازمان‌هابایدسیستممجوز‌هایکاریخودراتشریحنمایند.سیستمصدورمجوزکاری،یکسیستممستندبرای‌کنترلفعالیت‌هایی‌است‌کهدارایخطراتبالقوهبودهوامکانبروزحوادثرادارند.براساساینسیستم،خطراتفعالیت‌هایکاریشناساییشدهوتدابیروملاحظات HSE مشخصمیشود.

حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیراست،ولیمحدودبهآن‌هانمیشود.

  لیستعملیاتپرمخاطرهکهنیازمنداخذمجوزکارمیباشند.

  انواعمجوز‌هایکاری

 نحوهگردشکارشاملمسئولیتدرخواست،تائید،صدورونظارتبرمجوز‌‌هایکاری

مدیریت HSE پيمانکاران

دراين بخش هريک‌از سازمان‌‌ها به منظور اطمينان‌از انطباق عملکرد شرکت‌‌هاي پيمانکار تابعه باالزامات سيستم مديريت HSE ، بايدنحوهمديريت HSE پيمانکاران تابعه راتشريح نمايند. حداقل اطلاعات مورد نياز دراين بخش شامل موارد زيراست، ولي‌محدود به‌آنها نميشود.

 ليست پيمانکاران و شرح وظايف آنها

 مسئوليتهاي HSE پيمانکار

 معيار‌هاي صلاحيت و انتخاب پيمانکاران از نقطه نظر HSE

 برنامه زمانبندي ساليانه بازرسي و مميزي فعاليتهاي HSE پيمانکاران

كنترلعمليات  HSE

دراینبخشلازم‌استهریکازسازمانهاکلیهالزاماتبهداشت،ایمنیومحیطزیستمرتبطباهر یکازفعالیتهاوعملیااتخودرادرهریکازفاز‌هایطراحی،ساخت،راهاندازی،بهرهبرداریوبرچیدن  )دفع(  پیشبینینماید.

حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیراست،ولیمحدودبه‌آنهانمیشود.

الزامات،تدابیروملاحظاتبهداشتحرفه‌ایمربوطبه‌هرگونهفعالیت،عملیاتوخدمات

لیستعواملزیان آورشیمیاییمحیطکار )گازهاوبخارات،آئروسول‌ها،گردوغبارو ...( ومکانیسمپایش،اندازهگیریوکنترل آنها

لیستعواملزیان آورفیزیکیمحیطکار ) صداوارتعاش،استرس‌هایحرارتی،تشعشعات،روشنایی،فشارهوا،میدان‌های الکتریکیومغناطیسیو ...( ومکانیسمپایش ،اندازهگیریوکنترلآنها

لیست عوامل زیست شناختی محیط کار )باکتری‌ها، کلیفرم‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و ...( و مکانیسم پایش ، اندازه گیری و کنترل

آنها

لیست مخاطرات ارگونومیکی محیط کار و مکانیسم پایش ، اندازه گیری و کنترل آنها

الزامات ، تدابیر و ملاحظات بهداشت محیط مربوط به‌هر گونه فعالیت، عملیات و خدمات

خدمات تخصصی مبارزه باآفات، حشرات، جوندگان و ناقلین بیماری‌ها شامل به‌سازی محیط، پاکسازی محیط و اماکن، استفاده ازسموم و مواد شیمیایی، کنترل جوندگان و ...

خدمات تخصصی بهداشت اماکن تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی

خدمات تخصصی بهداشت آب آشامیدنی

خدمات تخصصی بهداشت اماکن عمومی

الزامات، تدابیر و ملاحظات بهداشت عمومی مربوط به‌هرگونه فعالیت، عملیات و خدمات

مکانیسم پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر نظیر واکسیناسیون

مکانیسم پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر

مکانیسم نظارت بر مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی

لیست عوامل زیست شناختی محیط کار )باکتری‌ها، کلیفرم‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و ...( و مکانیسم پایش ، اندازه گیری و کنترل آنها

لیست مخاطرات ارگونومیکی محیط کار و مکانیسم پایش ، اندازه گیری و کنترل آنها

الزامات ، تدابیر و ملاحظات محیطزیست مربوط به‌هر گونه فعالیت، عملیات و خدمات

اقدامات کنترل آلودگی هوا

اقدامات کنترل آلودگی آب

اقدامات کنترل آلودگی خاك

مدیریت پسماند و فاضلاب

الزامات ، تدابیر و ملاحظات ایمنی مربوط به‌هر گونه فعالیت، عملیات و خدمات

ایمنی استفاده و حمل و نقل مواد شیمیایی

علائم، نشانه‌های خبری، موانع و هشدار‌ها

تجهیزات حفاظت فردی

ایمنی کار درارتفاع، سکو‌های کار، داربست‌ها و نردبان‌ها

ایمنی حفاری و گودبرداری

ایمنی برق و تجهیزات الکتریکی

ایمنی حمل و نقل

ایمنی ماشین الات

کار درفضا‌های محصور

سیستم‌های قفل زنی و برچسب گذاری

ایمنی ترافیک

اقدامات پزشکی، درمانی و کمک‌های اولیه

اقداماتامنيتی

دراینبخشهریکازسازمان‌هابایدمجموعهاقداماتامنیتیمرتبطبا HSE راکه‌باهدفافزایشسطحایمنیوسلامتکارکنانوسایرافرادذینفعانجاممیگردد،راتشریحنمایند. حداقلاطلاعاتموردنیازدراینبخششاملمواردزیر‌است،ولیمحدودبه‌آنهانمیشود.

تشریحنظارت‌هایامنیتیبرای‌ممانعتازورودافرادبه‌کانون‌هایخطر

 فضا‌هاومحیط‌هایمحصورشدهونواحیمحدودشده

 مکانیسمکنترلورودی‌هاوخروجی‌ها

 بازدیدکنندگان

ارتباطباسيستم‌هایمدیریتیدیگر

رابطهبینعناصرسیستممدیریت HSE  باسیستم‌هایمدیریتکیفیت ISO9001 ،مدیریتمحیطزیست ISO 14001 وسریارزیابیمدیریتایمنیوبهداشتشغلی OHSAS 18001 درجدولزیرآوردهشده‌است.

جدولمقایسهبند‌هاومفادسيستم‌هایمدیریتی ISO9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001 و HSE-MS

مدل HSE-MS

موارد مشابه‌درساير مدل‌ها

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

1

تعهدورهبری

 

 

5-1

2

خطمشیواهدافاستراتژیک

4-2

4-2

5-3

3

منابع ، سازمان و مستند سازي

4-4-1

4-4-1

5-1

4

ارزیابیومدیریتریسک

4-3-1

4-3-1

5-2

5

طرحریزی

4-3

4-3

5-4

6

اجراوپایش

4-4

4-4

7

7

مميزیوبازنگریمدیریت

4-5-5

4-5-5

8-2-2

 

دانلود رایگان راهنمای تدوین نمونه HSE PLAN

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بزرگترین مرجع اطلاع رسانی آماده همکاری درخصوص تهیه و تدوین HSE PLAN برای متقاضیان محترم میباشد.